Střet zájmů

Dnem 1. ledna 2007 nabyl účinnosti

, o střetu zájmů, v platném znění.
Veřejný funkcionář (viz dále) nesmí upřednostňovat svůj osobní zájem před zájmy, které je jako veřejný funkcionář povinen prosazovat a hájit. Osobním zájmem se pro účely tohoto zákona rozumí takový zájem, který přináší veřejnému funkcionáři osobní výhodu nebo zamezuje vzniku případného snížení majetkového nebo jiného prospěchu.

To znamená, že veřejný funkcionář nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že:

 • využije svého postavení, pravomoci nebo informací získaných při výkonu své funkce k získání majetkového nebo jiného prospěchu nebo výhody pro sebe nebo jinou osobu,
 • se bude odvolávat na svou funkci v záležitostech, které souvisejí s jeho osobními zájmy, zejména s jeho povoláním, zaměstnáním nebo podnikáním,
 • dá za úplatu nebo jinou výhodu ke komerčním reklamním účelům svolení k uvedení svého jména, popřípadě jmen a příjmení nebo svolení ke svému vyobrazení ve spojení s vykonávanou funkcí.

Kdo je veřejný funkcionář
Podle citovaného zákona je veřejným funkcionářem

 • starosta obce a členové rady obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
 • vedoucí zaměstnanci obce podílející se na výkonu správních činností, zařazení do obecního úřadu

Omezení veřejných funkcionářů
Zákonná omezení platná pro dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva obce uvádí zákon takto:

 • dlouhodobě uvolněnému členu zastupitelstva obce, který zastupuje obec v řídících, dozorčích nebo kontrolních orgánech podnikající právnické osoby, pokud obec má podíl nebo hlasovací práva, nenáleží za tuto činnost odměna,
 • dlouhodobě uvolněný člen zastupitelstva obce se nesmí po dobu 1 roku od skončení výkonu funkce stát společníkem anebo působit v orgánech podnikající právnické osoby, anebo uzavřít pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem vykonávajícím podnikatelskou činnost, pokud taková právnická osoba nebo zaměstnavatel v posledních 3 letech před dnem skončení funkce veřejného funkcionáře uzavřeli smlouvu s obcí, jednalo-li se o nadlimitní veřejnou zakázku, a pokud veřejný funkcionář nebo orgán, ve kterém veřejný funkcionář působil, o takové smlouvě rozhodoval.

Veřejný funkcionář podává formou čestného prohlášení oznámení o:

a. osobním zájmu,
b. jiných vykonávaných činnostech,
c. majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,
d. příjmech, darech a závazcích.

Veřejný funkcionář podává oznámení (s výjimkou bodu a) nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku.
Za písemné oznámení se považuje též oznámení podané v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, opatřené zaručeným elektronickým podpisem.
Oznámení se podává na formuláři, jehož strukturu a formát stanoví vyhláškou Ministerstvo spravedlnosti.

Oznámení o osobním zájmu
Veřejný funkcionář je povinen při jednání orgánu územního samosprávného celku, ve kterém vystoupí v rozpravě, předložit návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma a nebo má-li na věci jiný osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý.
Oznámení podává písemně před zahájením jednání nebo ústně v jeho průběhu, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování. Toto oznámení je vždy součástí zápisu z jednání.

Oznámení o činnostech
Veřejný funkcionář je povinen přesně, úplně a pravdivě písemně oznámit, že:

 1. podniká nebo provozuje jinou samostatnou výdělečnou činnost, a předmět, způsob a místo výkonu podnikání nebo této činnosti,
 2. je společníkem nebo členem právnické osoby, provozující podnikatelskou činnost, a o jakou podnikající právnickou osobu jde (obchodní firma nebo název a sídlo),
 3. je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby, a o jakou podnikající právnickou osobu jde (obchodní firma nebo název a sídlo),
 4. vykonává činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář.

