Rada obce

Rada obce je výkonným orgánem pro oblast samostatné působnosti obce. Zasedání rady obce jsou narozdíl od zasedání zastupitelstva obce neveřejná, rada obce se schází zpravidla jednou za dva týdny v naléhavých případech může být svoláno mimořádné jednání. Rada obce je složena ze starosty, místostarosty a dalších tří členů rady, kteří jsou voleni zastupitelstvem obce z řad jeho členů. Poradními orgány rady obce jsou komise.

Členové rady zvolení na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Vranovice dne 6. 11. 2014

 • Ing. Jan Helikar ODS – starosta
 • Drahomír Dofek ODS – místostarosta
 • Ing. Jiří Hladík SpV
 • Luboš Mrkvica ODS
 • Aleš Hanuš SpV

Kompetence jednotlivých radních

 • starosta – Ing. Jan Helikar

– odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok
– odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce
– v rozsahu pověření zastupitelstva a rady obce koordinuje, kontroluje a zabezpečuje úkoly, které vyplývají z unesení zastupitelstva a rady obce
– připravuje, svolává a řídí jednání Rady obce Vranovice
– svolává a zpravidla řídí zasedání Zastupitelstva obce Vranovice
– pozastavuje výkon usnesení Rady obce Vranovice v otázkách samostatné působnosti má-li za to, že je nesprávné. Věc předkládá k rozhodnutí nejbližšímu zasedání Zastupitelstva obce Vranovice
– koordinuje činnost místostarosty a společně s ním plní úkoly koordinační a kontrolní povahy při zabezpečování usnesení Rady obce Vranovice a Zastupitelstva obce Vranovice,
– v případech stanovených zvláštními zákony zřizuje zvláštní orgány obce, jmenuje a odvolává jejich členy,
– spolupracuje s předsedy komisí Rady obce Vranovice a výborů Zastupitelstva obce Vranovice a pomáhá jim při plnění úkolů,
– řídí činnosti při plnění úkolů obrany a v době mimořádných situací
– zajišťuje svatební obřady

metodicky řídí
– oblast stížností
– požární a civilní ochranu
– investiční oblast
– finanční kontrolu

 • místostarosta – Drahomír Dofek

  – v době nepřítomnosti starosty řídí kompletní agendu obce,
  – spolupodílí se na zajištění investičních akcí,
  – technická konzultace projektů,
  – patronát nad pozemkovou mapou atd.
  – koordinuje činnost komisí rady a veřejně činných spolků obce
  – zpracovává posudky

 • Ing. Jiří Hladík

  – podklady pro IDS JMK,
  – dopravní značení v obci,
  – řešení parkování,
  – značení cyklostezek atd.

 • Luboš Mrkvica

  – dbá na dodržování životního prostředí
  – spolupodílí se na revitalizaci území
  – spolupodílí se na Komplexních pozemkových úpravách

 • Aleš Hanuš
  -kontrola a údržba dětských hřišť

Společné oblasti pro všechny radní:
– tvorba plánu investic
– územní plán
– získávání dotačních titulů

Rada se schází k jednáním  1x za 14 dnů, v pondělí v 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ

Jednání Rady obce jsou otevřena pro všechny zastupitele obce