Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty

Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané,

právě se Vám dostává do rukou první číslo Vranovického zpravodaje r. 2014.

Většina z Vás si klade otázku, jaký ten rok bude? Bude lepší, než roky předcházející? A mnoho dalších otázek.

 Jaký bude rok 2014?

Jaký bude rok 2014 pro Vaší rodnou obec?

Předem musím napsat jaký nebude. Nebude jako dva roky předcházející, které byly rekordní z pohledu finančních investic (Dům pro seniory, Doliny, ul. Masarykova, přestupní terminál a jiné).

Rok 2014 lze charakterizovat jako rok investic do životního prostředí a rok přípravný na další rozvoj podmínek pro vzdělání a pro zlepšení infrastruktury.

Životní prostředí: odpad budeme třídit více, prašnost sníží zametací stroj, přibylo zeleně

V letošním roce dojde k zásadní změně ve svozu komunálního odpadu. Nový systém svozu komunálního odpadu bude založen na zavedení možnosti a podmínek pro naprosto důsledné a sto procentní třídění odpadu přímo v rodinách. Každá rodina, která se do třídění zapojí, dostane do bezplatného pronájmu nádoby (popelnice) na třídění. Současně bude zaveden informační systém, který umožní přesnou evidenci třídění odpadu a hmotnou zainteresovanost každé rodiny na třídění. V současné době dochází k vyhodnocení výběrového řízení na svoz odpadu s podmínkami umožňujícími zavedení třídění.

V letošním roce dojde rovněž k podstatnému snížení prašnosti v naší obci. O snížení prašnosti se „postará“ nový zametací stroj, který obec zakoupila prostřednictvím významné dotace z Ministerstva pro životní prostředí v závěru minulého roku. Stroj má výkonné odsávání a současné zvlhčování zametané plochy. Komunikace i chodníky tak budou zametány pravidelně bez toho aniž by se prášilo.

V neposlední řadě dojde hned v jarních měsících k první z pravidelných udržovacích prací na zregenerovaných zelených plochách. Jedná se zejména o veřejný park za Domem pro seniory, o regeneraci veřejných ploch v Dolinách a podél železnice. Celkově bylo v loňském roce v naší obci vysázeno více než 100 ks vzrostlých stromů, více než 3 tisíce ks trvalek a více než 1 tisíc ks jehličnatých a listnatých keřů.

Příprava dlouhodobých projektů:

Vzdělávací centrum, sokolského hřiště, Síčky, naučná stezka

Rok 2014 bude významný zejména z pohledu přípravy několika dlouhodobých projektů.

V budově bývalé školní jídelny U Floriánka 57 je připravován projekt pro Vzdělávací centrum, které bude zahrnovat: třídy prvního stupně ZŠ, družinu, knihovnu a prostory pro ZUŠ. Celý projekt bude doplněn o prostory pro možnost aktivního odpočinku.

Dlouhodobě je připravován projekt na rekonstrukci Sokolského hřiště a vybudování sportovní haly.

Jedná se o dlouhodobé projekty, které se musí připravovat jak po stránce technické a projekční, ale zejména z pohledu zajištění financování výstavby a následného provozu.

Postupně je připravováno vybudování klidové zóny pro pěší v lokalitě Síčky. Tento projekt je řešen současně s dokončením Komplexních pozemkových úprav a Územním plánem.

Ve spolupráci se Základní a Mateřskou školou je dlouhodobě připravován projekt Naučné stezky.

 Opravy a investice:

Ani v letošním roce se nezapomene na pravidelné opravy a investice do infrastruktury naší obce.

V prvním pololetí dojde k opravě chodníků na ul. Dlouhá a ul. Hlavní. Dokončuje se příprava vybudování místní komunikace, chodníků a parkovacích míst v lokalitě Kopečky.

 Podpora společenského života v obci a sociálních služeb:

Obec Vranovice je vstřícná ke všem sociálním skupinám. Nově otevřený Dům pro seniory slouží rovněž jako zázemí pro Klub důchodců a Klub maminek. Školní jídelna vytvořila zcela nové prostředí nejen pro stravování žáků, ale rovněž pro důstojné konání společenských a kulturních akcí. V letošním roce dojde již k plnohodnotnému naplnění projektu: Sociální Obec Vranovice.

Jedním z prvořadých úkolů je zefektivnit a zkvalitnit práci Turistického informačního centra umístěného v místní vinotéce. Turistické informační centrum musí do budoucna vytvořit kvalitní podmínky pro rozvoj turistiky a pro rozvoj služeb sloužících poptávce turistů.

 Rok 2014 je rok volební

V roce 2014 nás čekají již pravidelné kulturní a společenské akce, které jsou uvedeny v Kulturním kalendáři na rok 2014.

V neposlední řadě je nutné zmínit, že rok 2014 je rok volební. V květnu se budou konat volby do Evropského parlamentu a v říjnu volby do Zastupitelstva obce.

 Váš starosta Ing. Jan Helikar