Červen 2008

Vážení spoluobčané,
považuji za potřebné upozornit na ty největší investice, které nás budou čekat již v letních měsících tohoto roku.

  • Největší investicí je oprava budovy ZŠ na ul. Masarykova, včetně školního klubu. Jedná se o kompletní zateplení budovy, výměnu všech oken a novou fasádu. Práce budou zahájeny koncem měsíce června a předpokládané ukončení je počátkem měsíce září. Vzhledem k rozsahu prací a vzhledem k tomu, že se jedná o jedno z nejvíce frekventovaných míst v obci, tak současnou největší starostí starosty je organizačně zajistit stavbu tak, aby co nejméně limitovala a omezovala každodenní život v obci. Současně bych rád všechny spoluobčany a zejména potom návštěvníky pravidelných bohoslužeb v sousedícím kostele požádal o zvýšenou opatrnost a trpělivost v době prováděných oprav.
  • Dále se v letních měsících ( červenec – srpen ) zahájí práce na vybudování IS a nové komunikace v lokalitě Ivaňská – Hlinek ( nově vzniklá ulice ponese název U Hlinku ). Ve stejném období se rovněž začne s pracemi na vybudování obslužné komunikace, chodníků a parkovacích míst mezi bytovkami na ul. Přibická. Tyto dvě investiční akce se nedotýkají středu obce, ale jistě trochu „ znepříjemní“ život obyvatelům na ul. Ivaňská a na ul. Přibická. I zde bude na místě zvýšená opatrnost a trpělivost občanů.

Věřím, že naše trpělivost a tolerance s případným krátkodobým omezením nám všem přinese užitek v podobě nového „ kabátu“ na Základní škole a s vybudováním nových komunikací, chodníků a parkovacích míst.
Zmíněné tři investiční akce představují finanční hodnotu cca 15 mil Kč., jsou v letošním roce největší, ale nejsou jediné.

  • V současné době se provádí rekonstrukce dvora obecního úřadu, který bude od měsíce července sloužit, mimo jiné, také pro prodej „ stánkařů, kteří nyní prodávají před knihovnou.
  • Dále každý z Vás jistě zaregistroval nové značení ulic v obci, určitě jste si také povšimli některých chyb ve značení a toho, že označení některých ulic úplně chybí. Celý informační systém obce se v těchto dnech dokončuje, kontroluje a všechny nedostatky budou neprodleně odstraněny.

Dovolím se na tomto místě svěřit se s ještě jednou starostí starosty, a to je „ prázdninový“ provoz mateřské školky.
Dlouhodobým cílem obce, jako zřizovatele, příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Vranovice je zajistit provoz MŠ minimálně po dobu jednoho měsíce v období letních prázdnin. Jedná se o několik let trvající problematiku a k mému osobnímu zklamání musím konstatovat, že ani v letošním roce se nepodařilo tento cíl naplnit. Mateřská školka bude otevřena pouze ve dnech 30.6. – 11.7.2008.
Rozhodnutí o provozu MŠ je v kompetenci ředitele ZŠ, zřizovatel ( obec Vranovice ) zde nemá rozhodovací pravomoc.
Velice dobře vnímám a chápu vznikající organizační problémy spojené s případným otevřením MŠ po dobu celého měsíce července, ale nepovažuji za šťastné řešení to nejjednodušší – omezit provoz. Diskuze se vždy vede o tom, že je malý zájem rodičů. Co však je velký zájem a co malý. Pro letošní rok si podalo přihlášku celkem 22 dětí z toho na celodenní pobyt 10, 9 dětí na dopoledne a 3 děti na 4 hodiny. Je to zájem velký nebo malý? Pro mne dostatečný pro to, aby byla otevřena 1 třída po celý měsíc červenec. Jedná se o službu placenou z veřejných rozpočtů a proto je cílem obce zajistit co nejširší využití.
Že se to nedaří, dle našich představ, se všem rodičům, kterým se tímto komplikuje hlídání dětí v letních měsících, omlouvám a zároveň vyslovuji přesvědčení, že to je naposledy a pro následující roky se podaří naplnit i tento dlouhodobý cíl.

Ing. Jan Helikar
starosta obce