Poplatky

Místní poplatky:

  • za psy
  • za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Ostatní

  • stočné

Vodné platí obyvatelé obce přímo společnosti VAK

Pokud jste ve Vranovicích noví, zastavte se na obecním úřadu, kde společně provedeme jednotlivá přihlášení a sdělíme Vám přesné (poměrné) částky.

Za psy

Výše platby činí 200 Kč/pes/rok

Poplatek je splatný do 31.5. příslušného kalendářního roku. Přihláška i odhláška psa je k dispozici na sekretariátu obecního úřadu.

Možnosti úhrady poplatku:

  • převodem na účet Česká spořitelna č. ú. 1382190309/0800, variabilní symbol je číslo popisné domu a příjmení za koho je uhrazeno
  • hotově na podatelně obecního úřadu v úředních hodinách

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:

Výše platby za rok činí 450 Kč/osoba/rok. V případě třídění odpadu podle schválené obecní vyhlášky se sazba snižuje v závislosti na množství tříděného odpadu.

Povinnost hradit se vztahuje na každou osobu s trvalým pobytem v obci i na majitele neobydlené nemovitosti. Poplatek je splatný nejpozději do 31.5. příslušného kalendářního roku.

Možnosti úhrady poplatku:

  • převodem na účet  Česká spořitelna č. ú. 1382190309/0800, variabilní symbol je číslo popisné domu a příjmení za koho je uhrazeno
  • hotově na podatelně obecního úřadu v úředních hodinách

Stočné

Obec Vranovice provozuje vlastní čistírnu odpadních vod, proto její občané platí Vodovodům a kanalizacím (VaK), a.s., Břeclav, pouze za spotřebu pitné vody.

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Vranovice č. 7/2022 Vám oznamujeme, že pro rok 2023 dochází ke změně výše stočného. Výše stočného bude vypočtena na základě spotřeby pitné vody odečtením stavu vodoměru na příslušné vodovodní přípojce. Cena stočného pro rok 2023 byla stanovena na 40 Kč bez DPH m3 tj. 44 Kč s DPH za m3.

Nahlášení či odhlášení a bližší informace o platbách na sekretariátu obecního úřadu v úředních hodinách.