Obec Vranovice > Vysokorychlostní trať

Vysokorychlostní trať

Vysokorychlostní trať

V úterý 23. března 2023 se na obecním úřadě ve Vranovicích konala prezentace projektu Dokumentace pro územní rozhodnutí projektu (DÚR) „RS 2 VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATI (VRT) Brno (Modřice) – Šakvice“, která se zaměřila na detaily technického řešení, protihluková opatření a zemní valy, mostní estakádu EVL, místní komunikace a polní cesty a další témata. Zástupci zpracovatelů projektu VRT a Správy železnic tak představili svou dosavadní práci na projektu a odpovídali na dotazy paní starostky naší obce, pana starosty sousední obce Přibice a přítomných zastupitelů obcí Vranovice a Přibice.

V rámci prezentace VRT bylo diskutováno několik témat, mezi nimiž bylo technické řešení vlečky Vranovice – Pohořelice, které bylo upraveno v důsledku úprav výškového uspořádání VRT a požadavků na provoz nákladních vlaků jako podjezd pod plánovanou VRT oproti původním požadavkům naší obce. Dále byla prezentována hluková studie, která ukázala, že legislativně vyžadované hodnoty hluku jsou splněny a protihluková opatření nejsou nutná. Zástupci obcí Vranovice a Přibice přesto požadovali na jednání těleso VRT umístit mezi zemní valy minimální výšky 3 metry a zástupci Správy železnic je následně požádali o součinnost při projednání s vlastníky pozemků, aby podpořili tento záměr.

Zástupci Správy železnic také představili mostní estakádu EVL nad lokalitou Natura 2000 Plačkův les a říčka Šatava, která je navržena v délce 1450 metrů a je nejdelší most na celém projektu. Obce Vranovice a Přibice však projevily nesouhlas s navrženým architektonickým řešením a požadovaly ovlivnit budoucí vzhled mostu. Kromě toho byla také představena situace ohledně místních komunikací a polních cest na katastru ovce Vranovice, kde zástupci obou obcí vyslovili požadavky na zachování přístupu na pozemky podle plánovaných pozemkových úprav a měli výhrady k omezenému přístupu do vranovického Hájku a nutnosti vybudování přemostění VRT polní cestou v severní části vranovického katastru – obdobné požadavky již tvůrcům projektu přednesli zástupci naší obce na předchozím jednání v roce 2021

Celkově lze říci, že prezentace projektu RS 2 VRT Brno (Modřice) – Šakvice byla důležitým setkáním mezi zástupci projektu a obcí Vranovice a Přibice, které umožnilo oběma stranám vzájemné informování a výměnu názorů na jednotlivé otázky. Na závěr je důležité zdůraznit, že v rámci projektu se bude obec i nadále aktivně zapojovat do tvorby projektové dokumentace a přípravy stavby VRT, aby mohla přispět ke zmírnění dopadů této nadnárodní stavby na kvalitu života všech občanů naší obce. Zájemci se mohou s postupem prací a projektem seznámit na webu Správy železnic i na webových stránkách naší obce. Investor v současné době předpokládá, že do roku 2030 bude stavba realizována.

Odkaz na web SŽ s prezentací projektu:  https://www.spravazeleznic.cz/vrt/jizni-morava

Zdroj obrázků: Prezentace

Pavel Kukleta