Zeptejte se starostky

Pokud chcete položit nový dotaz, prosím zaregistrujte se. Odpovíme co nejdříve.

Upozorňujeme, že nejsou akceptovány vulgární, urážlivé a rasistické výrazy, stejně jako projevy, které jsou v rozporu se zákony ČR. Děkujeme za pochopení.

  Vaše jméno

  Váš email

  Téma dotazu

  Vypočítejte

  Dotaz

  VÝPIS DOTAZŮ A ODPOVĚDÍ

  Parkovací stání

  |

  Dotaz:

  Dobrý den paní starostko. Velmi pěkně prosím o informaci ohledně parkovacího stání u bývalé pizzerie. Ve Vranovicích jsme se ženou v pronájmu a vždy když se vracím domů není zde kde parkovat, a ženu mám v invalidním důchodu má zdravotní potíže, a je pro ženu nejlepší mít co nejblíže místo na parkování našeho auta. Velmi pěkně děkuji za Váš čas i odpověď. Přeji Vám krásný den :-)

  Odpověď:

  Vážený pane Válko, žádat o vyhrazené parkovací místo před domem může držitel průkazu ZTP/P nebo ZTP, který je vlastníkem vozidla. Vyhrazené parkování pro zdravotně postižené se vyřizuje podáním žádosti prostřednictvím Obecního úřadu ve Vranovicích k vyřízení na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, v našem případě bude vyřizujícím orgánem Odbor dopravy Městského úřadu v Pohořelicích a to max. na dobu 3 let. Pro vyřízení požadavku bude nutné na OÚ Vranovice podat a doložit žádost o zřízení vyhrazeného parkování s uvedením registrační značky vozidla, specifikací místa parkovacího stání, kopii platného průkazu osoby ZTP/P, nebo ZTP, kopii parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením a velkého technického průkazu. Ačkoli jsou zdravotně postižené osoby od většiny souvisejících poplatků osvobozeni, bude nutné počítat s uhrazením nákladů za vodorovné vyznačení vyhrazeného parkovacího místa. Mgr. Šárka Novotná, starostka obce

  CHODNÍKY A SILNIC

  |

  Dotaz:

  DOBRÝ DEN, NEBYLO BY MOŽNÉ VÍCE SE POSTARAT O CHODNÍKY A SILNIC? ULICE U FLORIÁNKA JE JEDNO KLUZIŠTĚ. CHODÍ TU LIDÉ K LÉKAŘI A DĚTI ZE ŠKOLY. POKUD JEDETE AUTEM A VBĚHNE VÁM NĚKDO DO CESTY NENÍ MOŽNÉ DOBRZDIT.CHODNÍK SE ODMETÁ JEN NĚKDE TAK BYCH CHTĚLA VĚDĚT PODLE ČEHO SE ŘÍDÍ ÚDRŽBA (POKUD NEJDE O LOSOVÁNÍ)DĚKUJI A PŘEJI HEZKÝ DEN

  Odpověď:

  Vážená paní Toncrová, úklid komunikací je v naší obci prováděn kontinuálně. V zimních měsících v případě sněžení jsou bez výjimek průběžně zametány všechny ulice. Při tvorbě zledovatělého povrchu jsou v nasolování upřednostněny ty ulice, které se nacházejí ve svažitém terénu tj. například oblast za přejezdem ve směru ulice Přibické a následně všechny ostatní ulice.

  Telota bazénu

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, Chtěl bych se zeptat, proč teplota vody v bazénu a v příslušných prostorech nedosahuje deklarovaných hodnot? Již třetí týden jsou teploty nižší, ani tížnost plavčíkovi, nic nezmohla, proto se ptám vás. S pozdravem Misák.

