Poplatky

Místní poplatky:

  • za psy
  • za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Ostatní

  • stočné

Vodné platí obyvatelé obce přímo společnosti VAK

Pokud jste ve Vranovicích noví, zastavte se na obecním úřadu, kde společně provedeme jednotlivá přihlášení a sdělíme Vám přesné (poměrné) částky.

Za psy

Výše platby činí 200 Kč/pes/rok

Poplatek je splatný do 31.5. příslušného kalendářního roku. Přihláška i odhláška psa je k dispozici na sekretariátu obecního úřadu.

Možnosti úhrady poplatku:

  • převodem na účet  Sberbank č. ú. 4200136517/6800, variabilní symbol je číslo popisné domu a příjmení za koho je uhrazeno
  • hotově na podatelně obecního úřadu v úředních hodinách

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:

Výše platby za rok činí 450 Kč/osoba/rok. V případě třídění odpadu podle schválené obecní vyhlášky se sazba snižuje v závislosti na množství tříděného odpadu.

Povinnost hradit se vztahuje na každou osobu s trvalým pobytem v obci i na majitele neobydlené nemovitosti. Poplatek je splatný nejpozději do 31.5. příslušného kalendářního roku.

Možnosti úhrady poplatku:

  • převodem na účet  Česká spořitelna č. ú. 1382190309/0800, variabilní symbol je číslo popisné domu a příjmení za koho je uhrazeno
  • hotově na podatelně obecního úřadu v úředních hodinách

Stočné

Obec Vranovice provozuje vlastní čistírnu odpadních vod, proto její občané platí Vodovodům a kanalizacím (VaK), a.s., Břeclav, pouze za spotřebu pitné vody. Stočné platí občané obecnímu úřadu paušální částkou.

Pro rok 2020 je v obci stanovena cena stočného ve výši 77 Kč/osoba/měsíc, tedy 924 Kč/osoba/rok. Tuto částku platí všichni občané, kteří se v obci fyzicky zdržují, nezávisle na trvalém pobytu.

Nahlášení či odhlášení a bližší informace o platbách na sekretariátu obecního úřadu v úředních hodinách.