Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2015 > Dlouhodobá vize obce je jasná:

Dlouhodobá vize obce je jasná:

dlouhodoba vize

Vzdělání a zvýšení bezpečnosti

Zastupitelstvo obce Vranovice na svém prosincovém zasedání schválilo základní dokumenty pro rozvoj obce. Jedná se o Plán rozvoje obce, Plán investic, Rozpočet a Rozpočtový výhled na další čtyři roky. Tyto dokumenty byly schváleny všemi zúčastněnými zastupiteli.

Byla definována jasná vize, kterou bude obec v dalších letech naplňovat. Hlavním cílem je rozvoj vzdělávání a zvýšení bezpečnosti a pořádku v obci.

Kvalitní vzdělávání je prvořadým cílem

„Prvořadým cílem pro další čtyřleté období bude vytvoření vize pro podporu vzdělávání, které bude konkurenceschopné nejen vůči okolním ZŠ, ale i osmiletým gymnáziím. Vedení obce se aktivně zapojí do formulování programu pro Základní a Mateřskou školu do roku 2018 a současně vytvoří organizační a finanční zázemí, které bude zajišťovat jeho naplnění. Oblast podpory vzdělávání nebude definována pouze pro základní vzdělávání pro žáky ZŠ a MŠ, ale bude zahrnovat i oblast volnočasových aktivit mládeže, sportovní aktivity, celoživotní vzdělávání, nové prostory pro Základní uměleckou školu i pro knihovnu.“ sdělil plány starosta obce Jan Helikar.

Střediskem pro uvedené aktivity se stane budova, včetně přilehlého areálu, bývalé školní jídelny U Floriánka 53. Zde dojde k vybudování moderního Vzdělávacího centra, které vytvoří zázemí pro výuku prvního stupně ZŠ, školní družinu, moderní knihovnu, Základní uměleckou školu, školní bazén (určen pro výuku a pro mimoškolní organizované aktivity), víceúčelové sportoviště a zahradní trakt, který bude sloužit pro aktivní odpočinek dětí. Vzdělávací centrum vytvoří kvalitní podmínky pro připravované celoživotní vzdělávání a pro kvalitní mimoškolskou aktivitu dětí. V plánu je využívání moderních technologií a zavedení nové služby – půjčování hraček.

„V současné době je vypracována projektová dokumentace a probíhá stavební řízení pro povolení stavby. Podmínkou této investice je získání dotace v rámci plánovaných dotačních titulů z Evropské unie.“ upřesnil současnou situaci starosta.

Obec chce zajistit bezpečnější pohyb osob a pořádek v obci

Železniční trať rozděluje naši obec na dvě části: Centrum a západní část obce, která zahrnuje ulice U Hlinku, U Hájku, Doliny, Nad Dolinami, Polní a ul. Přibickou. Hlavním cílem obce je vybudovat bezpečné propojení této části obce s centrem.

Podle slov starosty se v současné době vypracovává prováděcí studie, která se zabývá možnostmi provedení nového bezbariérového přechodu přes železniční trať, který bude bezpečný jak pro chodce, tak i pro cyklisty. „Studie proveditelnosti bude řešit bezpečnost, bezbariérovost, technickou proveditelnost i možnosti financování.“ doplnil starosta a uvedl, že v rámci bezpečného propojení obce bude řešena rovněž oprava uličky z ul. Pouzdřanská k nádraží ČD a systémové řešení pro celou tuto lokalitu.

V plánu je také vybudování nové komunikace okolo areálu bývalého Atraxu (ještě dříve Vitany), včetně veřejného osvětlení. Podmínkou pro vybudování této nové komunikace bylo majetkové vypořádání s ČD, což se v loňském roce, po více než dvaceti letech, podařilo. Vybudováním této nové komunikace budou vytvořeny podmínky pro úpravu dopravního značení pro ulice U Hájku, U Hlinku, Sadová, Doliny a Polní.

Dojde také k úpravě v lokalitě Kopečky. Zbudována bude nová komunikace, chodníky a parkovací místa. Obec se v této lokalitě zaměří na trvalé zajištění pořádku.

Samozřejmostí jsou pro další roky také průběžné opravy komunikací a chodníků. Ještě letos bude vytvořena dopravní zóna 30, spojená s opravou chodníku a komunikace. Současně tak bude řešen bezpečnější pohyb osob, cyklistů i bezpečnější doprava v ul. Obchodní, U Floriánka, Náměstíčko a Pouzdřanská.

„Dlouhodobé vize i krátkodobé plány jsou stanoveny. Mají podporu veřejnosti, mají podporu Zastupitelstva obce, což je nezbytný předpoklad pro to, že budou postupně naplňovány.“ věří starosta.

Petra Klabusayová