Prosinec 2008

Dvouletá bilance
Nové Zastupitelstvo obce má za sebou polovinu volebního období. Komunální volby se uskutečnily v říjnu před dvěma roky a 2. 11. 2006 proběhla ustavující schůze nově zvoleného Zastupitelstva.
Všechna předsevzetí a plány, pokud se nemají stát pouhými proklamacemi, se musí průběžně vyhodnocovat a každá činnost musí mít pravidelnou sebereflexi. Domnívám se, že polovina volebního období je ten pravý čas pro pohled do „zpětného zrcátka“ a pro rekapitulaci všeho co se za dva uplynulé roky podařilo a co se nedaří.
Všechna předsevzetí a plány nově zvolené Rady obce byly zpracovány do tří základních dokumentů obce ( Cíle obce Vranovice na r. 2007 – 2010, Plán rozvoje na r. 2007 – 2010 a Rozpočtový výhled na r. 2007 – 2010) a byly předloženy k projednání Zastupitelstvu. To je schválilo v dubnu 2007.
Dokumenty jsou veřejné a jsou „jízdním řádem„ pro Radu obce pro celé volební období. Jsou podkladem pro jednotlivé roční plány investic a oprav.
Na posledním říjnovém jednání Zastupitelstva obce bylo vyhodnoceno plnění jednotlivých dokumentů, hodnocení bylo konkretní, dle jednotlivých oblastí a investic. I toto hodnocení proběhlo veřejně a je kdykoliv k nahlédnutí na webových stránkách obce ( Zápis z jednání ZO ze dne 23.10.2008 ).
Proto nebudu na tomto místě hodnotit jednotlivé cíle a investiční akce, ale zmíním heslovitě jenom ty nejdůležitější:
Obecní úřad – pro veřejnost
Dva hlavní cíle již byly naplněny: cílem bylo zpřístupnit OÚ i pro občany, kteří pracují mimo naší obec a z práce se vrací pozdě odpoledne. Prodloužila se otevírací doba pro veřejnost, každé pondělí úřad otevřen až do 19 hodin. Dalším cílem bylo zajistit aktuálnost webových stránek. Ty jsou průběžně aktualizovány a jsou zdrojem všech praktických informací. Z Vranovického občasníku se stal pravidelně vycházející zdroj informací o dění v obci, který je distribuován bezplatně do všech domácností.
Nedaří se zvýšit přítomnost veřejnosti na veřejných jednáních Zastupitelstva obce.

Oblast celkového pořádku v obci – úklidový řád

Byl vypracován a schválen Úklidový řád obce. Součástí je, mimo jiné, i úklid a údržba veřejných komunikací a chodníků. Úklid a pořádek v obci je nikdy nekončící úkol. Mnoho se podařilo a ještě více nás čeká. I přes přetrvávající nedostatky je již dnes samozřejmostí rozmístění a pravidelné vynášení odpadních košů, pravidelné sečení trávy, pravidelné jarní mechanické čištění komunikací.
Jedná se o zdánlivé banality, ale zavzpomínejme, bylo tomu tak vždy? Je jenom dobře, že obyčejný „všední“ úklid se postupně stává samozřejmostí.
Bezpečnost v obci
Zlepšení bezpečnosti v obci je pravděpodobně nejnáročnější úkol. Tento úkol si Rada obce rozdělila na dvě oblasti: Bezpečnost dopravní – byl instalován radar na měření rychlosti. V současné době se realizuje doplnění dopravního značení dle schváleného pasportu. Zřídil se přechod před budovou MŠ. Další zkvalitnění dopravního značení je připravováno. Otázkou zůstává, zda to stačí. Odpověď je jednoznačná, NE. Přetrvávajícím problémem je křižovatka Lipová – Školní – Přísnotická, řešení však není v kompetenci obce, ale kraje.
Druhou bezpečnostní oblastí je bezpečnost osobní a majetková. V této oblasti jsme odkázáni pouze na Policii ČR a na všímavost nás všech. Jistě se nabízí možnost zřízení Obecní policie. Zkusme však počítat. Aby šlo o efektivní službu musela by být obsazena 2 – 3 respektovanými osobami, muselo by se zřídit technické vybavení atd.. Roční náklady by se jistě vyšplhaly ke dvěma milionům korun. O tyto finanční prostředky by se však musely snížitt jiné výdaje ( investice a opravy).
Rodinná výstavba v obci
Podařilo se vybudovat kompletní novou ulici U Hlinku – inženýrské sítě a komunikaci. Celkem zde vzniklo 23 stavebních parcel. Dalších cca 24 stavebních míst vznikne v připravované lokalitě Nad Dolinami v příštím roce.
Chodníky ke všem RD – Rada obce si dala za cíl vybudovat prioritně chodníky ke všem rodinným domům a bytovkám v obci. Již byla realizována ul. Ivaňská a u bytovek na ul. Přibická. Pro rok 2009 je připravována ul. Mrštíkova a pro r. 2010 ul. Přibická ( chodníky chybí od bytovek směrem ke hřbitovu). Problematická je část mezi bytovkami na Kopečkách – bohužel zde nejsou majetkově vypořádány veškeré pozemky.
Dům pro seniory
Jedná se o dlouhodobý projekt, který se bude realizovat v místě bývalého JZD. Nyní se již realizuje částečná rekonstrukce pro přestěhování lékárny. Celková rekonstrukce je připravena projekčně a v příštím roce nás čeká další krok – finanční a organizační zajištění.
Rekonstrukce hřbitovní zdi
V současné době se dokončuje projektová dokumentace a rekonstrukce je plánována na příští rok. Současný stav je naprosto nevyhovující a zasluhuje si rychlé řešení.

Cílem tohoto příspěvku není přesný a konečný výčet veškerých aktivit obce.
Cílem je, aby si každý z nás našel čas a udělal si inventuru ve svých předsevzetích. Soukromých, u zastupitelů, členů Rady obce a u starosty zejména předsevzetí veřejných.
Jelikož se jedná o poslední vydání Vranovického občasníku v letošním roce, využiji této příležitosti k tomu, abych poděkoval zaměstnancům OÚ, radním, zastupitelům, ale zejména potom všem členům jednotlivých spolků a organizací za trpělivou a nepřehlédnutelnou práci při zajišťování nespočetných akcí pro děti, mládež a celou veřejnost. Poděkování patří všem, kteří svou anonymní prací přispívají ke zkvalitnění veřejného života v naší obci.
Vám všem přeji klidné prožití vánočních svátků a do roku 2009 hodně zdraví, mnoho osobních a profesních úspěchů.

Ing. Jan Helikar
starosta obce