Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2021 > Vranovice mají schválený rozpočet na příští rok

Vranovice mají schválený rozpočet na příští rok

Obr zastupitelstvo

Poslední veřejné zasedání Zastupitelstva obce v letošním roce se mimořádně uskutečnilo již v úterý 14. 12. 2021. Důvodem změny běžného termínu byly schvalované obecně závazné vyhlášky, jejichž schválení podléhalo stanoveným termínům. Vyhlášky souvisejí s přijetím nového zákona o odpadech nemají vliv na výši poplatku za odpadové hospodářství. Ten se v příštím roce nemění.
Stěžejními body veřejného zasedání byly finančními plány příštího roku i období následujících. Byl schválen rozpočet na rok 2022, který počítá s celkovými příjmy ve výši 47,482 mil. Kč, výdaji ve výši 60,651 mil. Kč. a splátkami dlouhodobých úvěrů, ve výši 4, 484 mil. Kč. Rozpočet byl schválen jako schodkový, a to ve výši 13, 169 mil. Kč. Tento schodek bude hrazen ze zůstatků na účtech ke konci letošního roku. Plán investic a oprav na roky 2022–2023 mimo jiné zahrnuje realizací venkovního sportovního areálu, modernizací přečerpávací stanice, revitalizaci Šatavy nebo povýsadbovou péči o zeleň, která byla vysazena v podobě alejí, větrolamů, biokoridorů a biocenter. Hodnota zeleně vysazené v předcházejících letech je 30 mil. Kč., následná péče o ně, která je v plánu zahrnuta se pohybuje ve výši okolo 2 mil. Kč. Plán počítá i s dešťovou kanalizací na ulici Lipové, Zahradní a Nosislavské, veřejným osvětlením u sila nebo nástavbou na budově základní školy, důležitou pro rozšíření počtu školních tříd. V této souvislosti byla zastupiteli schválili také žádost o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj, která by měla sloužit k financování nástavby. Důležitou investicí budou také stavební úpravy v prostorách bývalé knihovny, kde by měly být umístěny ordinace praktických lékařů pro děti i dospělé. Rozpočet a Plán investic a oprav pro rok 2022 jsou naplněním Strategického plánu rozvoje za léta 2019–2022.
Protože se jednalo o poslední veřejné zasedání Zastupitelstva obce v letošním roce, starosta závěrem poděkoval všem zastupitelům za jejich celoroční obětavou práci pro obec a popřál všem zdraví, klidné svátky a úspěšný vstup do roku následujícího.

Kvapilová Dana