Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty

Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané,

máme za sebou, oproti jiným letům, trochu vyhrocený podzim, který byl spojen s volbami do obecního zastupitelstva. Máme za sebou dobu Vánočních svátků a s tím spojených tradic a zvyků. Věřím, že každý z Vás tento čas využil především k odpočinku a k rodinnému klidu.

Vedení obce využilo tohoto období pro definici priorit pro následující volební období a zejména pro rok 2015 a 2016. Základem pro sestavení Plánu rozvoje, pro Plán investic na r. 2015 a 2016 i pro Rozpočet na rok 2015 se stal program vítězné kandidátky v obecních volbách.

Není cílem zde nyní prezentovat celý Plán investic a oprav na r. 2014 a 2015, případně celý Plán rozvoje. Zmíním se o dvou stěžejních oblastech pro celé čtyřleté období, které svým významem ovlivní rozvoj obce na mnoho let dopředu. Právě začínající čtyřleté období bude charakterizováno zejména:

  • oblastí podpory vzdělávání
  • zvýšenou bezpečností a pořádku v naší obci

Oblast podpory vzdělávání

Prvořadým cílem pro další čtyřleté období bude vytvoření vize pro podporu vzdělávání, které bude konkurenceschopné nejen vůči okolním ZŠ, ale i osmiletým gymnáziím.

Vedení obce se aktivně zapojí do formulování vize pro Základní a Mateřskou školu do roku 2018 a současně vytvoří organizační a finanční zázemí, které bude zajišťovat její naplnění.

Oblast podpory vzdělávání však nebude definované pouze pro základní vzdělávání pro žáky ZŠ, ale bude zahrnovat i oblast volnočasových aktivit mládeže, sportovní aktivity, celoživotní vzdělávání, nové prostory pro Základní uměleckou školu i pro knihovnu.

Střediskem pro uvedené aktivity se stane připravované Vzdělávací centrum, které vznikne v prostorách současné budovy a přilehlých prostor bývalé školní jídelny U Floriánka 53.

Vzdělávací centrum bude zahrnovat výuku prvního stupně ZŠ, školní družinu, knihovnu, Základní uměleckou školu, školní bazén (určen pro výuku a pro mimoškolní organizované aktivity), víceúčelové sportoviště a zahradní trakt, který bude využit pro aktivní odpočinek dětí. V současné době je vypracována projektová dokumentace a probíhá stavební řízení pro povolení stavby. Podmínkou této investice je získání dotace v rámci plánovaných dotačních titulů z Evropské unie.

Vybudování moderního Vzdělávacího centra vytvoří kvalitní podmínky pro připravované celoživotní vzdělávání, pro kvalitní mimoškolskou aktivitu dětí zejména předškolního věku.

Přestěhováním do plánovaného Vzdělávacího centra vznikne moderní knihovna, která se zaměří nejen na půjčování knih, ale i na moderní digitální nosiče (čtečky). Dojde k bližší spolupráci s Klubem maminek se zavedením nové služby: půjčování hraček pro nejmenší.

Zvýšení bezpečnosti a pořádku v obci

Jedná se o bezpečnost a pořádek v obci, kterou můžeme ovlivnit v rámci platných zákonů a kompetencí. Neslibujeme snížení kriminality, či vandalismu. To je v kompetenci Policie ČR, ale zejména ve výchově každé rodiny.

Bezpečné propojení západní části obce s centrem

Cílem je vybudování bezpečného propojení pro pěší a cyklisty ulic U Hlinku, U Hájku, Dolin, Nad Dolinami, U Hlinku, Polní a ul. Přibická s centrem obce.

V současné době bude vypracována studie proveditelnosti na nový bezbariérový bezpečný přechod pro chodce i pro cyklisty přes železniční trať. Studie proveditelnosti bude řešit bezpečnost, bezbariérovost, technickou proveditelnost i možnosti financování.

V rámci bezpečného propojení obce bude řešena rovněž oprava uličky z ul. Pouzdřanská k nádraží ČD a systémové řešení pro celou tuto lokalitu.

Okolo areálu bývalého Atraxu (ještě dříve Vitany) bude vybudována nová komunikace, včetně veřejného osvětlení. Podmínkou pro vybudování této nové komunikace bylo majetkové vypořádání s ČD, což se v loňském roce, po více než dvaceti letech podařilo. Vybudováním této nové komunikace budou vytvořeny podmínky pro úpravu dopravního značení pro ulice U Hájku, U Hlinku, Sadová, Doliny a Polní.

V rámci řešení bezpečnosti a pořádku obce dojde k vybudování nové komunikace, chodníků a parkovacích míst v lokalitě Kopečky. Současně dojde k úpravě celé lokality a zajistí se trvalé zajištění pořádku.

Mimo zmíněné dlouhodobé cíle, jsou pro naši obec již samozřejmostí průběžné opravy komunikací a chodníků. V letošním roce tak bude vytvořena dopravní zóna 30, spojená s opravou chodníku a komunikace. Současně tak bude řešen bezpečnější pohyb osob, cyklistů i bezpečnější doprava v ul. Obchodní, U Floriánka, Náměstíčko a Pouzdřanská.

Dlouhodobé vize i krátkodobé plány jsou stanoveny. Mají podporu veřejnosti, mají podporu Zastupitelstva obce, což je nezbytný předpoklad proto, že budou vize postupně naplňovány.

Váš starosta Ing. Jan Helikar