Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2021 > Informace o vývoji stávající situace kvality vody ve Vranovicích

Informace o vývoji stávající situace kvality vody ve Vranovicích

frthrt

Z jakého zdroje je zásobována Vaše obec? Vaše obec je zásobována z vodojemu Pouzdřany, kde se směšuje voda z vodního zdroje Nová ves a voda z úpravny vody Zaječí tak, aby splňovala limitní hodnoty vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro pitnou vodu. K překročení hygienických limitů může dojít pouze krátkodobě zejména při zvýšených odběrech nebo v případě poruchy na vodovodním přivaděči z ÚV Zaječí.

Zjistila se příčina zhoršení kvality vody ve vodním zdroji Nová Ves? Příčinu zhoršení kvality podzemní vody ve vodním zdroji Nová Ves se dosud nepodařilo stanovit. Na hledání příčiny spolupracujeme s odbornými firmami jako Geotest a.s. a Mendlova univerzita. . Provádíme odběry vzorků z jímacích vrtů a zkoušíme různé způsoby jímání vody. Pro ověření předpokladu, že se jedná o přítok neznámého znečištění z okolí prameniště připravujeme vybudování nových pozorovacích vrtů (je zpracován projekt a probíhá výběrové řízení na dodavatele prací). Rozbory vody odebrané z nových pozorovacích vrtů by měly potvrdit a nebo vyloučit tuto možnost zhoršení kvality podzemní vody.

Jaký je další postup řešení ? V současné době naše a.s. podala žádost o stanovení mírnějšího hygienického limitu na krajskou hygienickou stanici JMK. Součástí této žádosti je také hodnocení zdravotního rizika, na základě kterého budou stanoveny podmínky a omezení pro využití dodávané vody. Na základě hygienickou stanicí stanovených omezení použití vody z vodovodu bude řešen způsob zajištění dodávky pitné vody, resp. úhrady nákladů vzniklých se zajištěním pitné vody, ohroženým skupinám obyvatel.

Jaké opatření plánujete, aby se situace neopakovala? Bude realizována výměna a zkapacitnění části vodovodního přivaděče z čerpací stanice Šakvice do Popic, což umožní zvýšit čerpané množství vody z úpravny vody Zaječí do vodojemu Pouzdřany.
Aktuální výsledky o koncentraci dusičnanů ve vodovodní síti Vaší obce jsou zveřejněny na webových stránkách www.vak-bv.cz – informace pro zákazníky – aktuality – upozornění na zhoršenou kvalitu vody