  Odpověď:

  Vážený pane Misáku, na základě Vašeho dotazu bylo provedeno opakované měření teploty vody, která vždy vykázala normou stanovenou a avizovanou teplotu 28 stupňů Celsia. Pokud by tato teplota byla překračována, mělo by to vliv na mikrobiální nezávadnost vody v bazénu. S přáním hezkého dne Bc. Šárka Novotná, starostka obce

  chodník ke hřbitovu

  |

  Dotaz:

  Dobrý den paní starostko, už po několikáté píši dotaz, zda neplánujete prodloužit chodník ke hřbitovu. Chodí tam spousta lidí jak na hřbitov, tak na procházky ( maminky s dětmi, pejskaři i starší lidé). Místo i osvětlení tam je. Děkuji odpověď. Langhammerová

  Odpověď:

  Vážená paní Langhmanová, v současné době není počítáno s prodloužením chodníku ke hřbitovu mimo jiné i z důvodu plánovaného projektu vysokorychlostní železnice jejíž výstavba se této lokality dotkne. Nicméně za Váš námět děkuji a jakmile to bude možné, budeme se jím zabývat. S přáním hezkého dne Bc, Šárka Novotná, starostka obce

  Revitalizace okolí Šatavy

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, paní starostko, prosím o informaci, co se stalo s projektem revitalizace okolí Šatavy, viz https://vranovice.eu/revitalizace-satavy-a-nova-relaxacni-zona/ Z uvedených bodů nebyl v avizovaném harmonogramu splněn jeden jediný, došlo k určitému odstranění porostů a následně byla cesta v okolí říčky vysypána, troufám si říct odpadní sutí, po které se rozhodně nelze relaxačně procházet. Děkuji za bližší info. Eliška Valehrachová

  Odpověď:

  Vážená paní Valehrachová, projekt revitalizace Šatavy, nikoliv jak uvádíte „okolí Šatavy“, byla I. etapou projektu revitalizace, která byla kompletně realizována bývalým vedením obce v minulém volebním období. Součástí tohoto projektu bylo tak, jak je uvedeno ve Vámi zmiňovaném příspěvku, pročištění zaneseného vodního toku, obnovení původního koryta řeky, rozšíření břehů a vytvoření stojatých tůněk. Došlo rovněž k úpravě porostů a vytvoření biotopů. Všechny úpravy byly již vybudovány a vyšly obec cca 4,9 milionů korun, které byly hrazeny z dotačního titulu. V průběhu prací bylo nutné zajistit přístup těžké techniky po zpevněném povrchu, proto byla cesta v okolí Šatavy od rybníku Stříbrňáku až po park pro seniory vysypána stavební sutí. V dalších etapách revitalizace plánované obcí by mělo dojít k propojení lokality Na Lasech s lokalitou Vranovického lesa za železniční tratí až k lokalitě Hájek. Tady by měla vzniknout stezka pro pěší i cyklisty, která bude navazovat na Naučnou stezku vrány Krákorky. V této fázi pak dojde k vybavení stezky s odpočinkovým mobiliářem, naučnými panely a zároveň dojde i k úpravě pěšiny od Stříbrňáku k parku DPS.

  Nevyhovujúci stav detského ihriska - Hlavní

  |

  Dotaz:

  Vážená pani starostka, rada by som upozornila na nevyhovujúci stav detského ihriska na ulici Hlavní, ktoré patrí pod katastrálne územie obce. V zmysle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ihrisko v súčasnom stave nespĺňa technické normy, a teda prestavuje bezpečnostné riziko pre občanov obce. Podstatnou časťou ihriska je aj pieskovisko, ktoré v danom stave nespĺňa hygienické a bezpečnostné normy. V pieskovisku sa nachádzajú ostré predmety z polámaných hračiek, mačacie výkaly a iné nečistoty. V zmysle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví – v §13 stanovuje provozovateli venkovní hrací plochy určené pro hry dětí, aby písek užívaný ke hrám dětí v pískovištích nebyl mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn nad hygienické limity upravené vyhláškou č. 238/2011 Sb. Na základe uvedeých skutočností Vás žiadam o urýchlené riešenie, na koľko ihrisko, ktoré nie je vo vyhovujúcom stave, nesmie byť v prevádzke. Ďakujem. S úctou, K. Chudíková

