Rada obce

Rada obce je výkonným orgánem pro oblast samostatné působnosti obce. Zasedání rady obce jsou narozdíl od zasedání zastupitelstva obce neveřejná, rada obce se schází zpravidla jednou za dva týdny v naléhavých případech může být svoláno mimořádné jednání. Rada obce je složena ze starosty, místostarosty a dalších tří členů rady, kteří jsou voleni zastupitelstvem obce z řad jeho členů. Poradními orgány rady obce jsou komise.

Členové rady zvolení na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Vranovice dne 20. 10. 2022

 • Mgr. Šárka Novotná (Vranovice pro všechny) – starostka
 • Ing. arch. Jan Korčák (Vranovčáci) – 1. místostarosta (neuvolněný)
 • Bc. Roman Svora MBA, MPA (Vranovice pro všechny)2. místostarosta (neuvolněný)
 • Mgr. Pavel Kukleta (Vranovčáci)
 • Vladimír Benda (Vranovice pro všechny)

Kompetence jednotlivých radních

 • starostka – Mgr. Šárka Novotná

– odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok
– odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce
– v rozsahu pověření zastupitelstva a rady obce koordinuje, kontroluje a zabezpečuje úkoly, které vyplývají z unesení zastupitelstva a rady obce
– připravuje, svolává a řídí jednání Rady obce Vranovice
– svolává a zpravidla řídí zasedání Zastupitelstva obce Vranovice
– pozastavuje výkon usnesení Rady obce Vranovice v otázkách samostatné působnosti má-li za to, že je nesprávné. Věc předkládá k rozhodnutí nejbližšímu zasedání Zastupitelstva obce Vranovice
– koordinuje činnost místostarostů a členů  rady, společně s nimi plní úkoly koordinační a kontrolní povahy při zabezpečování usnesení Rady obce Vranovice a Zastupitelstva obce Vranovice,
– v případech stanovených zvláštními zákony zřizuje zvláštní orgány obce, jmenuje a odvolává jejich členy,
– spolupracuje s předsedy komisí Rady obce Vranovice a výborů Zastupitelstva obce Vranovice a pomáhá jim při plnění úkolů,
– řídí činnosti při plnění úkolů obrany a v době mimořádných situací
– zajišťuje svatební obřady
– dohlíží nad údržbou zeleně a dbá na dodržování životního prostředí
– od 1. 11. 2022 je členkou Přestupkové komise obce

metodicky řídí
– oblast stížností
– požární a civilní ochranu
– investiční oblast
– finanční kontrolu

 • 1. místostarosta – Ing. arch. Jan Korčák 

  – zajišťuje a řídí kompletní agendu obce v případě dlouhodobé nepřítomnosti starostky,
  – spolupodílí se na zajišťování technické konzultace a dohledu v postavení koordinátora u investičních projektů obce,
  – zajišťuje přípravu investičních akcí,
  – podílí se na zpracování žádostí o dotace,
  – provádí kontrolu stavu majetku obce
  – podílí se na přípravě materiálů do rady a zastupitelstva obce
  – koordinuje činnost komisí rady a veřejně činných místních spolků
  – a další

 • 2. místostarosta – Bc. Roman Svora, MBA, MPA
  – podílí se společně se starostkou na rozvoji obce v oblasti školství, sportu a volnočasových aktivit
  – spolupracuje a koordinuje rozvoj veřejně činných místních spolků obce,
  – podílí se na přípravě materiálů do rady a zastupitelstva obce,
  – je osobou pověřenou výkonem k přijímání prohlášení o uzavření manželství a pro vítání občánků s právem nosit insignii starosty,
  – a další

 • radní – Mgr. Pavel Kukleta
  – spolupracuje se starostou a velitelem zásahové jednotky SDH Vranovice,
  – podílí se na koordinaci rozvoje SDH,
  – podílí se na přípravě materiálů projednávaných v orgánech samosprávy,
  – dohlíží na pozemkové úpravy a informuje zastupitele a občany o změnách
  – a další

 • radní – Vladimír Benda
  – zajišťuje a provádí dohled nad veřejným pořádkem a dopravou v obci
  – řeší a předkládá návrhy pro dopravní značení, parkování v obci včetně návrhů na rozšíření nebo úpravy stávajících parkovacích ploch
  – podílí se na řešení záležitostí v oblasti veřejného osvětlení
  – kontroluje údržbu dětských hřišť
  – provádí kontrolu a dohled nad majetkem obce
  – a další

Schůze Rady obce Vranovice (dále jen RO) probíhají zpravidla 1 x za 14 dnů, a to v pondělí v čase od 18.30 hodin, v malé zasedací místnosti OÚ. Schůze RO jsou podle zákona o obcích neveřejná. K jednotlivým bodům svého jednání může RO přizvat dalšího člena/členy zastupitelstva obce a jiné osoby.