Úmrtí občana

Úmrtí občana

Úmrtí občana

Název životní situace

Úmrtí občana

Základní popis
Úmrtní list
Oprávněn jednat
Oprávněné osoby dle § 8,odst. 8 zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách,jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: – manžel
– rodiče
– děti
– prarodiče
– vnuci
-sourozenci.
Dále dle § 25,písm.d, zák. 301/2000 Sb. o matrikách: osoba,která není v příbuzenském vztahu k zemřelému.
Podmínky a postup řešení
Po obdržení oznámení o úmrtí občana se rodina obrátí na pohřební službu, která spolupracuje s matričním úřadem. Úmrtní list vystaví úřad pověřený vedením matrik, v jehož matričním obvodu osoba zemřela.
Zahájení řešení
Osobní návštěvou na příslušném matričním úřadu.
Na které instituci řešit
Obecní úřad Vranovice, Školní 1.
Kde, s kým a kdy
Obecní úřad Vranovice, matrika, Školní 1.
Zuzana Škamradová
Úřední hodiny:
Pondělí 07.00 – 19.00 hod.
Středa 07.00 – 17.00 hod.
v ostatní dny telefonicky na čísle 519 433 103
Potřebné doklady
Doklady zemřelé osoby:
– rodný list
– oddací list /ženatý-vdaná/
– úmrtní list /vdovec -vdova/
– občanský průkaz
Doložení oprávněnosti k převzetí úmrtního listu:
– oprávněná osoba /členové rodiny/:
– rodný list, občanský průkaz
Neoprávněná osoba /ostatní osoby mimo příbuzenský vztah/:
– občanský průkaz
– doložení oprávněného zájmu – např. faktura o zaplacení pohřbu vyřizovatele
Potřebné formuláře
Žádné
Poplatky a úhrada
– vystavení prvopisu úmrtního listu nepodléhá správnímu poplatku
– duplikát úmrtního listu : 100,- Kč
– potvrzení o datu úmrtí : 50,- Kč
– potvrzení o příčině úmrtí: 50,- Kč

Správní poplatky se platí na sekretariátě Obecního úřadu Vranovice, Školní 1.

Lhůty pro vyřízení
Do 30 dní po obdržení Listu o prohlídce mrtvého od lékaře či zdravotnického zařízení.
Další účastníci
Žádní
Elektronická služba
Jen pro získání informace lze využít adresu: matrika@vranovice.eu
Postup dle předpisu
Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách,jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 94/1963 Sb. o rodině, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., ze dne 8.6.2001, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách,jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Opravné prostředky
Žádné
Sankce
Žádné
Další informace
Viz. výše uvedené zákony v bodě 13
Za správnost popisu odpovídá
Zuzana Škamradová
Platnost ke dni

18.03.2010

Poslední aktualizace

18.03.2010

Konec platnosti

Není stanoveno

Poznámka

Případné upřesněné podá pracovnice matričního úřadu

Související životní situace

Hlášení trvalého pobytu