  Odpověď:

  Vážená paní Chudíková, děkuji za Vaše upozornění týkající se dětského hřiště na ulici Hlavní. Hřiště jsem byla zkontrolovat a shledala jsem, že jeho stav je skutečně nevyhovující a bude sjednána rychlá náprava. Nevyhovující, polámané hračky, které zde zanechávají občané budou odstraněny, navezeme nový, zdravotním normám vyhovující písek a celé hřiště bude nově oploceno a opatřeno vstupní brankou. Pracovníci obce budou následně hřiště pravidelně kontrolovat.

  Zjišťovací řízení záměru

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, vážená paní starostko, reaguji na hlášení obecního úřadu na inf. o probíhajícím zjišťovacím řízení ohledně záměru ,,Těžby štěrkopísku a rekultivace v k. ú. Vranovice". Chci se zeptat, jaké stanovisko k tomu zaujalo vedení obce. Děkuji a přeji hezký den. Saitlová

  Odpověď:

  Vážená paní Saitlová, k Vašemu dotazu sděluji, že Rada obce Vranovice na své 6. schůzi, konané 20. března 2023 přijala jednomyslně nesouhlasné stanovisko v tomto znění: RO nesouhlasí se záměrem společnosti AGRO KLIMUS. s. r. o., se sídlem Městečko 22, 691 63 Velké Němčice, IČ: 46990895, zastoupené na základě plné moci společností GET s.r.o., se sídlem Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2, IČ: 49702904, ve věci „Těžba štěrkopísků a rekultivace v k. ú. Vranovice“, RO nesouhlasí s uvedeným záměrem z důvodu zvýšení dopravního provozu, hluku a prašnosti v obci, RO nesouhlasí s uvedeným záměrem z důvodu nepříznivého dopadu na životní prostředí, RO upozorňuje Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, že obec neumožní využívat místní komunikace, polní cesty a část území cyklostezky v k. ú. Vranovice pro zamýšlenou přepravu štěrkopísků z plánované pískovny a neumožní provádění návozu odpadu do lokality, kde by měla vzniknout pískovna, RO upozorňuje Krajský úřad Jihomoravského kraje, že se záměr uvedené firmy - těžby štěrkopísků a rekultivace v katastrálním území Vranovice dotýká zájmového území vyhrazeného pro vysokorychlostní trať, RO požaduje zpracování komplexního posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA). Dodávám, že se jedná o správní řízení vedené na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí, přičemž obec byla na tento záměr upozorněna v rámci tzv. zjišťovacího řízení, ve kterém se obec, veřejnost a dotčené orgány mohou vyjádřit k předloženému záměru. Už z tohoto je zřejmé, že se bude jednat o dlouhodobě trvající procesní řízení, o jehož průběhu a zásadních změnách budeme občany neprodleně informovat. Šárka Novotná, starostka obce

  Dotaz

  |

  Dotaz:

  Dobrý den paní starostko, V roce 2018, když bylo ustavující zastupitelstvo a pan Svora nebyl zvolen, tak pan Svora na adresu nového starosty s nadějí, že se mu do roka podaří starostu odvolat, řekl, cituji: „Starosta by měl být z našeho pohledu nejen dobrým manažerem, který výborně řídí úřad a obec…, ale měl by být osobou se širokým povědomím a znalostmi k problematice samosprávy a veřejné správy, ve které se pohybuje, aby věděl, jaké jsou procesní postupy, např. při tvorbě dlouhodobých investičních záměrů a projektů, aby byl aktivní při zpracování a podávání žádostí o granty a dotace, nabízené obcím jednotlivými ministerstvy ČR a EU….“ Vaše umanutost „ ..a já to tak chci „ a „já to tak nechci“ (už jenom chybělo bouchnutí do stolu) a Vaše reakce na různé problematiky, které jsou hodně vzdálené znalostem vedení samosprávy ( třeba, že je jedno, jestli se milionové faktury zaplatí měsíc před splatností), mě přimělo k tomu, položit Vám otázku: Po včerejším zastupitelstvu si ještě pořád myslíte, že splňujete požadavky na starostu, požadované panem Svorou a jste člověkem na správném místě?