Oznámení o majetku
Veřejný funkcionář je povinen přesně, úplně a pravdivě písemně oznámit, že v průběhu výkonu funkce nabyl:

 1. vlastnická nebo jiná věcná práva k nemovitostem, včetně ceny nemovitosti nebo ceny jiného věcného práva, za niž nemovitost nebo právo nabyl, a způsobu jejich nabytí,
 2. vlastnická práva k věcem movitým, jiná práva nebo jiné majetkové hodnoty, včetně způsobu nabytí věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, pokud souhrnná cena věcí, práv nebo jiných majetkových hodnot, nabytých v průběhu kalendářního roku přesáhla částku 500 000 Kč; do tohoto souhrnu se nezapočítávají věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, jejichž cena je nižší než 25 000 Kč,
 3. cenné papíry nebo práva s nimi spojená podle zákona č. 591/1992 Sb. (PDF), o cenných papírech, v plat. znění, pokud celková výše kupní ceny cenných papírů od jednoho emitenta nebo práv s nimi spojených v době nabytí přesahuje částku 50 000 Kč anebo částku 100 000 Kč v případě více emitentů,
 4. jiný podíl v obchodní společnosti, než je uveden v písmenu c), pokud hodnota tohoto podílu přesahuje částku 50 000 Kč anebo částku 100 000 Kč, jde-li o podíly u více obchodních společností.

V oznámení musí uvést za stejných podmínek i majetek, který nabyl jeho manžel a který patří do společného jmění manželů.

Oznámení o příjmech, darech a závazcích
Veřejný funkcionář je povinen přesně, úplně a pravdivě písemně oznámit, že:

 1. během výkonu funkce získal jakékoliv peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody, zejména dary, s výjimkou darů uvedených v oznámení o majetku, odměny, příjmy z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, dividendy nebo jiné příjmy z účasti nebo činnosti v podnikajících právnických osobách, pokud souhrnná výše příjmů nebo jiných majetkových výhod přesáhne v kalendářním roce 100 000 Kč. Za peněžitý příjem nebo jinou majetkovou výhodu se pro tento účel nepovažují plat, odměna nebo další náležitosti, na které má veřejný funkcionář nárok v souvislosti s výkonem funkce podle zákona č. 236/1995 Sb. (PDF), o platu…, v platném znění. Do tohoto souhrnu se nezapočítávají dary, jejichž cena je nižší než 10 000 Kč,
 2. má nesplacené finanční závazky, zejména půjčky, úvěry, nájemné, závazky ze smlouvy o nájmu s právem koupě nebo směnečné závazky, pokud souhrnná výše závazků přesáhla k 31. prosinci kalendářního roku, za nějž se oznámení podává, částku 100 000 Kč.

V oznámení je povinen uvést výši, druh a zdroj každého příjmu a výši a druh závazku, včetně toho, vůči komu takový závazek má.

Evidenční orgán – registr oznámení
Evidenčními orgánem, který vede registr oznámení pro uvolněné členy zastupitelstva a zaměstnance obecního úřadu, je tstarosta obce

Veřejnost v registru
Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště žadatele. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.
Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

O každém nahlédnutí do registru se provede záznam do protokolu, který obsahuje:

 • identifikaci subjektu, který nahlížel do registru,
 • identifikaci požadavku,
 • předmět dotazu,
 • datum a čas poskytnutí informace,
 • identifikaci osoby nebo technického zařízení, které informaci poskytly.

Každému, kdo má zájem nahlížet do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě, udělí evidenční orgán uživatelské jméno a přístupové heslo k registru po vyplnění a ověření žádosti, která obsahuje:

 • jméno žadatele,
 • příjmení žadatele,
 • rodné číslo žadatele,
 • místo trvalého pobytu žadatele

Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno.
Evidenční orgán poskytne veškeré doklady vedené v registru o určitém veřejném funkcionáři na žádost orgánu příslušnému k řízení a rozhodování o porušení povinností podle tohoto zákona tímto veřejným funkcionářem.
Každý má právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru. Toto sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.
Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo. Jestliže bylo sdělení učiněno v elektronické podobě, lze odpovědět též tímto způsobem.