Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2014 > Obec vydala nový Územní plán

Obec vydala nový Územní plán

uzemni plan

Jeho základním předpokladem je zajistit udržitelný rozvoj území

Více než dva roky trvaly práce na přípravě nového Územního plánu. V tomto období byl připravovaný Územní plán několikrát projednáván s veřejností, byly do něj zapracovány připomínky všech dotčených orgánů a Krajského úřadu v Brně. Konečnou podobu Územního plánu schválilo Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání dne 28.8.2014, právní účinnosti nabyl dne 16.9.2014.

Byl tak dokončen jeden z nejdůležitějších dokumentů, který ovlivňuje rozvoj naší obce na několik let.

Podle slov starosty obce Jana Helikara bylo hlavním cílem celé koncepce územního plánu vytvořit předpoklady pro dlouhodobě vyvážený rozvoj naší obce. Územní plán tak zajišťuje podmínky pro trvalé zkvalitňování životního prostředí v rovnováze s vytvořením podmínek pro komplexní rozvoj rodinného bydlení venkovského typu, zařízení pro výrobu a zemědělství, pro sport, rekreaci a cestovní ruch.

V návaznosti na nový Územní plán jsou dlouhodobě připravovány Komplexní pozemkové úpravy, které jednoznačně definují vlastnická práva k jednotlivým pozemkům a vymezují hranice a přístup k pozemkům v extravilánu obce.

-kla-

Nový územní plán ke stažení:

Územní plán Vranovice

Zastupitelstvo Obce Vranovice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnost vydalo dne 28.8.2014 Územní plán Vranovice, který nabyl účinnosti dne 16.9.2014.