Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2013 > Vydávání osvědčení o státním občanství ČR

Vydávání osvědčení o státním občanství ČR

Vydávání osvědčení o státním občanství ČR

Vydávání osvědčení o státním občanství ČR

Název životní situace

Vydávání osvědčení o státním občanství ČR

Základní popis
Osvědčení o státním občanství České republiky je listina, kterou se prokazuje státní občanství České republiky. V osvědčení o státním občanství České republiky krajský úřad uvede, že určitá osoba je státním občanem České republiky.
Oprávněn jednat
Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky může podat kterákoliv fyzická osoba, o jejíž státní občanství se jedná, a to nejdříve dnem, kdy nabude zletilosti (18 let).
Za dítě podává žádost jeho zákonný zástupce.
Žádost může podat i jiná osoba, která prokáže právní zájem na zjištění státního občanství dotčené osoby, a to například z titulu blízkého příbuzenského poměru k osobě, jejíž občanství je zjišťováno.
Podmínky a postup řešení
Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky se podává u krajského úřadu, nebo u matričního úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu osoby o jejíž státní občanství se jedná. (matrika OÚ Vranovice)
Zahájení řešení
Osobní návštěvou na příslušném krajském, nebo matričním úřadu příslušném podle místa trvalého pobytu .
Na které instituci řešit
Obecní úřad Vranovice, matrika, Školní 1.
Kde, s kým a kdy
Obecní úřad Vranovice, matrika, Školní 1,
Zuzana Škamradová
Úřední hodiny:
Pondělí 07:00 – 19:00 hod.
Středa 07:00 – 17:00 hod.
Potřebné doklady
občanský průkaz nebo cestovní doklad, případně i písemnou plnou moc osoby, o jejíž
státní občanství se jedná
– rodný list
– oddací list (pokud žadatel uzavřel manželství)
– oddací list rodičů (pokud je žadatel svobodný a je narozen po datu 1. 1. 1954, předloží
také rodný list jednoho z rodičů nebo jejich oddací list)
– další doklady , kterými lze prokázat státní občanství upřesněné pracovnicí odboru dle
konkrétní věci
Potřebné formuláře
Formulář žádosti o vystavení osvědčení o státním občanství ČR si můžete stáhnout zde,
Formulář žádosti o vystavení osvědčení o státním občanství ČR k prvnímu OP si můžete stáhnout zde. Oba formuláře jsou také k dispozici na matrice OÚ Vranovice.
Poplatky a úhrada
– vydání osvědčení o státním občanství ČR 100,- Kč
– vydání osvědčení o státním občanství ČR pro účely vydání prvního občanského průkazu
nepodléhá správnímu poplatku

Správní poplatky jsou vybírány na sekretariátě Obecního úřadu Vranovice.

Lhůty pro vyřízení
Maximálně 60 dnů od podání žádosti.
Další účastníci
Osvědčení vydává Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor právní a organizační, Žerotínovo nám. č. 3/5, Brno
Elektronická služba
Jen pro získání informace lze využít adresu : matrika@vranovice.eu
Postup dle předpisu
Zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky (zejména § 20 a 24)
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Opravné prostředky
Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání osvědčení o státním občanství České republiky lze podat prostřednictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje k  Ministerstvu vnitra.
Sankce
Úmyslné uvedení nesprávných nebo neúplných údajů správnímu orgánu nebo jejich úmyslné zatajení nebo uvedení nepravdivého údaje v čestném prohlášení u správního orgánu může být za podmínek stanovených v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších novel, kvalifikováno jako přestupek proti pořádku ve státní správě, za který lze uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.
Jiné zdroje informací
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor správní a organizační, Žerotínovo nám. 3/5, Brno
Ministerstvo vnitra – oddělení státního občanství a matrik odboru všeobecné správy. U Obecního domu 3, 112 20 Praha 1, tel.: 974846255.
http://www.mvcr.cz
Za správnost popisu odpovídá
Zuzana Škamradová
Platnost ke dni

18.03.2010

Poslední aktualizace

18.03.2010

Konec platnosti

Není stanoveno

Související životní situace

Vydání občanského průkazu