Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2013 > Osvědčení o státním občanství k 1. OP

Osvědčení o státním občanství k 1. OP

Osvědčení o státním občanství k 1. OP

Osvědčení o státním občanství k 1. OP

Název životní situace

Osvědčení o státním občanství k 1. OP

Základní popis
Osvědčení o státním občanství České republiky je listina, kterou se prokazuje státní občanství České republiky. V osvědčení o státním občanství České republiky krajský úřad uvede, že určitá osoba je státním občanem České republiky.
Oprávněn jednat
Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky může podat kterákoliv fyzická osoba, o jejíž státní občanství se jedná, a to nejdříve dnem, kdy nabude zletilosti (18 let). Za dítě podává žádost jeho zákonný zástupce. Žádost může podat i jiná osoba, která prokáže právní zájem na zjištění státního občanství dotčené osoby, a to například z titulu blízkého příbuzenského poměru k osobě, jejíž občanství je zjišťováno.
Podmínky a postup řešení
Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky se podává u krajského úřadu, nebo u matričního úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu osoby o jejíž státní občanství se jedná.
Zahájení řešení
Osobní návštěvou na příslušném krajském, nebo matričním úřadu příslušném podle místa trvalého pobytu
Na které instituci řešit
Kde, s kým a kdy
Potřebné doklady
– občanský průkaz nebo cestovní doklad, případně i písemnou plnou moc osoby, o jejíž státní občanství se jedná – rodný list – oddací list (pokud žadatel uzavřel manželství) – oddací list rodičů (pokud je žadatel svobodný a je narozen po datu 1. 1. 1954, předloží také rodný list jednoho z rodičů nebo jejich oddací list) – další doklady , kterými lze prokázat státní občanství upřesněné pracovnicí odboru dle konkrétní věci
Potřebné formuláře
Formulář žádosti vystavení osvědčení o státním občanství České republiky k 1. OP.
MěÚ Pohořelice
Poplatky a úhrada
Správní poplatek se nevybírá za vydání osvědčení o státním občanství pro účely vydání prvního občanského průkazu.
Lhůty pro vyřízení
Maximálně 60 dnů od podání žádosti.
Další účastníci
Osvědčení vydává Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor právní a organizační, Žerotínovo nám. č. 3/5, Brno
Elektronická služba
Jen pro získání informace lze využít adresu:
info@pohorelice.cz
Postup dle předpisu
Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších novel. Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách…, ve znění pozdějších novel. Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších novel.
Opravné prostředky
Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání osvědčení o státním občanství České republiky lze podat prostřednictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje k  Ministerstvu vnitra.
Sankce
Úmyslné uvedení nesprávných nebo neúplných údajů správnímu orgánu nebo jejich úmyslné zatajení nebo uvedení nepravdivého údaje v čestném prohlášení u správního orgánu může být za podmínek stanovených v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších novel, kvalifikováno jako přestupek proti pořádku ve státní správě, za který lze uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.
Jiné zdroje informací
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor správní a organizační, Žerotínovo nám. 3/5, Brno Ministerstvo vnitra — oddělení státního občanství a matrik odboru všeobecné správy. U Obecního domu 3, 112 20 Praha 1, tel.: 974846255. http://www.mvcr.cz
Za správnost popisu odpovídá
Zuzana Škamradová
Platnost ke dni

18.03.2010

Poslední aktualizace

07.03.2013

Konec platnosti

není stanovena

Související životní situace

Vydání občanského průkazu