Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty – prosinec 2009

Starosti starosty – prosinec 2009

Vážení spoluobčané, nemilosrdně se blíží konec dalšího roku, což vždy bývá čas pro rekapitulace a hodnocení. Využiji proto tento čas k zamyšlení se nad kvalitou společenského, neboli veřejného, života v obci.
Přesná definice pro měření kvality společenského života asi neexistuje. Obecně lze asi konstatovat, že ji můžeme posuzovat dle následujících kriterií:

  • kvalita infrastruktury
  • kvalita občanské vybavenosti
  • kvalita kulturního, sportovního a zájmového života v obci

Infrastruktura v obci:
Co vše lze do infrastruktury zahrnout: rozvody vody, elektřiny plynu, kanalizace, sdělovací kabely, doprava, komunikace a chodníky.
Občanská vybavenost v obci:
Do občanské vybavenosti patří úroveň služeb, dopravní obslužnosti, vzdělávání, zdravotní dostupnost atd.
Kvalita kulturního, sportovního a zájmového života v obci:
Poslední složkou určující kvalitu společenského života v naší obci je kulturní, sportovní a zájmový život v obci.
Tato, bezesporu jedna z nejdůležitějších, aktivit v každé obci se neobejde bez iniciativy a obětavosti spoluobčanů a snad se nikdo neurazí, když je nazvu nadšenců. V naší obci určují kulturní, sportovní a zájmový život zejména následující organizace: TJ SOKOL, SK ( fotbalisti ), myslivci, junáci, rybáři, vinaři, důchodci, ochránci přírody a mnoho dalších neformálních občanských kolektivů a iniciativ.
Jedná se o nesčetné množství anonymních dobrovolníků, pro které to je koníček a záliba, kteří veškerý svůj volný čas věnují práci s mládeží; práci, která není na první pohled mnohokrát vidět, ale uvědomíme si ji až při konkretních akcích.
Kvalita „volnočasového“ vyžití každého z nás a „volnočasového“ zaměstnání mládeže je závislá jednak na ohromné iniciativě mnoha jednotlivců ale i na samosprávě. A to tím, jak iniciativu jednotlivých zájmových organizací podporuje nejen koordinačně, ale zejména také finančně.
Této oblasti Rada obce věnuje trvalou pozornost a podporu. Rada obce se snaží dát i těmto společenským organizacím a iniciativám určitá hodnotitelná pravidla pro poskytování celoroční finanční podpory jejich činnosti. Mezi nejvýznamnější hodnotící kriteria patří zejména:

  • členská základna ( celkový počet, počet mládeže)
  • pravidelná činnost
  • rozvoj organizací a spolků
  • vliv na společenský život
  • práce s mládeží
  • propagace činnosti a obce mimo náš region

Cílem je transparentně, průběžně a dlouhodobě podporovat aktivitu jednotlivých organizací a současně zamezit nekoordinovanému, neúčelnému a často úzce zájmovému poskytování obecních dotací.
Cílem poskytovaných dotací je výhradně finanční příspěvek na zajištění neziskových aktivit, jako je zajištění práce s mládeží, rozvoje spolku, ochrana přírody atd..
Dotace jsou schvalovány každoročně současně s rozpočtem obce na příslušný kalendářní rok. Každoročně je Rada obce a zastupitelstvo konfrontováno s požadavky jednotlivých organizací a každoročně dochází ke zcela logickým sporům. Každá organizace si hájí svoji činnost a chce ji vykonávat co nejlépe.
Rada obce a následně i zastupitelstvo proto musí hledat vyváženost a to minimálně ve dvou základních rovinách:
Vyváženost mezi investicemi a opravami infrastruktury na straně jedné a na straně druhé podporou občanské vybavenosti (zejména provozní dotace pro ZŠ a MŠ) a dotacemi pro jednotlivé zájmové organizace.
Vyváženost dotací určené pro jednotlivé zájmové organizace.
Rozhodování není nikdy jednoduché a nikdy nemůžeme uspokojit všechny zájmové skupiny. Cílem také není uspokojování požadavků úzkých skupin, ale určitá vyváženost a zejména potom zvyšující se kvalita společenského života v obci.

Pro představu níže uvádím několik základních údajů:

Hodnoty jsou uváděny v tisících Kč.

Rok 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Občanská vybavenost 2.017 1.984 1.980 2.239 2.249 2.356 2.263
Z toho: ZŠ a MŠ 1.730 1.550 1.650 1.800 1.823 1.829 1.790
Dobrovolní hasiči 148 219 106 158 177 250 120
Místní lidová knihovna 139 215 224 281 249 277 253
Dotace pro organizace 130 101 89 194 227 496 438
Z toho: TJ Sokol   40   75 85 210 100
SK (fotbal) 130   48 69 97 210 100
Junáci   10 15 20 15 15 15
Myslivecké sdružení       10 10 20 20
Rybářský svaz     4 10 10 10 15
ČSZ – Vinaři     5       20
Klub důchodců   11 17 10 10 31 18
Římskokatolická církev   40         150

Mimo uvedené provozní dotace byla provedena v r. 2008 investice do budovy ZŠ ve výši 7.834 tis. Kč a v r. 2006 do budovy hasičky ve výši 634 tis. Kč

Je rozdělení vyvážené a spravedlivé? Troufnu si tvrdit, že vyvážené je a jestli je spravedlivé – na to dle mého názoru neexistuje a nikdy nebude existovat jednoznačná odpověď.
Při schvalování každého rozpočtu zastupitelstvo musí řešit na jaký účel určí kolik finančních prostředků a jak tím ovlivní kvalitu veřejného života v naší obci.
Žádná rozhodnutí o rozpočtu nejsou černobílá a nikdy se nelze zalíbit všem. Vždy však musí být průhledná a srozumitelná a aktivita jednotlivých organizací by měla odpovídat přiděleným dotacím.
Cestou zpět by bylo podlehnutí jakýchkoliv zájmovým skupinám a poskytování jednorázových nesystémových dotací.
Vím, že si nyní každý, kdo dočte tento příspěvek až do konce, klade otázku, zda činnost té, či oné organizace odpovídá výši přidělené dotace. Objektivní odpověď nelze najít a o subjektivní pravdě je každý přesvědčen na sto procent.
Závěrem si dovolím poděkovat všem aktivním, bezejmenným nadšencům za jejich obětavou činnost, bez kterých by jednotlivé organizace nefungovaly a celkový společenský život by byl o mnoho chudší.
A vzhledem k tomu, že se jedná o poslední Vranovický zpravodaj v r. 2009, tak si dovolím popřát všem spoluobčanům klidné prožití Vánočních svátku v kruhu rodinném a do r. 2010 především hodně zdraví a mnoho osobních a pracovních úspěchů.
Ing. Jan Helikar
starosta obce