Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2013 > Vydání cestovních dokladů

Vydání cestovních dokladů

Vydání cestovních dokladů

Vydání cestovních dokladů

Název životní situace

Vydání cestovních dokladů

Základní popis
Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k opuštění území České republiky přes hraniční přechod.
Cestovním dokladem občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu , státní občanství ČR a další údaje zapsané v cestovním dokladu.
Ve lhůtě 30 dnů se vydává cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji  s dobou platností na 10 let – občanům starším 15 let.
Občanům mladším 15-ti let se vydává cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými prvky s dobou platnosti na 5 let.  Žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě (15dnů), vydá se mu cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými prvky s dobou platností na 6 měsíců.
Oprávněn jednat
PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Žádost podává občan starší 15 let. Pokud je občan nezletilý (od 15 do 18 let), připojí na  žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem, nebo zákonný zástupce podepíše žádost před orgánem vydávajícím cestovní pas.
Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojí na žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem, nebo zákonný zástupce podepíše žádost před orgánem vydávajícím cestovní pas.

PŘEVZETÍ CESTOVNÍHO DOKLADU

Při převzetí cestovního dokladu je nutná osobní přítomnost občana, jemuž se cestovní doklad vydává. Občanům mladším 15 let přebírá cestovní doklad zákonný zástupce , pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Při přebírání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými prvky může občan požádat o ověření správnosti údajů v něm uvedených a o ověření funkčnosti nosiče dat; v případě nesprávnosti údajů nebo nefunkčnosti dat má právo na vydání nového cestovního pasu s biometrickými údaji. Před převzetím cestovního pasu obrží občan poučení o tom, jak nakládat s cestovním pasem a chránit jeho datovou stránku a nosič dat (čip) před poškozením.
Převzetí cestovního dokladu na základě plné moci je vyloučeno.

Podmínky a postup řešení
Občan musí předložit:
– vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu (nelze použít vytištěný z internetu) – jen u
cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji
– doklady potřebné pro ověření údajů na žádosti (viz bod 7)
– fotografie (viz bod 7) – jen u cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji
– doklad o zaplacení správního poplatku (viz bod 9)
Zahájení řešení
Podáním žádosti o vydání cestovního dokladu nebo o provedení změn v cestovním dokladu.
Podání je třeba učinit osobně. 
Na které instituci řešit
– na obecním úřadě obce s rozšířenou působností dle trvalého pobytu – Městský úřad
Pohořelice
– na kterémkoliv zastupitelském úřadě v zahraničí
Kde, s kým a kdy
Městský úřad Pohořelice
odbor vnitřních věcí
Vídeňská 699
první patro vpravo, dveře č. 231, 230  
Miroslava Nentvichová popřípadě paní Marie Bzduchová 
Úřední hodiny:
Pondělí a středa 8:00 – 11:30  12:30 – 17:00 hod.
Potřebné doklady
– vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu jen u cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji tzv. blesk 
– doklady jimiž se ověřují údaje, které občan uvedl na žádosti, např. platný občanský
průkaz, při vydání prvního cestovního pasu je občan povinen prokázat státní občanství
ČR, tj. předložit platný občanský průkaz nebo osvědčení o státním občanství ČR. Pokud
nemá tyto doklady, je nutné předložit doklady pro vydání osvědčení o státním
občanství( tj. rodný list, oddací list rodičů, popř. rodné listy rodičů a další dle
konkrétního případu)
– doklady prokazující oprávněnost k podání zákonným zástupcem (např. občanský průkaz
zákonného zástupce, rodný list dítěte, popřípadě rozhodnutí soudu o ustanovení
opatrovníkem apod.) 
– doklad prokazující získání vysokoškolského titulu, pokud není zapsán v občanském
průkazu
– 2 průkazové fotografie, u cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji
Potřebné formuláře
Podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji : – žádost se nepodává na úředním tiskopisu, občan u příslušného úřadu pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu, například občanský průkaz, nepřikládá se se fotografie, fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti, proto se občan musí k němu osobně dostavit.

