Obec Vranovice > Aktuality > Aktuální informace pro občany k záměru firmy AGRO KLIMUS “Těžby štěrkopísků a rekultivace” na katastru obce Vranovice

Aktuální informace pro občany k záměru firmy AGRO KLIMUS “Těžby štěrkopísků a rekultivace” na katastru obce Vranovice

Aktuální informace pro občany k záměru firmy AGRO KLIMUS “Těžby štěrkopísků a rekultivace” na katastru obce Vranovice

Vedení obce sleduje průběh vývoje posouzení záměru firmy AGRO KLIMUS s.r.o., Městečko 22, Velké Němčice, ve věci těžby štěrkopísků a rekultivace v k. ú. Vranovice, tj. vybudování nové pískovny s následným zavážením vytěženého prostoru inertním odpadem, a to v severozápadní části katastru naší obce. V této souvislosti vás vážení občané informujeme o aktuálním dění k tomuto projektu. V měsíci březnu v rámci zjišťovacího řízení přijala rada obce negativní – nesouhlasné usnesení s realizací takovéhoto záměru na katastrálním území naší obce. Obdobně se vyjádřily rovněž zástupci místních spolků a organizací a také cca tisícovka vás občanů obce! Vyjma tohoto výčtu se negativně k záměru vyjádřili také okolní obce – Přibice, Přísnotice a Žabčice, kterých se záměr týká a rovněž i další instituce veřejné správy – Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Brno, Městského úřadu Pohořelice, odboru životního prostředí a další. Všechny připomínky byly na počátku měsíce dubna doručeny Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. Ve druhé polovině měsíce dubna výše uvedený věcně příslušný správní úřad v návaznosti na připomínky obdržené v rámci vedeného zjišťovacího řízení, vydal zprávu k závěru provedeného zjišťovacího řízení, kterou informoval firmu AGRO KLIMUS a dotčené územní samosprávné celky a správní úřady o tom, že daný záměr bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a nařídil oznamovateli záměru (uvedené firmě) zajištění zpracování dokumentace autorizovanou osobou ve smyslu výše specifikovaného zákona včetně přehledného vypořádání se všemi připomínkami získané v rámci zjišťovacího řízení od dotčených subjektů s důrazem na zpracování nové rozptylové a hlukové studie, nového popisu vlivu kumulace jednotlivých zařízení pro nakládání s odpady, z hlediska hluku, vibrace, znečištění ovzduší, vlivu zvýšené dopravy a další. A provedení detailního zpracování hydrogeologického posouzení, hodnocení vlivů na krajinný ráz, veřejné zdraví, ochranu přírody a krajiny, včetně rekultivace a vlivů na živočichy a bezobratlé.

Detailní informace k tomuto lze najít na portálu Ministerstva životního prostředí: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHM1709?lang=cs

Po obdržení nových informací vás milí spoluobčané budeme opět neprodleně informovat, a to prostřednictvím webové stránky obce, úřední desky (elektronické umožňující dálkový přístup, a fyzické umístěné na budově radnice) včetně místního periodika – zpravodaje, a to z důvodu, abychom mohli společně aktivně vstupovat do vedeného procesu se společným cílem ochrany stávající kvality života v obci a úrovně životního prostředí.  

Děkujeme vám, že jste se v krátkém čase aktivně zapojili svými připomínkami a přiložením podpisů s nesouhlasným vyjádřením k oznámenému záměru dané firmy, které nemalou měrou napomohlo ke stanovení dalšího procesního postupu ze strany příslušného správního orgánu.

Mgr. Pavel Kukleta