Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2015 > Zastupitelstvo schválilo Plán společných zařízení i výroční zprávu za loňský rok

Zastupitelstvo schválilo Plán společných zařízení i výroční zprávu za loňský rok

Informace nahl obr

Ve čtvrtek 25. června se uskutečnilo veřejné jednání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo na něm kromě jiného schválilo Plán společných zařízení a výroční zprávu obce za loňský rok.

Návrh Plánu společných zařízení předložili a odůvodnili zástupci zpracovatele – společnosti Agroprojekt, která vyhrála výběrové řízení vyhlášené pozemkovým úřadem v Břeclavi. Plán úzce souvisí s územním plánem a řeší komplexně síť cest, biokoridorů, biocenter a jejich propojení. Jedná se o cesty, které jsou navrhovány ke zpevnění, včetně cest vedlejších a přístupů k nim. Plán řeší i vodní a větrné eroze. „Jedná se o dokument potřebný k dokončení komplexní pozemkové úpravy. Je třeba, aby byla jasně stanovena vlastnická práva a majitelé pozemků měli přístup ke svým pozemkům. To je také nutný předpoklad pro případné získání dotačních prostředků,“ odůvodnil nezbytnost tohoto dokumentu starosta obce ing. Jan Helikar. Plán uvažuje mimo jiné také s vytvořením větrolamů ze strany od Pohořelic, a to z důvodu zamezení větrné eroze.
Po diskusi zastupitelstvo obce předložený návrh Plánu společných zařízení schválilo.

Zastupitelstvo obce rovněž schválilo Výroční zprávu obce Vranovice za rok 2014. Zpráva obsahuje závěrečný účet, plnění rozpočtu včetně slovního komentáře, přehled a hodnocení hlavních investičních akcí loňského roku a připravenost investic pro další období. Součástí výroční zprávy je i přezkoumání výsledků hospodaření a výrok auditora, který zní bez výhrady, zprávy finančního a kontrolního výboru a inventarizační komise. Zpráva zahrnuje i hodnocení kulturního a společenského života v obci, zprávy o činnosti zájmových a společenských organizací, základní školy a mateřské školy. Výroční zpráva je zveřejněna v dokumentech na webových stránkách obce a můžete do ní nahlédnout

.

Josef Horníček