Co vyřídíte na OÚ

Detailní popis jednotlivých situací naleznete v sekci Životní situace

Matrika

Provádí zápisy

 • do knihy manželství
 • o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Přijímá doklady

 • k uzavření manželství

Přijímá oznámení

 • o narození dítěte a provádí zápis do knihy narození
 • o úmrtí a provádí zápis do knihy úmrtí
 • o užívání české podoby cizojazyčného jména
 • o znovu přijetí předchozího příjmení po rozvodu

Přijímá prohlášení

 • o užívání dvou jmen
 • o užívání pouze jednoho příjmení
 • o volbě druhého jména

Přijímá protokoly

 • o uzavření církevního sňatku

Přijímá souhlasné prohlášení osvojitelů o zvolení jména pro osvojence

Přijímá žádosti

 • o nahlédnutí do matriční knihy, vystavení matričního dokladu a vydává výpisy z matrik (rodné, oddací, úmrtí listy)
 • o provedení zápisu příjmení ženy do matriční knihy
 • o uzavření manželství, zajišťuje svatební obřad
 • o vydání matričních dokladů (rodného, oddacího, úmrtního listu)
 • o vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky
 • o vydání osvědčení o splnění požadavků zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku
 • o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů
 • o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
 • o vystavení osvědčení o státním občanství při vydání prvního občanského průkazu
 • o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • o zápis do zvláštní matriky
 • o zápis narození, uzavření manželství, úmrtí státních občanů ČR do zvláštní matriky v Brně
 • o zápis příjmení v matriční knize v mužském tvaru
 • o změnu jména nebo příjmení
 • o změnu příjmení za trvání manželství

Vede sbírku listin a matriční knihy narození, uzavření manželství a úmrtí

Vydává

 • oddací listy
 • osvědčení pro uzavření církevního sňatku
 • potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize
 • rodné listy
 • úmrtní listy
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině

Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování změny místa trvalého pobytu

Občanské průkazy

Přijímá

 • nalezené občanské průkazy a další potvrzení, občanské průkazy zemřelého

Žádosti o vydání OP a další problematiku týkající se OP řeší přímo MěÚ Pohořelice

Evidence obyvatel

Přijímá přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu
Poskytuje údaje z informačního systému
Určuje popisná čísla budov v obci

Hřbitov

Pronajímá hrobová místa
Přijímá poplatky za pronájem hrobového místa

Zahrádky

Pronajímá zahrádky
Přijímá poplatky za pronájem zahrádky

Czech point   – ověřené výpisy na počkání z těchto registrů státní správy:

Rejstřík trestů
Registr živnostenského podnikání
Obchodní rejstřík
Katastr nemovitostí
Insolvenční rejstřík
Centrální registr řidičů
Agenda informačního systému datových schránek
Konverze dokumentů