Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2021 > Zprávy ze zastupitelstva

Zprávy ze zastupitelstva

Obr zastupitelstvo

Ve čtvrtek 24. června se uskutečnilo veřejné jednání zastupitelstva obce. Stěžejním tématem zastupitelstva bylo hodnocení a hospodářské výsledky minulého roku. S dopadem nouzového stavu na obec, o kterém referoval starosta Jan Helikar, byly spojeny tři žádosti o prominutí nájemného za dobu nouzového stavu. Všechny tři žádosti zastupitelstvo schválilo. Dále starosta informoval o výsledné zprávě auditora. Závěr auditor k hospodaření obce zněl „bez výhrad a bez případných rizik“. Starosta ke zprávě uvedl, „Není to ledajaká zpráva. Auditor se musel vypořádat nejprve s dopisem z Ministerstva financí, který vznikl na základě stížnosti jednoho ze zastupitelů, a který zprávu auditora za rok 2019 označil za lživou.
Auditor do obce přicházel s velkou nejistotou a nejprve musel řešit rok 2019 a stížnost tohoto zastupitele a až následně hospodaření za rok 2020. Velice si vážím tohoto výsledku auditu.“

V dalším jednání byl zastupitelstvem schválen také závěrečný účet obce a výsledky hospodaření za rok 2020. Starosta zhodnotil rok 2020 jako velice složitý z důvodu epidemie a naprosto nepředvídatelným příjmům ze státního rozpočtu. Nakonec obec skončila s přebytkem hospodaření ve výší 13,8 mil. Kč. Hospodaření obce tím vykazuje stabilitu a předpoklady pro rozvoj obce i v méně úspěšných letech.
Schválena byla zastupiteli rovněž Výroční zpráva za rok 2020. Zpráva obsahuje závěrečný účet, plnění rozpočtu včetně slovního komentáře, přehled a hodnocení hlavních investičních akcí loňského roku a připravenost investic pro další období. Součástí výroční zprávy je i přezkoumání výsledků hospodaření a výrok auditora, zprávy finančního a kontrolního výboru a inventarizační komise. Zpráva zahrnuje i hodnocení kulturního a společenského života v obci, zprávy o činnosti zájmových a společenských organizací, základní školy a mateřské školy. Výroční zpráva bude zveřejněna v dokumentech na webových stránkách obce.
Schváleny byly i dotace pro obecní spolky a sdružení.