Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2013 > Hlášení trvalého pobytu

Hlášení trvalého pobytu

Hlášení trvalého pobytu

Hlášení trvalého pobytu

Název životní situace

Hlášení trvalého pobytu

Základní popis
Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.
Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem.
Oprávněn jednat
– občan nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
– za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, popřípadě pěstoun.
– za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost
k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý k jednání ve
věci změny místa trvalého pobytu, ohlásí změnu jeho zákonný zástupce.
Podmínky a postup řešení
Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:
– vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu
– předložit platný občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část (pravý
dolní roh) v důsledku změny místa trvalého pobytu
– doložit vlastnictví k bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu ( např.
nájemní smlouvu, kupní smlouvu vloženou do katastru nemovitostí, výpis z katastru
nemovitostí, který není starší 6 měsíců apod.), anebo předložit úředně ověřené písemné
potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.
Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na
přihlašovacím lístku k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou
osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna
užívat objekt nebo jeho část, nebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan
hlásí k trvalému pobytu.
Zahájení řešení
Nutná osobní návštěva na ohlašovně trvalého pobytu.
Na které instituci řešit
Obecní úřad Vranovice, matrika, Školní 1
Kde, s kým a kdy
Obecní úřad Vranovice, matrika, Školní1
Zuzana Škamradová

Úřední hodiny:
Pondělí 07:00 – 19:00 hod.
Středa 07:00 – 17:00 hod.

Potřebné doklady
– platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku změny místa trvalého pobytu
oddělena jeho vyznačená část (pravý dolní roh) v důsledku změny místa trvalého pobytu.
Občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního
občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství,
– doklad o vlastnictví domu nebo bytu (například výpis z katastru nemovitostí, který
není starší 6 měsíců) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (například
nájemní smlouva) anebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu
s ohlášením změny místa trvalého pobytu, takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že
oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před
zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let,
způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho část, nebo je
provozovatelem ubytovacího zařízení.

Veškeré doklady je třeba předkládat v originále nebo úředně ověřené kopii.
Po předložení dokladů občan vyplní a podepíše „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“.

Potřebné formuláře
Tiskopis přihlašovacího lístku je k dispozici na Obecním úřadě Vranovice, matrika, Školní1
Poplatky a úhrada
Za ohlášení změny místa trvalého pobytu ( za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku ) zaplatí občan správní poplatek ve výši……………….. 50,- Kč.
Od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let.
Správní poplatek se hradí v hotovosti na pokladně .
Lhůty pro vyřízení
Předloží-li občan všechny potřebné doklady, je ohlášení změny místa trvalého pobytu provedeno na počkání (ohlašovna současně oddělí vyznačenou část občanského průkazu pravý dolní roh a občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu)
Další účastníci
Oprávněná osoba, starší 18 let, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho část, nebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se chce občan přihlásit k trvalému pobytu.
Elektronická služba
Jen pro získání informace lze využít adresu : mail: matrika@vranovice.eu
Postup dle předpisu
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška č.296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel.
Opravné prostředky
V případě, že ohlašovna občanovi vyhoví a ohlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Pokud se zjistí při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému a občan nedostatky po výzvě ve stanovené lhůtě neodstraní, ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována. Proti rozhodnutí lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním u správního odboru Městského úřadu Znojmo.
Sankce
Pokuta do výše 5.000,- Kč, dle ustanovení § 42a odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích , ve znění pozdějších předpisů (přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají, ač má povinnost takový údaj uvést).
Jiné zdroje informací
Obecní úřad Vranovice, kancelář matriky, Školní1 ,
tel.: 519 433 103  
Za správnost popisu odpovídá
Zuzana Škamradová
Platnost ke dni

18.03.2010

Poslední aktualizace

18.03.2010

Konec platnosti

Není stanoveno

Poznámka

Ohlašovna rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu za podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel (mimo jiné na návrh vlastníka objektu nebo oprávněné osoby, zaniklo-li užívací právo občana k objektu a neužívá-li občan tento objekt, navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů ohlašovně prokázat) a v souladu se správním řádem.
Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí sídlo ohlašovny (Obecní úřad Vranovice).
Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají pro tohoto občana žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti, jde o údaj evidenční.
Občanu, který se přihlásí k trvalému pobytu je automaticky zrušen předchozí údaj o místu trvalého pobytu.

Související životní situace

Úmrtí občana

Uzavření manželství

Vystavení rodného listu narozeného dítěte