E-podatelna

Adresa elektronické podatelny: podatelna@vranovice.eu

Elektronická podatelna je určena pro příjem datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu ve Vranovicích.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na datových nosičích:
Obecní úřad Vranovice
Školní 1
691 25 Vranovice

Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: pdf, jpg, gif, bmp, html, rtf, txt, doc, xls, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.
Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.
Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Technické parametry datových nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
Datové zprávy jsou přijímány na CD a na USB FLASH discích.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@vranovice.eu případně na poštovní adresu úřadu.

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:
Lenka Jančová

Příjem a zpracování elektronických podání:
Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesilatele obratem e-mailovou zprávou, odeslanou na adresu, uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol e-podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti e-podpisu, přítomnosti viru atd. Neprojde-li e-podání některou kontrolou, není e-podatelnou přijato a ve zprávě je pak uveden konkrétní důvod. Vypsány jsou i identifikační údaje e-podání. Vlastní potvrzení je textový soubor, tvořící přílohu elektronicky podepsaného e-mailu. (Elektronický podpis se jeví jako další příloha.).

Pokud si odesílatel vymíní zaslání zprávy o přijetí podání v listinné podobě, elektronická podatelna mu zprávu v této podobě odešle.

Pokud si odesilatel vymíní, může být další komunikace s městským úřadem vedena výhradně v listinné podobě.

Po přijetí elektronického podání, je elektronická písemnost podána do spisové služby úřadu. Další postup je již stejný jako u běžného podání.

Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č.016/01.01).

Elektronický podpis
E-podatelna Obecního úřadu Vranovice je způsobilá přijímat elektronická podání, která odesilatel opatří elektronickým podpisem (je možno jej použít u kterékoliv varianty elektronického podání), založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (např. I.CA). Elektronicky podepsané podání má stejnou právní váhu jako písemnost, podepsaná vlastnoručně.
E-mail opatřený elektronickým podpisem musí být ve formátu "prostý text" ! Pokud použijete formát zprávy "HTML" nebude elektronický podpis platný!

Chcete-li se s problematikou elektronické komunikace a elektronického podpisu seznámit blíže, můžete tak učinit např. na:
http://www.postsignum.cz/
http://www.ica.cz
http://www.mvcr.cz/clanek/elektronicky-podpis-elektronicky-podpis.aspx
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/podnikatelske-prostredi/elektronicky-podpis-a-jeho-vyuziti/1001234/2984/