Kamerový systém

Informace pro subjekty údajů o kamerovém systému se záznamem, používaném na území obce Vranovice

Obec Vranovice zpracovává vaše osobní údaje ve formě kamerového záznamu.
Tento dokument obsahuje základní informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Byl připraven v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

  1. Správce osobních údajů

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.

Správcem Vašich údajů je:

Obec Vranovice
Školní 1
691 25 Vranovice

Se správcem se můžete spojit prostřednictvím těchto kontaktů:

  • tel.: +420 519 433 103, e-mail: podatelna@vranovice.eu
  • pověřenec pro ochranu osobních údajů: mona.nechvatal@seznam.cz

 

  1. Účel, pro který osobní údaje potřebujeme a legitimita jejich zpracování

Kamerové systémy využíváme k:
zabezpečení a ochraně majetku obce Vranovice

Tento účel je naším oprávněným zájmem ve smyslu článku čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, čímž jsme splnili zákonnost zpracování těchto dat.

  1. Osobní údaje a jejich zpracování

Osobní údaje, které zpracováváme, jsou záznamy z kamer, umístěných na území obce Vranovice.

3.1. Doba zpracování
Záznamy uchováváme po dobu 14 dnů.
Pokud dojde k podezření z trestného činu, budeme je uchovávat v souladu s pokyny orgánů činných v trestním řízení.

3.2. Předávání dat
Záznamy z kamer nikomu nepředáváme, používáme je pouze pro naši interní kontrolu. Výjimkou je situace, kdy dojde k podezření z trestného činu a my jsme povinni je předat orgánům činným v trestním řízení.
Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

 

  1. Vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou Vám garantována práva popsaná v tomto článku. Můžete je uplatnit u správce na výše uvedených kontaktech,  písemně na adrese: Obec Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice, s tím, že prosíme o jednoznačnou konkretizaci adresy umístění kamer, jichž se Vaše stížnost týká. Správce je oprávněn požadovat po vás jednoznačnou identifikaci vaší osoby, aby mohl určit, zda se na záznamu opravdu nacházíte vy.

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude správce informovat.

4.1. Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů
Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu Vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

Informace poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto dokumentu, to Vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

4.2. Právo na přístup k osobním údajům
Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou Vaše osobní údaje  zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

4.3. Právo na výmaz (právo být zapomenut)
V určitých stanovených případech máte právo požadovat, aby správce Vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes Vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si Vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

 

4.4. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky www.uoou.cz.