Duben 2009

Letošní zima je pravděpodobně již minulostí a s přicházejícím jarem je samozřejmě spojován jarní úklid obce.
Úklid místních komunikací se nyní provádí, veřejná prostranství se již uklízí průběžně. Divoké skládky se snažíme odklízet ihned po zjištění.
Vandalismus
Co nám však úklid stále stěžuje je vandalismus. Stále častěji se objevuje „pubertální“ vysypávání odpadkových košů, ničení laviček atd. Nejčastěji se jedná o prostor před nádražím, směrem k ul. Úzká a před Sokolovnou. Často se dá podle míry nepořádku určit přesná noční trasa výrostků, kteří za sebou nechají , nejen nepořádek, ale kolikrát i zničený majetek. V mnoha případech se dá říci, že dle intenzity nepořádku se dá usoudit množství požitého alkoholu, či jiných omamných látek.
Způsobený nepořádek však není ještě to nejhorší. V posledních měsících se intenzita řádění stále zvyšuje a bohužel dochází i ke škodám na majetku třetích osob. Jednou to jsou ukradené odpadkové koše, podruhé to jsou zdemolované odpadkové koše či lavičky, jindy posprejovaná nově natřená fasáda hasičky, posprejovaná vrata a příkladů je jistě více. Zde však již nejde o „pubertální“ chování, které by se dalo omluvit dospíváním oněch výtržníků, ale jedná se o škodu, kterou způsobí svým spoluobčanům.
Víme o tom, ale jak sjednat nápravu?
Vedení obce se tímto narůstajícím nešvarem opakovaně zabývá. Průběžně konzultuje jednotlivé případy s vedením Základní školy, v případě zjištění konkretních viníků je přestupek řešen s rodiči.
Od podzimu loňského roku dochází rovněž k intenzivnější spolupráci s Policií ČR s oddělením v Pohořelicích. Mnozí z Vás již jistě zaznamenali častější přítomnost Policie v naší obci. Tato intenzita se bude dále zvyšovat a bude se i častěji objevovat kontrola podávání alkoholických nápojů osobám mladších 18 let. S oddělením Policie ČR v Pohořelicích je připravována smlouva, která bude řešit priority jednotlivých obcí na Pohořelicku a každá obec bude mít svého „policistu“, který bude mít danou obec na starosti. Jméno a telefonní spojení bude zveřejněno jednak ve Vranovickém zpravodaji, na webových stránkách obce a na úřední desce OÚ.
Obec bude postupovat důsledně, není však všemocná a je nezbytné připomenout, že vše začíná výchovou v rodině, falešnou solidaritou a krytím i zdánlivých maličkostí.

Hospodářská krize a rozpočet obce

Snad nejčastěji opakovaným slovem ve všech zprávách je slovo krize a její možné následky. Jak se může dotknout hospodářská krize rozpočtu obce? Příjmy rozpočtu obce jsou, mimo jiné, tvořeny i příjmy ze státního rozpočtu a to zejména z vybraných daní z příjmu a daně z přidané hodnoty. Již při schvalování rozpočtu na r. 2009 jsme počítali s daňovými příjmy ve výši cca 99% úrovně dosažené v r. 2008. Celkový výpadek v rozpočtových příjmech ( ve srovnání s přijatým rozpočtem pro rok 2009) lze v současné době pouze odhadovat a to ve výši cca 3%, což představuje cca 500.000,-Kč.
Je to částka velká. Nutno však zmínit, že přijatými organizačními opatřeními v r. 2007 a 2008 dokázalo nové vedení obce ušetřit na provozních nákladech roční částku přesahující cca 400.000,-Kč: Jednalo se zejména o každoroční úsporu v provozu čističky odpadních vod ve výši cca 240.000,-Kč a dále prodejem bývalého zdravotního střediska, kde se vykazovala roční finanční ztráta ve výši cca 160.000,-Kč.
S troškou nadsázky lze konstatovat, že vedení obce se na hospodářskou krizi připravovalo s dvouletým předstihem.
Závěrem je nutno konstatovat, že na případné snížení příjmů obce z daňových výnosů státu je obec připravena a dokáže jej nahradit z jiných zdrojů.
Jako příklad je možné uvést příjmy obce z r. 2008, kdy se podařilo plánované příjmy téměř zdvojnásobit. Výsledkem byly investice a opravy ve výši přesahující 20 milionů korun ( oprava ZŠ – cca 7 mil Kč, komunikace a inženýrské sítě na ul. U Hlinku – cca 6 mil. Kč, bytovky Přibická – cca 4,5 mil Kč, obecní dvůr – 0,5 mil. Kč, chodník na ul. Ivaňská atd.)

Ing. Jan Helikar
straosta obce