Služby Czech Point

Na OÚ Vranovice, Školní 1, získáte na počkání ověřené výpisy z těchto registrů státní správy:

 • Rejstřík trestů                                                                     class=
 • Registr živnostenského podnikání
 • Obchodní rejstřík
 • Katastr nemovitostí
 • Insolvenční rejstřík
 • Centrální registr řidičů
 • Agenda informačního systému datových schránek
 • Konverze dokumentů

Od května 2007 byl na Obecním  úřadě Vranovice zprovozněn systém pro komunikaci občana s veřejnou správou takzvaný CZECH POINT. Výhodou tohoto projektu pro občana je možnost získat maximální množství informací, údajů a služeb na jednom místě, bez nutnosti obíhání několika úřadů.

Výpis z rejstříku trestů
Vydává se osobě , které se výpis týká. O výpis mohou žádat i zahraniční fyzické osoby s trvalým pobytem na území ČR a přiděleným rodným číslem. Od 18.2.2008 lze vydávat výpisy z RT i zmocněncům na základě plné moci. Plná moc musí mít úředně ověřené podpisy a zůstává spolu s žádostí o výpis založená na pracovišti Czechpoint. Formulář Plné moci.

Vypis z katastru nemovitostí
Dostanete úplný výpis listu vlastnictví nebo výpis částečný na konkrétní nemovitost z jednoho listu vlastnictví
Co potřebujete vědět: katastrální území a číslo listu vlastnictví

Výpis z obchodního rejstříku
co dostanete: úplný výpis z obchodního rejstříku
co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)

Výpis ze živnostenského rejstříku
Co dostanete: úplný výpis z veřejné části živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)

Výpis z insolvenčního rejstříku
Insolvenční rejstřík je spravován Ministerstvem spravedlnosti ČR, je veřejně přístupný, není tedy nutné u žadatelů ověřovat jejich totožnost.
V rejstříku lze vyhledávat na základě dvou ukazatelů – IČ organizace nebo podle osobních údajů (konkrétní osoba). Poplatek za ověřený výpis je stejný jako např. u katastru nemovitostí, tzn. za první stranu 100,- Kč, za každou následující 50,- Kč.

Co je to insolvenční rejstřík?
Je to veřejně přístupný informační systém veřejné správy spravovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR. Je základním kamenem reformy insolvenčního práva, plní funkci informátora a také doručovatele. Jeho hlavním úkolem je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních. Nejen věřitelé a dlužníci, ale také kdokoliv další tak má k dispozici informace o průběhu řízení.
Insolvenční rejstřík navíc neslouží jen jako informační systém, formou zveřejnění v rejstříku je také doručována většina rozhodnutí soudu.

Poplatky
Služba je zpoplatněna podle sazebníku z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, poplatek se hradí přímo na OÚ.

Výpis , přesněji, ověřený výstup z obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí, živnostenského rejstříku podle položky 3 písm. d) z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění

 • 100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za každou další i započatou stranu.

Žádost o výpis z rejstříku trestů podle položky 10 písm. a) z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění

 • 50,- Kč.

Odbavovací doba
Průměrná odbavovací doba činí od 10 minut u výpisu z obchodního rejstříku až po 20 minut u výpisu z katastru nemovitostí. Uvedené časy obsahují úkony: vyplnění žádosti, zavedení žádosti do spisové služby úřadu, dálkový přístup do rejstříků, vytištění výstupu a zkomletování s ověřovací doložkou , vyplnění stvrzenky o uhrazení správního poplatku.

Dle možností může být veřejnosti poskytnuta rozšířená služba vyhledávání požadovaného výstupu i podle dalších kritérií.
Součástí výpisu je "ověřovací doložka", která z něho činí veřejnou listinu.
Tato služba není určená k nahlížení do registrů ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.

Budoucnost plánuje rozšíření služeb Czech Point
Občané na Czech POINTech v budoucnu získají veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech o jejich osobě, majetku a právech. Czech POINTy by také měly umožňovat úředně ověřit dokumenty, listiny a podpisy a převést dokumenty do elektronické formy, učinit jakákoliv podání k úřadům veřejné správy a získat informace o průběhu řízení. Odpadne tak další obíhání po úřadech dle hesla „nemá obíhat občan, ale dokument“.
Cílovým stavem by se měl stát tzv. Virtuální Czech Point. Jako nejambicióznějším, ale zároveň nejvzdálenějším cílem projektu je umožnit využívání služeb eGovernmentu (elektronizace veřejné správy) uživatelům informačních technologií prostřednictvím takzvaných osobních, virtuálních Czech Pointů. Po zaregistrování do systému budou občané moci samostatně, z vlastního počítače připojeného k internetu, získávat některá data z centrálních registrů včetně jejich ověření. Virtuální jednotné kontaktní místo bude také sloužit k uskutečňování elektronických podání vůči úřadům státní správy.


Z archívu 2007

Z malých obcí prověřily systém jediné Vranovice

Vranovice 14.5.2007 – Zkušební provoz projektu Ministerstva vnitra s názvem Czech Point prošel testovacím obdobím a může se zavádět na dalších kontaktních místech v republice. Díky tomuto programu nemusí občané a právnické osoby jezdit na úřady do vzdálených míst, aby získali ověřené výpisy. Týká se to katastru nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku. Nyní stačí zajít na městský, či obecní úřad a za padesátikorunu dostanete výpis na počkání.

Do zhruba půlročního pilotního projektu bylo zapojeno zatím jen třicet šest městských úřadů a pouze jediná obec v republice. „Vranovice byly do pilotního projektu vybrány, co by jediný zástupce malých obecních úřadů, disponující vlastní matrikou a služby využilo už několik desítek lidí,“ uvedl starosta Jan Helikar. Jak potvrdila matrikářka Miluše Sedláčková, zatím lidé o službě moc nevědí a ze zvyku jezdí do okresního města, přesto ji už využilo na padesát občanů. „Největší zájem je o výpisy z katastru nemovitostí, zájemci o výpis z obchodního, či živnostenského rejstříku se vyskytují jen ojediněle. Ale ti co přišli si službu pochvalovali, jsou rádi, že nemusí cestovat do města,“ uvedla.

V rámci celé republiky bylo ve zkušebním provozu vydáno na kontaktních místech celkem 9.570 výpisů z katastru nemovitostí, 7.089 výpisů z obchodního rejstříku a 481 výpisů z živnostenského rejstříku.

Obec Vranovice dostala od Ministerstva vnitra poděkování za aktivní účast a starosta byl jmenován členem řídícího výboru pro projekt Czech Point. „Jde především o předání zkušeností dalším zájemcům a vyhodnocení připomínek k provozu. Od ledna 2008 mohou možnosti poskytování výpisů využít další obecní úřady a ministerstvem stanovené instituce, ale musí se do projektu přihlásit. Postupně mohou být tyto služby spuštěny v celé republice,“ míní starosta.
-hum-