Srpen 2009

Tentokrát se pokusím podat informace o novinkách v činnosti OÚ a vysvětlit všem spoluobčanům v čem jim mohou být zaměstnanci „obce“ užiteční.
Před dvěma lety došlo k zavedením tzv. Czech Pointů a tím i k výraznému rozšíření služeb, které se i nadále rozšiřují postupným zavedením Datových schránek.
a) provoz Czech pointu se postupně rozšířil o následující služby:
výpisy z Katastru nemovitostí
výpisy z rejstříků trestů
Živnostenský rejstřík
Obchodní rejstřík
Insolvenční rejstřík
Centrální registr řidičů
Informační systém odpadového hospodářství
Informační systém o veřejných zakázkách
Využití služeb Czech Pointů není mezi veřejností dostatečně známo a někteří spoluobčané jezdí zbytečně do Brna, nebo do Pohořelic a při tom stačí v mnoha případech navštívit místní Obecní úřad.
b) datové schránky – od 1.7.2009 byly zřízeny datové schránky.
Povinnost využívat je : nejpozději od 1.11.2009 pro všechny státní a obecní úřady.
Pro veřejnost :
autorizovaná konverze z listinné podoby do elektronické a naopak
Dále si dovolím na tomto místě uveřejnit veškerou agendu OÚ ve spojitosti s matrikou:
Agenda matriky
Provádí zápisy do knihy manželství
Provádí zápisy o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
Přijímá doklady k uzavření manželství
Přijímá oznámení o narození dítěte a provádí zápis do knihy narození
Přijímá oznámení o úmrtí a provádí zápis do knihy úmrtí
Přijímá oznámení o užívání české podoby cizojazyčného jména
Přijímá oznámení o znovu přijetí předchozího příjmení po rozvodu
Přijímá prohlášení o užívání dvou jmen
Přijímá prohlášení o užívání pouze jednoho příjmení
Přijímá prohlášení o volbě druhého jména
Přijímá protokoly o uzavření církevního sňatku
Přijímá souhlasné prohlášení osvojitelů o zvolení jména pro osvojence
Přijímá žádosti o nahlédnutí do matriční knihy, vystavení matričního dokladu a vydává výpisy z matrik (rodné, oddací, úmrtí listy)
Přijímá žádosti o provedení zápisu příjmení ženy do matriční knihy
Přijímá žádosti o uzavření manželství, zajišťuje svatební obřad
Přijímá žádosti o vydání matričních dokladů (rodného, oddacího, úmrtního listu)
Přijímá žádosti o vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky
Přijímá žádosti o vydání osvědčení o splnění požadavků zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku
Přijímá žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů
Přijímá žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
Přijímá žádosti o vystavení osvědčení o státním občanství při vydání prvního občanského průkazu
Přijímá žádosti o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
Přijímá žádosti o zápis do zvláštní matriky
Přijímá žádosti o zápis narození, uzavření manželství, úmrtí státních občanů ČR do zvláštní matriky v Brně
Přijímá žádosti o zápis příjmení v matriční knize v mužském tvaru
Přijímá žádosti o změnu jména nebo příjmení
Přijímá žádosti o změnu příjmení za trvání manželství
Vede sbírku listin a matriční knihy narození, uzavření manželství a úmrtí
Vydává oddací listy
Vydává osvědčení pro uzavření církevního sňatku
Vydává potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize
Vydává rodné listy
Vydává úmrtní listy
Vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizin
Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování změny místa trvalého pobytu

Občanské průkazy:

Přijímá nalezené občanské průkazy a další potvrzení, občanské průkazy zemřelého
Přijímá občanské průkazy do úschovy
Přijímá oznámení týkající se občanského průkazu, v daných případech přijímá občanský průkaz, vyzývá k vyzvednutí občanského průkazu
Přijímá žádosti o vydání občanského průkazu
Vydává občanský průkaz
Vydává potvrzení o občanském průkazu

Evidence obyvatel

Přijímá přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu
Poskytuje údaje z informačního systému
Určuje popisná čísla budov v obci

Hřbitov

Pronajímá hrobová místa
Přijímá poplatky za pronájem hrobového místa

Uvedený výčet činnosti není úplný. Cílem uvedení vyjmenovaných činností je informovat a připomenout zejména tu činnost, u které došlo v posledních letech k nějaké změně, nebo je využívána pouze sporadicky.