Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu
Opravné prostředky se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatření, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná rada obce nebo starosta.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce
Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, rady obce nebo komise k projednávání přestupků učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelnyobecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatřením rady obce nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu v Brně.
Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

Soudní přezkoumání
Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 244 a násl. zákona č. 99/1963 Sb. (PDF), občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d/ Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.