  Odpověď:

  Vážená paní Helikarová, k Vašemu dotazu sděluji, že jsem člověk, který se chce učit a má zájem se zdokonalovat. Ráda obci, ve které žiji se svou rodinou přispěji a pomohu k tomu, aby její občané byli, co nejvíce spokojeni. Ráda bych také naplnila vizi pana místostarosty Svory o dobrém starostovi a manažerovi.. A od posouzení, zda vedu obec správným směrem jsou zde zastupitelé a zejména občané, kteří mě za mé činy a postoje mohou a nepochybně budou hodnotit při dalších komunálních volbách. Šárka Novotná, starostka obce

  Výše stočného pro rok 2023

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, vážená paní starostko, nechtěl jsem již dále těchto stránkách obce využívat k naší další vzájemné konverzaci. Nicméně jste mi zde položila několik dotazů, tak se je zde pokusím zodpovědět tak, aby došlo již ke vzájemnému pochopení a ne k urážkám a mého osočování, že lžu ve Vranovickém zpravodaji a dehonestuji vedení obce. Věřím (stále tomu chci věřit), že ty urážky nejsou Vaším přesvědčením, ani Vámi psány, ale jste pod nimi podepsána, tak si dovoluji reagovat tímto způsobem. A nyní k těm Vámi položeným dotazům: 1. Ve svém článku uvádíte, že naše obec není výjimkou pro cituji "přikládání polínka pod zažehnutý oheň jménem inflace". Proč píšete takovou lež a proč tímto strašíte obyvatele naší obce? Paní starostko, ve zmíněném mém článku ve Vranovickém zpravodaji se zabývám inflací , jako takovou a jak je podporovaná a často i zneužívaná samosprávou. Inflace je opravdu tím největším „nepřítelem“ celé společnosti. Dovolím si zde uvést odkaz na definici: https://search.seznam.cz/?q=Inflace&oq=Inflace&aq=-1&sourceid=szn-HP&ks=9&ms=7454 Paní starostko, každé zdražení, i zvýšení cen za stočné, je inflací. To opravdu není lež, to je skutečnost. A současná celorepubliková inflace je stále okolo 17%. A Vy jste předložila návrh na zvýšení cen stočného o 29%. A to Vaše zdůvodnění vůbec nedokládalo nutnost nárůstu cen stočného. Ve zmíněném článku ve Vranovickém zpravodaji jsem rovněž uvedl proč Vaše zdůvodnění růstu ceny stočného o 29% je naprosto zbytečné a v době tak vysoké inflace i nebezpečné zejména pro seniory a nízkopříjmové spoluobčany. A že v okolních obcích je stočné výrazně vyšší než u nás, to přeci nemůže být důvod pro zdražování. A proč máme tak nízké stočné, které však zcela pokrývá náklady na provoz a investice do kanalizačního řadu i ČOV? Na tuto otázku jsem musel odpovídat i zaměstnancům Ministerstva zemědělství, kteří dorazili na obec na kontrolu, kterou inicioval člen bývalého Zastupitelstva naší obce. Jméno mi nesdělili, ale těch kontrol, které byly iniciovány zastupiteli naší obce bylo v minulém volebním období docela dost. Všechny dopadly pro naší obec dobře. A proč máme tak nízké náklady na provoz kanalizace a ČOV? To rád, v případě Vašeho zájmu, zodpovím na veřejném jednání ZO. 2. Nechápu proto Vaše důvody k opětovnému napadání dohodnuté výše stočného, ať už prostřednictvím obecního periodika nebo této rubriky, když jste ji sám jako zastupitel svým hlasem podpořil a jedná se o záležitost, která je již uzavřena. Inflace znehodnocuje příjmy i úspory všech, i občanů naší obce. A samospráva (vedení měst a obcí), jak jsem rovněž uvedl v článku ve Vranovickém zpravodaji, často tuto inflaci ještě podporuje. Naprosto zbytečně! Nepodpořil jsem Vámi navrhovanou novou cenu za stočné. A proč se o tom zmiňuji? Protože otázka vysoké inflace stále uzavřena není. Inflace je stále vysoká, neklesá a způsobuje velké finanční problémy stále více spoluobčanům. Vážená paní starostko, dovoluji si tímto v rubrice „Zeptejte se starostky“, kde jste mi položila uvedené dotazy, na ně i odpovědět. Já již žádné dotazy nemám. Pouze si dovolím závěrem uvést, že rozdílné názory na cokoliv, není lež ani dehonestace toho druhého, to je pouze možnost sdílení svého názoru. Snad alespoň na tomto se shodneme. Jan Helikar, zastupitel obce

