Obec Vranovice > Volný čas > Centrum volného času

Centrum volného času

Právní statut: Organizační složka obce Vranovice

kontakt:

U Floriánka 57
tel.: 734 375 735
e-mail:  kultura@vranovice.eu
www.vranovice.eu
Vranovice
691 25
vedoucí: Bc. Dana Kvapilová
Centrum volného času zajišťuje:

 • Marketingovou strategii obce Vranovice
 • Public relations – vztahy a komunikace s veřejností
 • Komunikaci s médii
 • Tiskové zprávy, tiskové konference
 • Redaktorskou činnost
 • Fotografickou činnost
 • Monitoring tisku
 • Propagaci obce
 • Propagační materiály
 • Fotoarchív obce
 • Elektronický archív zveřejňovaných dokumentů a tiskovin
 • Správu a administraci webových stránek obce a jejich aktualizaci
 • Vývoj  webových stránek
 • Vyhledávání témat a jejich následné zpracování a publikování
 • Sběr povinných i nepovinných informací a dokumentů ke zveřejnění
 • Správu profilu obce na sociální síti Facebook, sdílení informací z oficiálního webu
 • Plynulý chod informačních technologií, odstraňování poruch – internet, poštovní účty, doména, webhosting, wifi, telefonická síť
 • Zajišťuje medializaci výběrových řízení, pozvánek na akce
 • Inzerci realit – prodej stavebních pozemků Doliny
 • Správu a archivaci kronik a historických dokumentů obce
 • Digitalizaci kronik
 • Sběr historických tiskovin od občanů a jejich zpracování
 • Metodicky vede práci kronikáře obce
 • Podílí se na tvorbě kronik
 • Vede záznamy do kroniky v případě absence kronikáře
 • Správu památek, jejich údržbu, obnovu a zajišťuje dotace na jejich obnovu
 • Komunikaci s památkovými institucemi
 • Činnost vedoucí k zachování tradic a jejich obnově
 • Rekonstrukci slavnostního lidového kroje, způsob jeho začlenění do folklórního života
 • Zprostředkovává konzultace s etnografy a předkládá informační materiál k rekonstrukci kroje veřejnosti
 • Kulturní a společenské akce pro veřejnost, včetně pořádání jarmarků, plesů, akcí pro děti, hudebních koncertů, výstav výtvarných prací a děl a prací lidové tvořivosti, divadelní představení, letní kino, soutěže.
 • Rozpočty jednotlivých akcí
 • Koordinaci účinkujících, smluvní a podmínky a honoráře
 • Zajišťuje výběr stanoveného vstupného
 • Zajišťuje technické zázemí akcí
 • Koordinaci pořadatelského týmu
 • Rekvizity, hygienické a aranžérské potřeby, pronájmy
 • Propagaci akcí, jejich fotodokumentaci a zveřejnění
 • Půjčování a výrobu kostýmů a rekvizit
 • Řídí činnost kulturní komise Rady obce Vranovice
 • Spolupracuje s členy kulturní komise při pořádání společenských a kulturních akcí
 • Sestavuje kalendář akcí, v součinnosti s organizacemi a spolky v obci
 • Zprostředkovává komunikaci mezi spolky a zájmovými sdruženími a obcí Vranovice
 • Vydává Vranovický zpravodaj, zajišťuje inzerci
 • Obsahovou náplň, včetně redaktorské činnosti
 • Zajišťuje distribuci tiskovin, anketních lístků, pozvánek a plakátů
 • Připravuje neperiodické tiskoviny
 • Zajišťuje plánování a výrobu navigačního systému obce a jeho instalaci, koordinaci s podnikatelskými subjekty – směrové tabule
 • Systém reprezentačních tiskovin obce a jejich jednotný design – vítání občánků, svatební listiny, kondolenční listiny, přání jubilantům
 • Grafické práce
 • Činnost Obecní knihovny Vranovice
 • Metodické vedení pracovníka knihovny
 • V knihovně pořádá akce pro veřejnost, výstavy a jejich prezentaci
 • Besedy, přednášky, interaktivní činnost pro děti a dospělé
 • Různé formy osvěty a vzdělávání (kurzy, besedy, přednášky, dílny, ap.)
 • Individuální vzdělávání užívání PC a internetu – senioři, nezaměstnaní
 • Servis a správu techniky, hardware, software, veřejný internet, On-line katalog, elektronický půjčovní systém
 • Revize knižního fondu
 • Koordinaci s metodickou knihovnou v Břeclavi
 • Půjčování knih z Výměnného knižního fondu Břeclav
 • Obnovu knižního fondu
 • Zřízení a činnost Turistického informačního centra (TIC)
 • Výrobu turistických informačních tabulí
 • Výrobu pohlednic, kalendářů, map, letáků, propagačních materiálů pro TIC
 • Metodické vedení pracovníka TIC
 • Spolupráci s regionálními TIC, Cyklostezkami
 • Vedení statistických přehledů činnosti
 • Zajišťuje účast obce v soutěžích – Vesnice roku, Zlatý erb