Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty

Starosti starosty

Výsledky voleb jsou závazkem
Vážení spoluobčané, je mojí milou povinností, poděkovat za Vaši účast v komunálních volbách a za důvěru, kterou jste mně svými hlasy dali. Důvěry si velice vážím.
Výrazné vítězství ve volbách celé kandidátky Občanské demokratické strany není vítězstvím jedné osoby, ale zejména ocenění práce všech kandidátů v uplynulém volebním období v zastupitelstvu obce, případně ve veřejném životě naší obce. Je to vystavení „vysvědčení“ za uplynulé čtyři roky veřejné práce ve prospěch obce a zároveň to je veliký závazek na další volební období.
A co můžete od vedení obce očekávat v následujícím období?
Odpověď je jednoznačná – vše co bylo prezentováno v předvolebních programových prioritách. Pokusím se vyjmenovat ty nejdůležitější:
Výstavba Domu pro seniory. Realizací budou zásadně rozšířeny služby zejména pro seniory.
Jedná se o největší prioritu pro následující volební období. Celkový finanční objem přesahuje částku 70 mil Kč.
Budou rozšířeny kapacity předškolního vzdělávání (MŠ). Z důvodu neustále se zvyšující poptávky po předškolním vzdělávání je nutné zajistit kapacitu školky o čtvrtou třídu.
Vybudování přestupního terminálu. Díky rozšíření Integrovaného dopravního systému JmK a díky trvalému rozvoji naší obce vznikl ve Vranovicích dopravní uzel v bezprostřední blízkosti zastávky ČD. Dochází zde ke zvýšenému počtu dojíždějících i ze sousedních obcí, kteří zde přestupují z autobusů na vlaková spojení.
Pozornost bude věnována realizaci výstavby dětských hřišť. Této oblasti nebyla v minulých letech věnována odpovídající pozornost. Projekty pro výstavbu několika dětských hřišť jsou připraveny a realizace začne již v příštím roce.
Větší pozornost bude věnována oblasti nazvané Péče o krajinu. Jedná se zejména o dokončení Komplexní pozemkové úpravy. Obnova zeleně v obci, která bude realizována výhradně na základě zpracovaných projektů tak, aby se neopakovala nekoordinovaná a nekoncepční výsadba stromů na místech, která nejsou z dlouhodobého hlediska vhodná. Odborná údržba zeleně atd..
Priority investic: pokračovat v opravách chodníků a komunikací
Podpora zachování tradic v naší obci. Jedná se zejména rekonstrukci tradičního kroje, který vychází z dostupných historických zdrojů a tradic. I nadále pokračovat v opravách zanedbaných památek (Floriánek může být příkladem).
Pokračovat v dlouhodobé a průhledné podpoře zájmových a spolkových organizací.

Vyjmenované úkoly nejsou vyčerpávajícím plánem pro příští čtyři roky, ale jsou hlavní osou práce.
Nově zvolené zastupitelstvo obce má před sebou ambiciózní úkoly, které vyžadují čtyřletou mravenčí práci. Ne vždy je každá práce ihned vidět a ne vždy se lze jakýmkoliv rozhodnutím obce zavděčit všem. Veškerá činnost musí být však konána ve prospěch dlouhodobých cílů naší obce, ne v zájmu krátkodobých výhod jednotlivců.
Pro mně osobně jsou výsledky voleb ohromnou výzvou a závazkem současně. Věřím, že Vaši důvěru a očekávání nezklameme a přispějeme ke zkvalitnění života v naší obci.

Dovolte abych touto cestou popřál Vám všem klidné prožití Vánočních svátků a v roce 2011 hodně zdraví a mnoho osobních i profesních úspěchů.

Ing. Jan Helikar
starosta obce