Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2013 > Uzavření manželství

Uzavření manželství

Uzavření manželství

Uzavření manželství

Název životní situace

Uzavření manželství

Základní popis
Uzavření manželství
Oprávněn jednat
Snoubenci
Podmínky a postup řešení
Snoubenci podají žádost na matričním úřadu, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. V případě uzavření sňatku církevní formou je příslušný matriční úřad, do jehož obvodu patří obřadní místnost nebo kostel státem uznané církve.
Zahájení řešení
Osobní návštěvou na příslušném matričním úřadu.
Na které instituci řešit
Obecní úřad Vranovice, matrika, Školní 1
Kde, s kým a kdy
Obecní úřad Vranovice, matrika, Školní 1
Zuzana Škamradová
Úřední hodiny:
Pondělí 07:00 – 19:00 hod.
Středa 07:00 – 17:00 hod.
v ostatní dny telefonicky na čísle 519 433 103
Potřebné doklady
– platné občanské průkazy snoubenců
– nebo platný pas, v tomto případě žadatel musí předložit ještě doklad o stavu a trvalém
pobytu, které mu vydá oddělení ohlašovny pobytu a evidence obyvatel příslušného úřadu
podle místa trvalého pobytu
– rodné listy snoubenců
– u rozvedených – originál nebo ověřenou kopii rozvodového rozsudku opatřené doložkou
nabytí právní moci rozsudku
– u ovdovělých – úmrtní list zemřelého manžela (manželky)
– u nezletilého snoubence – soudní rozhodnutí o povolení uzavření manželství, opatřené
doložkou nabytí právní moci rozsudku
– rodný list dítěte, pokud snoubenci mají spolu nezl.dítě nebo pokud otec dítěte není znám
(není v rodném listě dítěte uveden)
– u cizinců – vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o
oprávněnosti pobytu na území ČR
Potřebné formuláře
Formulář dotazníku k uzavření manželství získáte na matrice Obecního úřadu Vranovice, Školní 1 a ostatní formuláře Vám předá matrikářka na matrice po osobním jednání.
Poplatky a úhrada
– duplikát oddacího listu : 100,- Kč
– vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství : 500,- Kč
– jsou-li snoubenci občany ČR a mají-li trvalý pobyt na území ČR, za provedení
svatebního obřadu je vybírán poplatek 200,- Kč
– uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR: 3 000,- Kč
– vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou
místnost: 1 000,- Kč
– uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR:
2 000,- Kč

Správní poplatky se vybírají na sekretariátě Obecního úřadu Vranovice

Lhůty pro vyřízení
Do 30ti dnů od podání žádosti.
Další účastníci
Nejsou.
Elektronická služba
Jen pro získání informace lze využít adresu : matrika@vranovice.eu
Postup dle předpisu
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech
Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
Opravné prostředky
Viz zákon číslo 71/2001 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů.
Odvolání proti rozhodnutí se podává prostřednictvím zdejšího úřadu ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje Brno, odbor legislativní a právní.
Sankce
Žádné.
Jiné zdroje informací
Viz výše uvedené zákony.
Za správnost popisu odpovídá
Zuzana Škamradová
Platnost ke dni

18.03.2010

Poslední aktualizace

18.03.2010

Konec platnosti

Není stanoveno

Poznámka

Přesnější informace podá matrikářka Obecního úřadu Vranovice Zuzana Škamradová, tel.: 519 433 103

Související životní situace

Hlášení trvalého pobytu

Vydání občanského průkazu

Změna jména a příjmení