Organizační struktura


Obecní úřad

  • tvoří starosta, místostarosta, a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta
  • v samostatné působnosti plní úkoly, které mu uloží zastupitelstvo a rada, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. V přenesené působnosti vykonává státní správu

Zaměstnanci zařazení do Obecního úřadu

  • Zvláštní postavení mají zaměstnanci podílející se na výkonu správních činností – úředníci. Jejich pracovně – právní poměry upravuje zákon o úředních územně samosprávných celků
  • Úředníci jsou povinni se vzdělávat v rámci vstupního vzdělávání a průběžného vzdělávání* Úředníci, kteří vykonávají činnosti, pro které zvláštní předpisy vyžadují zkoušku odborné způsobilosti jsou povinni se této zkoušce podrobit
  • Zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu musí rozhodovat nestranně, zdržet se střetu zájmů, přijímání darů v souvislosti se svou činností a musí zachovávat mlčenlivost
  • Přijímání nových úředníků se děje na podkladě veřejné výzvy, což materiálně naplňuje ústavní právo na přístup k veřejným funkcím za rovných podmínek
  • Vedle úředníků jsou do obecního úřadu organizačním řádem zařazeni i pracovníci, kteří nevykonávají správní činnosti (informatici, domovník, uklízečky…)

Organizační struktura obce a OÚ 2010_kompr