Základní informace

Obec poskytuje informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.

Obec je povinna zveřejňovat následující informace:

A. informace o obci jako právnické osobě
B. organizační strukturu obecního úřadu
C. možnosti podávání opravných prostředků proti rozhodování jednotlivých orgánů obce
D. přehled nejdůležitějších předpisů
E. sazebník úhrad za poskytování informací
F. výroční zprávu o poskytování informací za předchozí kalendářní rok

Dalšími informacemi, které obec zveřejňuje, jsou usnesení rady obce a zastupitelstva obce, právní předpisy obce, návrh rozpočtu obce na příslušný kalendářní rok a výsledek hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok. Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí orgánů obce v rámci kompetencí vymezených zákonem o obcích a Organizačním řádem Obecního úřadu ve Vranovicích.