Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2013 > Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu

Název životní situace

Vydání občanského průkazu

Základní popis
Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník. Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu a státní občanství České republiky, jakož i další údaje v ní zapsané.
Oprávněn jednat
Žádost podává: – občan – zákonný zástupce za občana mladšího 15 let a to nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku takového občana, nejpozději v den dovršení 15 let jeho věku, – opatrovník za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům. Převzetí občanského průkazu: – občanský průkaz je povinen převzít občan osobně, – za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům převezme občanský průkaz opatrovník.
Podmínky a postup řešení
Občan musí předložit: – vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu ( nelze použít vytištěný z internetu), – doklady potřebné pro ověření údajů na žádosti (viz bod. 7), – průkazovou fotografii, – doklad o zaplacení správního poplatku.
Zahájení řešení
Podáním žádosti o vydání občanského průkazu.
Na které instituci řešit
Žádost a doklady může občan předložit: – u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností – MěÚ Pohořelice. Vyhotovený občanský průkaz si může občan převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uvedl v žádosti, – jinak je povinen občanský průkaz převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který je příslušný k jeho vydání (např. Městský úřad Pohořelice pro občany s trvalým pobytem v jeho správním obvodu obce s rozšířenou působností)
Kde, s kým a kdy

Městský úřad Pohořelice
, Vídeňská 699, odbor vnitřních věcí – občanské průkazy

T.: 519 301 311

Úřední hodiny:

Pondělí a středa 08:00 – 11:30    12:30 – 17:00 h

Potřebné doklady
– vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu, – 1 průkazovou fotografii ze současnosti, – doklady jimiž se ověřují údaje, které občan uvedl na žádosti: např. dosavadní občanský průkaz, rodný list, oddací list, rozsudek o rozvodu s údajem o nabytí právní moci, úmrtní list (v případě ovdovění), potvrzení o občanském průkazu (např.v případě ztráty nebo odcizení dosavadního občanského průkazu ), v případě vydání prvního občanského průkazu také doklad o státním občanství tj. osvědčení o státním občanství ČR, nebo platný cestovní pas (pokud nemá tyto doklady, je nutné předložit doklady pro vydání osvědčení o státním občanství tj. rodný list, oddací list rodičů, popř. rodné listy rodičů atd. dle konkrétního případu), doklad o rodném čísle (pokud není uveden na jiném předkládaném dokladu), doklad o získání akademického titulu apod. Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. Opatrovník předkládá také svůj občanský průkaz a doklad o ustanovení opatrovníkem.
Potřebné formuláře
Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností (např. Městský úřad Pohořelice, odbor vnitřních věcí, Vídeňská 699, první patro vpravo) a na všech matričních úřadech (OÚ Vranovice, matrika, Školní 1).
Poplatky a úhrada
Za vydání občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený,ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání občanského průkazu z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, popřípadě z jiného osobního důvodu občana………………………………… 100,- Kč Výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů za občanské průkazy se strojově čitelnou zónou je od správních poplatků osvobozena . Vydání nového občanského průkazu při ukončení platnosti, vydání prvního občanského průkazu, vydání OP z důvodu změny povinných údajů je bezplatné. Správní poplatky se hradí v hotovosti na pokladně.
Lhůty pro vyřízení
Občanský průkaz bude vydán do 30 dnů od předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu.
Elektronická služba
Pouze k získání informací lze využít adresy : matrika@vranovice.eu
Postup dle předpisu
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 624/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.
Opravné prostředky
Proti rozhodnutí vydaném dle správního řádu je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, prostřednictvím matriky OÚ Vranovice.
Sankce
Nesplněním povinností uvedených v ustanoveních zákona o občanských průkazech se občan dopouští přestupků. Skutkové podstaty přestupků jsou uvedeny v § 16a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. Za přestupek na úseku občanských průkazů lze občanům uložit pokutu do výše 10 000,- Kč.
Jiné zdroje informací
Obecní úřad Vranovice, matrika, Školní 1 Tel.: 519 433 103
Za správnost popisu odpovídá
Zuzana Škamradová
Kontaktní osoba
Zuzana Škamradová
Platnost ke dni

18.03.2010

Poslední aktualizace

07.03.2013

Konec platnosti

není stanoveno

Poznámka

Občan je povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, zničení, poškození nebo zneužití občanského průkazu, kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu. V případě odcizení je možno ohlásit tuto skutečnost též policii. V těchto případech nejpozději do 15 dnů je občan povinen si zažádat o nový občanský průkaz.
Občan je povinen podat žádost o nový občanský průkaz do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke změně některého z povinných údajů zapisovaných do občanského průkazu.

Související životní situace

Osvědčení o státním občanství k 1. OP

Uzavření manželství

Vydání cestovních dokladů

Vydávání osvědčení o státním občanství ČR

Změna jména a příjmení