Prosinec 2007

Vážení spoluobčané, v měsíci listopadu uplynul přesně rok od zvolení Rady obce a starosty.
Pro mne osobně, ale domnívám se, že i pro celé zastupitelstvo obce a Radu obce to je vhodná příležitost k poohlédnutí se za prvním rokem volebního období a pokusit se o bilancování – skládání účtu.
Současnou „starostí starosty“ je provést objektivní bilanci prvního volebního roku. Samozřejmě si jsem vědom, že skutečná objektivita při hodnocení práce vedení obce nemůže zaznít z úst starosty, ale jen a pouze z hodnocení Vašeho – obyvatel naší obce. Proto se pokusím vyhnout se hodnocení kvality práce, ale omezím se pouze na fakta.

Rok 2007 byl pro mne rokem poznání, oslav 750 let obce a přípravy projektů a jejich financování.
Proč rok poznání? Jaké bylo poznání z prvního volebního roku pro starostu? Samozřejmě kladné i záporné, nic není černobílé, každopádně však obohacující.
Celý rok 2007 byl ve znamení oslav 750 let obce od první písemné zmínky. Oslavy jsme si všichni užili a k jejich hodnocení došlo v minulých číslech občasníku.

Příprava projektů a jejich financování. K tomu abychom mohli připravovat projekty a jejich financování, bylo nutné vytvořit, prodiskutovat a následně přijmout Plán obnovy ( rozvoje ) obce na r. 2007 – 2010 a následně i plán investic a oprav.
Co se podařilo a co se naopak nepodařilo:
V současné době se dokončují komunikace U hřiště, ul. Nosislavská a U Hájku. Jedná se o celkovou investici cca 5,2 mil Kč a financování probíhá z vlastních zdrojů obce. Dále byl dokončen vodovod na ul. U hřiště a prodloužen plynovod na ul. Nová v celkové hodnotě cce 400 tis Kč.
Naopak co bylo plánováno a dosud se nepodařilo zrealizovat. Zejména se jedná o položení nízkého napětí v ul. U hřiště. Společnost E-ON má dodací termíny 12 měsíců od uzavření smlouvy. I přes přísliby zaměstnanců E-ONu termín dodání nebyl zkrácen a realizace v letošním roce pravděpodobně již nebude. Dalším naším dluhem je prodloužení chodníku na ul. Ivaňská. S pracemi se zde začne ještě letos, ale dokončení bude záležet na přízni počasí. Zde je zpoždění zaviněno pozdním vydáním stavebního povolení, které nabylo právní moci až 16.11.2007.
Projekčně jsou připraveny následující investice:

  • Regenerace veřejných ploch – jedná se komplexní rekonstrukci lokalit : Náves ( až po knihovnu ), u fotbalového stadionu, u cukrárny, Náměstíčko, U Floriánka, U nádraží, a ul. Školní. Projekt včetně studie je připraven, jedná se o investici v rozsahu více než 17 mil. Kč. Financování je plánováno z dotačních titulů EU v rámci Regionálního operačního programu a z vlastních zdrojů. Realizace je odvislá od získání dotace.
  • Zateplení a výměna oken v ZŠ – jedná se o kompletní zateplení a nové fasády budovy na ul. Masarykova a výměna oken. Investice je plánována ve výši cca 7 mil Kč. Projekčně je připravena a v současné době je již podána žádost o dotaci z SFŽP. Plánované financování je 1,6 mil Kč z vlastních zdrojů a 5,4 mil Kč z dotačního titulu.
  • Odvodnění a vybudování obslužné komunikace mezi bytovkami na ul. Přibická. Projekčně je celá investice připravena v hodnotě cca 4,5 mil Kč a v současné době již probíhá Územní a stavební řízení k povolení stavby. Financování se zajišťuje částečně z vlastních zdrojů a z parlamentní dotace.
  • Rekonstrukce obecního dvora – jedná se o kompletní rekonstrukci obecního dvora s cílem vybudovat parkování a místa pro stánkový prodej, který v současné době probíhá před knihovnou. Projekčně je investice kompletně připravena a již je požádáno o stavební povolení.
  • Výstavba RD v lokalitě Ivaňská – Hlinek. V současné době se podařilo vykoupit potřebné pozemky a již se zpracovává projektová dokumentace na vybudování kompletních inženýrských sítí a komunikace. Jedná se o investici v rozsahu cca 7 – 8 mil Kč. Financování je zajištěno krátkodobým bankovním úvěrem. Realizace se plánuje na r. 2008.
  • Dům pro seniory. V minulém Vranovickém občasníku jsem se zmínil o rozhodnutí ZO o „ výměně „ bývalého zdravotního střediska za bývalé JZD“. V současné době se již připravuje projekt na vybudování Domu pro seniory. Zde jsme na začátku dlouhé cesty, která vede přes projekční práce, přípravě studie proveditelností až po žádost o dotace.
  • Zvýšená pozornost byla v r. 2007 věnována údržbě a úklidu veřejných ploch. Zde jistě došlo k výraznému zlepšení, ale ke spokojenosti je stále daleko. Tato oblast se však neobejde bez pomoci každého z Vás.
  • Poslední oblast, o které se krátce zmíním, je komunikace s veřejností. Cílem je zvýšit informovanost veřejnosti o dění v obci. K tomuto účelu slouží právě Vranovický občasník a webové stránky obce, případně veřejná jednání zastupitelstva obce, veřejné projednávání Územního plánu atd..
  • Po dlouhé stagnaci se podařilo zajistit vcelku kvalitní informovanost prostřednictvím webových stránek obce ( www.vranovice.eu). Webové stránky přináší široké možnosti využití nejen pro obec, ale i pro činnost společenských a zájmových organizací, případně i podnikatelských subjektů. V této oblasti jsou téměř neomezené možnosti a mi jsme teprve na začátku.

Závěrem mi dovolte poděkovat touto cestou všem těm, kteří nikde nejsou jmenovaní, nikde se o nich nemluví, ale přitom se nezištně podílejí na kulturním, sportovním a společenském životě naší obce.
Vám všem přeji klidné prožití vánočních svátků a do r. 2008 hodně zdraví a mnoho osobních a pracovních úspěchů.
Ing. Jan Helikar
starosta obce