Duben 2008

Vážení spoluobčané, v posledním článku jsem se věnoval životnímu prostředí, zejména znečišťování ovzduší vlivem neekologického vytápění našich domácností a provozoven.
Do oblasti životního prostředí a celkové kvality života v naší obci patří i další nemalá Starost starosty. Jedná se o zeleň, její údržbu a obnovu.
Jistě každý z Vás zaznamenal, že v uplynulém období vegetačního klidu došlo k vykácení neobvykle velkého množství stromů.
Co nás k tomu vedlo a co tomu předcházelo?

Zásadní důvody byly tři.

  1. Oprávněná stížnost učitelů Základní školy, dětí ZŠ a jejich rodičů, že stromy v bezprostřední blízkosti Základní školy a školního klubu stíní, ve třídách je tma a děti si ničí oči.
  2. Oprávněné stížnosti majitelů hrobů, že kořeny stromů zasahují do hrobů a ničí je.
  3. Hrozba pádu stromů a následná újma na majetku obce, či jiné osoby ( pád stromů na ul. Přibická a v okolí hřbitova při vichřici Ema ).

Vedení obce si plně uvědomovalo velký zásah do zeleně obce, proto zadala zahradní architektce vypracování Inventarizace dotčených dřevin a návrh na kácení a současně požadovala vypracování nové sadové úpravy. Obojí, jak návrh na kácení, tak i následné sadové úpravy byly projednány v Radě obce a postupně se začaly realizovat.
Kácení máme za sebou a co bude následovat?
V prázdninových měsících proběhne výměna oken a zateplení budovy Základní školy. Ihned po dokončení této generální opravy budovy ZŠ bude nově osázeno okolí Základní školy a školního klubu.
V současné době se dokončuje projekt na opravu hřbitovní zdi a nové ozelenění hřbitova. Nové ozelenění hřbitova bude součástí celkové opravy hřbitovní zdi a je rovněž plánováno na letošní rok.
Další výsadba zeleně v obci je součástí projektu „Regenerace veřejných ploch v obci Vranovice“,
Tento projekt řeší jednak výsadbu a regeneraci „ zelených ploch“, ale i opravy chodníků, budování nových parkovacích míst, obslužných komunikací a dětských hřišť , včetně mobiliáře. Tímto projektem je řešena regenerace celkem 6.089 m2, 5.100 m2 zpevněných ploch, a tří nově plánovaných dětských hřišť.
Cílem obce je rozšiřování zelených ploch a počtů stromů, musí se však jednat o plánované a hlavně udržované plochy, které budou sloužit našim spoluobčanům a nebudou jim na obtíž.

S kvalitou života v naší obci souvisí i další Starost starosty – parkování automobilů ( i nákladních) na obslužných komunikací, ale také na chodnících, dlouhodobé skládky stavebních materiálů na chodníku atd..Jedná se o dlouhodobě přetrvávající nešvar, na který oprávněně poukazuje stále více spoluobčanů. Dosud tento nešvar nebyl koncepčně řešen a regulován. Pokud byly skládky materiálu krátkodobé a nevhodné parkování bylo spíše výjimkou, než pravidlem, tak nebyl důvod přistupovat ke zpoplatnění, nebo k regulaci.
Zhoršující vývoj, stoupající počet automobilů a další vlivy přiměly Radu obce k nutnosti řešit i tuto oblast života v naší obci. Prvním krokem jsou zpracované projekty na vybudování vyššího počtu parkovacích míst ( OÚ, bytovky Přibická, Náves, Náměstíčko, před knihovnou, ul Nová, restaurace U Fialů). Nově vznikne cca 70 parkovacích míst. Dále obec připravuje komplexní omezení parkování a skládek materiálů na veřejných plochách a komunikacích. Řešení bude spočívat v kombinaci zákazů stání na vytypovaných obslužných komunikacích a nového zpoplatnění užívání veřejných ploch.
Každé opatření se však mine účinkem bez jeho důsledného dodržování a kontroly, to znamená bez spolupráce všech spoluobčanů, kterým není život v naší obci lhostejný.

Ing. Jan Helikar
starosta obce