Obec Vranovice > Obecní úřad a samospráva > Obecní úřad > Povinné informace > Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

Informace obce Vranovice pro žadatele o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žádost o poskytnutí informace můžete podat ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (písemným podáním doručeným poštou nebo osobně na obecním úřadu, popř. prostřednictvím datové schránky). Nebudete-li informaci poskytnutou na ústně podanou žádost považovat za dostačující, je třeba podat žádost písemně (§ 13 odst. 2 výše uvedeného zákona).

Ústní informace vám poskytnou odpovědní pracovníci obecního úřadu.

Písemnou žádost o informaci lze podat  jedním ze shora uvedených způsobů.

Pokud brání nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti o informaci, vyzveme vás do 15 dnů od podání žádosti k doplnění žádosti. Nevyhovíte-li této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, bude vaše žádost odložena.

V případě, že bude žádost nesrozumitelná, nebude zřejmé, jaká informace je požadována, vyzveme vás do 15 dnů od podání žádosti k upřesnění žádosti. Neupřesníte-li žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodneme o zamítnutí žádosti.

V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti obce Vranovice, vaši žádost odložíme a tuto skutečnost vám sdělíme do 15 dnů ode dne doručení vaší žádosti.

Požadovanou informaci vám nebudeme moci poskytnout, pokud by tomu bránila příslušná ustanovení právních předpisů týkající se ochrany osobních údajůsoukromí fyzické osoby a jejích soukromých projevů, ochrany obchodního tajemstvíochrany utajovaných informacíochrany práv autorských a v dalších případech stanovených zákonem.

Povinnost poskytovat informace se dále netýká dotazů na názorybudoucí rozhodnutí vytváření nových informací a dalších údajů stanovených zákonem.

Obec Vranovice je ze zákona oprávněna žádat za poskytnutí informace úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s  pořízením kopií a s odesláním informací žadateli. Mimo to je oprávněna vyžádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Pokud bude obec za poskytnutí informace požadovat úhradu, tuto skutečnost vám spolu s výší úhrady oznámí před poskytnutím požadované informace. Poskytnutí informace je v tomto případě podmíněno zaplacením požadované úhrady.

Výše úhrady za poskytnutí informace je stanovována na základě platného sazebníku úhrad schváleného obecním zastupitelstvem obce Vranovice. Platný sazebník úhrad naleznete zde: 

Úhradu za poskytnutí informace můžete provést do 60 dnů od oznámení její výše. Úhradu můžete provést platbou v hotovosti na pokladně obce, bezhotovostní platbou na účet obce Vranovice nebo platbou poštovní poukázkou, přičemž platební dispozice (číslo účtu a variabilní symbol) naleznete vždy přímo v obdržené výzvě k úhradě.

 

 

Základní lhůta pro poskytnutí informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění či upřesnění. Tuto lhůtu je možné prodloužit nejvýše o 10 dnů, pokud nastanou následující závažné důvody:

  • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
  • sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
  • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

O prodloužení lhůty i o jeho důvodech vás budeme informovat.

Pokud vaší žádosti nebude vyhověno, vydá obec rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti.

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení podat odvolání. Odvolání se podává prostřednictvím obce jako povinného subjektu, které jej do 15 dnů od jeho doručení spolu se spisovým materiálem předloží Krajskému úřadu Jihomoravského kraje jako nadřízenému orgánu. Lhůta pro rozhodnutí o odvolání činí 15 dnů ode dne předložení odvolání.

Na postup při vyřizování žádosti o informace můžete podat rovněž stížnost, pokud nesouhlasíte s vyřízením žádosti, po uplynutí lhůty vám nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, informace byla poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo pokud nesouhlasíte s výší úhrady požadované v souvislosti s poskytováním informace.

Lhůta pro podání stížnosti činí 30 dnů od doručení odpovědi na zveřejněnou informaci, od sdělení o odložení žádosti, od oznámení o úhradě nebo od uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. Stížnost bude spolu se spisovým materiálem do 7 dnů předložena Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, který o ní rozhodne do 15 dnů od jejího předložení.