Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2013 > Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení

Název životní situace

Změna jména a příjmení

Základní popis
Změna jména a příjmení
Oprávněn jednat
Fyzická osoba starší 18ti let nebo zákonný zástupce (např. u nezletilých dětí jeden z rodičů)
Podmínky a postup řešení
Žadatel podá písemně žádost na matričním úřadu dle místa trvalého pobytu, u nezletilých dětí dle místa trvalého pobytu dítěte.
Zahájení řešení
Osobní návštěvou na příslušném matričním úřadu.
Na které instituci řešit
Obecní úřad Vranovice, Školní 1
Kde, s kým a kdy
Obecní úřad Vranovice, matrika, Školní 1
Zuzana Škamradová
Úřední hodiny:
Pondělí 07:00 – 19:00 hod.
Středa 07:00 – 17:00 hod.
v ostatní dny telefonicky na čísle 519 433 103
Potřebné doklady
– platný občanský průkaz
– rodný, popřípadě oddací, list žadatele, nebo nezletilého dítěte
– u rozvedených – pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
– u ovdovělých – úmrtní list zemřelého manžela (manželky)
– doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (nepředkládá se, pokud žadatel
předloží platný OP)
– doklad o státním občanství (nepředkládá se, pokud žadatel předloží platný OP nebo
CP)
– souhlas fyzické osoby starší 15ti let, jde-li o změnu jejího jména či příjmení,
popřípadě jmen a příjmení
– k žádosti u nezletilého dítěte musí být předložen písemný souhlas druhého rodiče (notářsky ověřený podpis, pokud se nedostaví osobně) nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas.
Potřebné formuláře
Formulář žádosti o změnu jména, jmen a příjmení získáte na matrice Obecního úřadu Vranovice, Školní 1
Poplatky a úhrada
– správní poplatek za změnu jména či příjmení činí 1.000,- Kč
– při změně příjmení po rozvodu na příjmení předchozí 100,- Kč
– povolení změny příjmení hanlivého nebo směšného 100,- Kč
Od poplatku je osvobozena: – změna jména, jmen a příjmení v případě transsexuality
– změna nebo oprava jména, jmen osvojených dětí
Správní poplatek se vybírá na sekretariátě Obecního úřadu Vranovice, Školní 1.
Lhůty pro vyřízení
Do 30ti dnů, ve složitých případech do 60ti dnů od podání žádosti
Další účastníci
Při změně jména, jmen nebo příjmení u nezletilého dítěte je účastníkem řízení také druhý z rodičů.
Elektronická služba
Jen pro získání informace lze využít adresu : matrika@vranovice.eu
Postup dle předpisu
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů .
Zákon č. 500/2004 Sb., správn řád.
Zákon č.368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon číslo 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Opravné prostředky
Viz zákon číslo 71/2001 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů.
Odvolání proti rozhodnutí se podává prostřednictvím zdejšího úřadu ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje Brno, odbor právní a organizační.
Sankce
Žádné
Jiné zdroje informací
Viz výše uvedené zákony
Za správnost popisu odpovídá
Zuzana Škamradová
Platnost ke dni

18.03.2010

Poslední aktualizace

18.03.2010

Konec platnosti

Není stanoveno

Poznámka

Případné další informace podá pracovnice matriky Obecního úřadu Vranovice Zuzana Škamradová – tel.: 519 433 103

Související životní situace

Uzavření manželství

Vydání cestovních dokladů

Vydání občanského průkazu