  Odpověď:

  Děkuji za Vaše vyjádření. Bc. Šárka Novotná, starostka obce

  Výše stočného pro rok 2023

  |

  Dotaz:

  Dobrý den, vážená paní starostko, Dovolte mi prosím, v návaznosti na Váše vyjádření ve Vranovickém zpravodaji k mému článku o stočném a inflaci, položit Vám několik dotazů: 1. Bylo v mém článku „Inflace – často podporovaná a zneužívána samosprávou“ chybně, či nepravdivě uveden nějaký údaj? 2. Jaké navýšení stočného předložilo na jednání Zastupitelstva obce vedení obce? A jaké zvýšení bylo schváleno? 3. Dehonestováním považujete pravdivý popis jednání ZO a postup vedení obce? Paní starostko, nebudu zde, ani ve zpravodaji ani na jednání ZO nikoho urářet a tvrdit o něm, že někoho dehonestuje a podobně. Popis pravdy není dehonestace, to je pokus o nápravu. A alespoň u schváleného rozpočtu na rok 2023 se to podařilo. Nakonec se to podařilo i u toho stočného. Zabránili jsme navýšení stočného o neuvěřitelných a nepřijatelných 29%. Předem děkuji za odpovědi. Jan Helikar

  Odpověď:

  Dobrý den, pane Helikare, přečtěte si opětovně, co jste napsal a nechal zveřejnit ve zpravodaji. Ve svém článku uvádíte, že naše obec není výjimkou pro cituji "přikládání polínka pod zažehnutý oheň jménem inflace". Proč píšete takovou lež a proč tímto strašíte obyvatele naší obce? Při projednávání návrhu výše stočného jsem uvedla před všemi přítomnými zastupiteli a občany důvody, které nás k tomu vedly a Vy jste s nimi souhlasil, dokonce je opětovně uvádíte i ve svém článku. S čím jste nesouhlasil, byl mnou předložený návrh na zvýšení stočného o 10 Kč/m3, bez DPH (10 %), kdy podle externího správce ČOV na základě kalkulace výše stočného na rok 2023 by mohlo být ještě o mnoho vyšší, o čemž jste se ve svém článku vůbec nezmínil, přičemž při konečném projednání a hlasování bylo zastupiteli schváleno navýšení stočného o 5 Kč/m3, bez DPH. Nechápu proto Vaše důvody k opětovnému napadání dohodnuté výše stočného, ať už prostřednictvím obecního periodika nebo této rubriky, když jste ji sám jako zastupitel svým hlasem podpořil a jedná se o záležitost, která je již uzavřena. Šárka Novotná, starostka obce