Starostka obce

Obecní úřad tvoří starosta, místostarostové a zaměstnanci OÚ. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory.

Starostu volí do funkce Zastupitelstvo obce Vranovice z řad svých členů. Za výkon své funkce odpovídá Zastupitelstvu obce Vranovice.

– odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok,
– odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce,
– v rozsahu pověření Zastupitelstva obce Vranovice a Rady obce Vranovice koordinuje, kontroluje a zabezpečuje úkoly, které vyplývají z unesení Zastupitelstva obce Vranovice a Rady obce Vranovice
– připravuje, svolává a řídí jednání Rady obce Vranovice
– svolává a zpravidla řídí zasedání Zastupitelstva obce Vranovice
– pozastavuje výkon usnesení Rady obce Vranovice v otázkách samostatné působnosti má-li za to, že je nesprávné. Věc předkládá k rozhodnutí nejbližšímu zasedání Zastupitelstva obce Vranovice
– koordinuje činnost místostarosty a společně s ním plní úkoly koordinační a kontrolní povahy při zabezpečování usnesení Rady obce Vranovice a Zastupitelstva obce Vranovice,
– v případech stanovených zvláštními zákony zřizuje zvláštní orgány obce, jmenuje a odvolává jejich členy,
– spolupracuje s předsedy komisí Rady obce Vranovice a výborů Zastupitelstva obce Vranovice a pomáhá jim při plnění úkolů,
– řídí činnosti při plnění úkolů obrany a v době mimořádných situací,

metodicky řídí
– oblast stížností
– požární a civilní ochranu
– investiční oblast
– finanční kontrolu

 

Jméno Funkce Telefon E-mail
Mgr. Šárka Novotná (Vranovice pro všechny) starostka pev.: 519 433 101
mob.: 602 265 641
starostka@vranovice.eu
Ing. arch. Jan Korčák (Vranovčáci) 1. místostarosta (neuvolněný) pev.: 519 433 103
mob.:
korcak@vranovice.eu
Bc. Roman Svora MBA, MPA(Vranovice pro všechny) 2. místostarosta (neuvolněný) svora@vranovice.eu