Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty – říjen 2009

Starosti starosty – říjen 2009

Vážení spoluobčané,
v jarních měsících jste většina z Vás obdržela dopis a případnou žádost o zahájení Komplexní pozemkové úpravy. Podmínkou pro zahájení Komplexní pozemkové úpravy je, že o ni požádají majitelé nadpoloviční výměry zemědělské půdy v dotčeném katastrálním území, v našem případě k.ú. Vranovice nad Svratkou..
Této podmínky jsme dosáhli a Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Břeclav zahájí řízení o pozemkových úpravách. Dle posledních informací dojde k faktickému zahájení Komplexní pozemkové úpravy v r. 2010 a bude trvat přibližně 2 roky.
Pokusím se na tomto místě uvést nejvýznamnější zásady a pravidla Komplexní pozemkové úpravy.
Kdo Komplexní pozemkovou úpravu provádí: Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Břeclav.
Kdo Komplexní pozemkovou úpravu hradí: náklady jsou plně hrazeny ze státního rozpočtu.
Čim se Komplexní pozemkové úpravy řídí: Zákon 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a Vyhláškou č. 545/2002 Sb o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.
Co Komplexní pozemkové úpravy řeší:
nové uspořádání pozemků mimo zastavitelné území (extravilán)
definuje „společná zařízení“ – opatření sloužící ke zpřístupnění všech pozemků (obecní cesty), opatření protierozní a vodohospodářské, opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability (biokoridory, větrolamy atd.).
Společná zařízení přecházejí po dokončení pozemkové úpravy do vlastnictví obce.
Návrh plánu Společných zařízení musí být projednán a schválen, kromě jiného, i na veřejném zasedání zastupitelstva obce
Plán Společných zařízení tvoří kostru do níž je následně navrženo nové uspořádání pozemků.
Pozemky se oceňují podle bonity půdy.
Návrh nového uspořádání pozemků musí být s jednotlivými vlastníky projednán a odsouhlasen. Pozemková úprava je schválena pokud s návrhem nového uspořádání pozemků souhlasí vlastníci alespoň 75% výměry půdy pozemků, řešených v pozemkové úpravě.
Po pozemkové úpravě mají mít pozemky, pokud možno, obdélníkový, případně jinak vhodný tvar z hlediska následného oddělování. Všechny pozemky musí být po pozemkové úpravě zpřístupněny.
Co lze pozemkovou úpravou řešit:
vypořádat spoluvlastnictví – to znamená, že více spoluvlastníků, kteří mají zájem o reálné vypořádání si vyhotoví „dohodu o vypořádání spoluvlastnických podílů“ a do návrhu nového uspořádání pozemků budou navrženy oddělené pozemky a následně založeny samostatné listy vlastnictví. To vše bez jakýchkoliv finančních nároků pro jednotlivé vlastníky a pro reálné rozdělení není třeba zajišťovat vypracování geometrického plánu.
zcelování pozemků – několik pozemků stejného vlastníka a stejné bonity lze spojit v jeden pozemek.
Zaměření pozemků – pozemková úprava je po dokončení k dispozici v digitální podobě a na náklady státu může každý vlastník pozemku požádat o bezplatné vytyčení a stabilizaci hranic nově navržených pozemků.
Obecně lze Komplexní pozemkovou úpravu charakterizovat následovně:
základní a nejdůležitější nástroj pro uspořádání extravilánu katastrálního území
jednoznačná definice vlastnických vztahů k pozemkům
jednoznačná definice hranic pozemků
Komplexní pozemková úprava je pro naší obec nezbytná a je jenom škoda, že k ní dochází až nyní.
Po ukončení Komplexní pozemkové úpravy „zmizí“ termín „náhradní užívání půdy“. Každý vlastník bude mít svůj pozemek přesně definován, vyměřen hranice a bude tak moci využít svá vlastnická práva.

Ing. Jan Helikar
starosta obce