Podání žádosti o vydání cestovního pasu se bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji : – žádost se podává na úředním tiskopisu. Žádost lze podat jen na originálních tiskopisech. Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností – Městský úřad Pohořelice, odbor vnitřních věcí, Vídeňská 699, první patro vpravo, na všech matričních úřadech a na všech zastupitelských úřadech v zahraničí.
K žádosti se přikládají dvě fotografie, doklady potřebné k vydání cestovního pasu, například občanský průkaz, a plná moc, pokud žádost podává zplnomocněný zástupce.

Poplatky a úhrada
Cestovní pas se strojově čitelnou zónou a s nosičem dat s biometrickámi údaji:
– občané starší 15 let 600,-Kč
– občané mladší 15 let 100,-Kč
Cestovní pas bez strojově čitelné zóny :
– občané starší 15 let 1.500,-Kč
– občané mladší 15 let 1.000,-Kč

Změna v CD, zápis titulu nebo vědecké hodnosti, zápis dítěte…..50,-Kč
Vydání osvědčení o státním občanství 100,-Kč

Všechny správní poplatky se hradí v hotovosti na pokladně.

Lhůty pro vyřízení
Cestovní pas se strojově čitelnou zónou s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě 30 dnů.
Pokud občan požádá o vydání cestovního pasu ve lhůtě kratší než 30 dnů tzv. BLESK (t.j. dle zákona do 15 dnů) , obdrží zpravidla do 5 dnů cestovní pas bez strojově čitelné zóny s dobou platnosti na 1/2 roku.
Provedení změn v cestovním pasu se provádí většinou na počkání, nebo ve lhůtě do 5ti dnů. ( pouze u občanů , kteří se dostaví přímo na odbor vnitřních věcí MěÚ a mají trvalý pobyt ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Pohořelice.)
Další účastníci
Nejsou
Elektronická služba
Jen k získání informací lze využít adresy:  miroslava.nentvichova@pohorelice.cz marie.bzduchova@pohorelice.cz 
Postup dle předpisu
– zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
– vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a cestovních
dokladech
Opravné prostředky
Cestovní doklady se vydávají ve správním řízení vedeném podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších novel. Proti rozhodnutím ve věcech cestovních dokladů (např. rozhodnutí o odepření vydání cestovního dokladu nebo o odnětí cestovního dokladu) lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním u odboru vnitřních věcí Městského úřadu Pohořelice.
Sankce
Nesplněním povinností uvedených v ustanoveních zákona o cestovních dokladech se občan dopouští přestupků. Skutkové podstaty přestupků jsou uvedeny v § 34a zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů. Za přestupek na úseku cestovních dokladů lze uložit pokutu do 10 000,- Kč.
Další informace
Městský úřad Pohořelice, odbor vnitřních věcí, Vídeňská 699, první patro vpravo
Tel.: 519 301 315,  519 301 313  
Jiné zdroje informací
Nejsou
Za správnost popisu odpovídá
Zuzana Škamradová
Platnost ke dni

18.03.2010

Poslední aktualizace

18.03.2010

Konec platnosti

Není stanoveno

Poznámka

Ztrátu, odcizení a poškození cestovního dokladu je držitel povinen neprodleně ohlásit orgánu příslušnému k jeho vydání, popřípadě matričnímu úřadu, nebo nejbližšímu útvaru policie.
Kdo získá cestovní doklad jiného občana, je povinen jej neprodleně odevzdat. Tuto povinnost má i ten, kdo má nebo získá cestovní doklad osoby, která zemřela, nebo byla prohlášena za mrtvého.
K vycestování do zemí Evropské unie mohou občané použít také platný občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, pokud nemá oddělenu vyznačenou část v důsledku změny povinných údajů.

Související životní situace

Vydání občanského průkazu

Změna jména a příjmení