Červen 2009

Vážení spoluobčané,
využiji tohoto vydání Vranovického zpravodaje k podání aktuálních informací o investičních akcích, které budou probíhat v letních měsících.
Čeká nás zvýšený stavební ruch v obci
V současné době se již začínají realizovat tří hlavní stavební akce:
Oprava hřbitovní zdi: V současné době již byly zahájeny práce na komplexní rekonstrukci hřbitovní zdi. V rámci těchto prací bude rovněž provedena instalace rozvodu elektrické energie pro budoucí osvětlení hřbitova. Osvětlení bude připraveno pro napojení na veřejné osvětlení v celé obci. K napojení dojde po prodloužení veřejného osvětlení na ul. Přibická až ke hřbitovu.
Plánované práce jsou v rozsahu cca 4 mil Kč a budou trvat až do konce měsíce září. Původně byla oprava hřbitovní zdi plánována do dvou etap ( I. etapa v r. 2009 a II. etapa v r. 2010). Obci se podařilo zajistit finanční krytí na celou akci již v letošním roce, proto dochází ke spojení obou etap a kompletní práce budou provedeny již v letošním roce.
Ulice Mrštíkova: Tato ulice již byla jako jediná v naší obci, která neměla zpevněný povrch. V rámci úprav dojde k vybudování komunikace, několika parkovacích míst a chodníku. Projekt respektuje současné zahrádky, do kterých nebude stavebně zasahováno. Rovněž zde již dochází k zahájení prací. Práce budou trvat do cca poloviny července a budou v rozsahu cca 2,3 mil Kč.
Náves a parkoviště před F-clubem: Ihned, jakmile bude dokončena ulice Mrštíkova budou zahájeny práce na opravě komunikace na Návsi a před knihovnou a vybudování několika parkovacích míst před F-clubem. Jedná se o částečnou realizaci projektu Regenerace veřejných ploch a bude v rozsahu cca 800 tis. Kč. Před knihovnou tak vznikne rovněž několik nových parkovacích míst.
Kostel Navštívení Panny Marie: Počátkem měsíce června byly zahájeny práce také na opravě kostela. Oprava bude trvat cca 3 měsíce a je financována farností Vranovice, pro kterou se podařilo, zásluhou zejména JUDr. Radka Macha, zajistit finanční krytí prostřednictvím parlamentní dotace.
Ihned po ukončení prací na opravě kostela dojde k opravě chodníku před kostelem, kde bude položena nová zámková dlažba a před vchodem do kostela bude instalováno veřejné osvětlení.
Oprava kostela a chodníku mezi kostelem a základní školou navazuje na loňskou kompletní opravu školy a jejího bezprostředního okolí. Bude tím dovršena kompletní oprava jedné z nejvýznamnějších částí naší obce.
Z výčtu uvedených akci je zřejmé, že přes letní měsíce bude ve Vranovicích opět čilý stavební ruch. Věřím, že realizací staveb nedojde k zásadnímu omezení života v obci. Je nutné však dodržovat zvýšenou pozornost a bezpečnost.
Věřím, že případné nutné omezení přijmete s pochopením, kompletní oprava hřbitova a dalších částí obce stojí určitě za to.
Pro letošní rok jsou dále připravovány následující stavební akce:
Oprava ul. Obchodní
Vybudování nové ulice a kompletních inženýrských sítí Nad Dolinami

Přestupní terminál
V prvním letošním čísle Vranovického zpravodaje jsem Vás informoval o nutnosti vybudování přestupního terminálu a dostatečného množství parkovacích míst v blízkost zastávky ČD. Nyní můžu konstatovat, že se podařilo udělat první dva velice důležité kroky.
Tím prvním krokem bylo přesvědčit zástupce Jihomoravského kraje a společnost KORDIS JMK, s.r.o. o nezbytnosti vybudování přestupního terminálu. Toto se po několika nezbytných jednáních podařilo. Druhým neméně důležitým krokem bylo zajistit finanční krytí na projektovou dokumentaci. Finanční prostředky na projektovou dokumentaci jsou již zajištěny prostřednictvím dotace z Jihomoravského Krajského úřadu.
Do konce letošního roku bude vypracována projektová dokumentace, následně budou žádány finanční prostředky na realizaci výstavby Přestupního terminálu z fondů dopravy z Evropské unie.
Celý projekt vzniká díky podpoře celého Krajského úřadu, zejména potom Ing. Pospíšila – radního Jihomoravského kraje a pochopení Českých drah, které po dlouhém vyjednávání souhlasily s realizací výstavby na jejich pozemku. Bohužel dosud nedošlo k dohodě s Lesy ČR o prodeji jejich pozemku.
K vybudování Přestupního terminálu vede ještě dlouhá a nelehká cesta (reálný termín pro zahájení výstavby je druhá polovina r. 2010), první kroky byly úspěšné.
Mnoho dalších nás ještě čeká, ale stojí za to je absolvovat. Výsledkem bude zvýšená bezpečnost cestujících, vybudování několika nových parkovacích míst a celková úprava okolí zastávky ČD.
Jan Helikar