Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty

Starosti starosty

Vážení spoluobčané,

statistika a čísla jsou neúprosná.

V posledních několika letech se nám podařilo vytvořit podmínky pro novou rodinnou výstavbu, pro příchod mladých rodin. Po více než padesáti letech jsme dosáhli vyššího počtu obyvatel než v šedesátých letech minulého století. V r. 1961 to bylo 2020 obyvatel, v roce 1991 pouze 1879 a v r. 2012 to již bylo 2083 obyvatel. Zdálo by se, že obec mládne. I přes to, že se do naší obce stěhují mladé rodiny, naše obec nemládne, naopak. Průměrný věk v r. 2000 byl v naší obci 33,33 let, v roce 2005 to bylo již 36,31 let, v roce 2010: 38,94 a v roce 2012 to bylo téměř 40 let (39,89 let). Ještě stále obec stárne, ještě nemáme vyhráno.

O čem tato skutečnost vypovídá:

Jednak o odchodu mladé generace v letech 1980 – 2000 a dále o faktu, že naší obci dosud chybí střední generace. Mnoho let v naší obci nebyly vytvořeny podmínky  pro novou rodinnou výstavbu. Vynikající vlakové spojení do krajského města nebylo podpořeno vytvořením podmínek pro život mladé a střední generace v naší obci. Obec postupně začala vymírat a důsledky pociťujeme ještě v současné době.

Statistika a sledování základního sociologického vývoje jsou základním předpokladem pro další rozvoj obce.

Dlouhodobý plán rozvoje, nejen naší obce, ale jakéhokoliv společenského uskupení, nesmí být ovlivněn jednostranným, nesoudným,  ideovým pohledem. Plán rozvoje  musí být vždy  podložen objektivními daty – fakty.

Úkolem každé obce, každého uzemně správního celku, je dbát o kvalitu života a o vyvážený rozvoj obce. Jakékoliv vychýlení od rovnovážného rozvoje způsobuje hluboké změny  v jednotlivých oblastech života.

Snižování obyvatel sebou přineslo, mimo jiné, již několik let trvající úbytek žáků na Základní škole. Jedná se o opožděný vliv nerovnoměrného demografického vývoje v naší obci. V současné době je obsazenost ZŠ na úrovní cca 65% její kapacity. Tento fakt má za dlouhodobý následek hrozící uzavření druhého stupně Základní školy. V posledních cca 5-ti letech tomuto tlaku úspěšně odoláváme. Zvyšující počet dětí v MŠ nám dává předpoklad, že se obci i nadále podaří udržet plnohodnotnou devítiletou základní docházku. To je jenom jeden konkretní případ důsledků nevyváženého demografického vývoje v naší obci za několik minulých desetiletí.

Vyvážený rozvoj obce předpokládá neustálou rovnováhu mezi občanskou vybaveností, sociálními službami, dopravní dostupností a podmínkami pro rodinnou výstavbu. Není možné prezentovat podporu rodin s malými dětmi a současně mít nedostatek míst v mateřské školce a nedostatek dětských hřišť. Nelze investovat do rodinné výstavby a při tom nemít odpovídající občanskou vybavenost, zejména MŠ, úplnou Základní školu, knihovnu, obvodní lékaře, případně lékárnu, dostatečný počet obchodů a služeb. V současné době v naší obci žije téměř 100 osob (86 osob) s věkem vyšším 80-ti let. A předpoklad je, že tento počet se ještě zvýší. I pro tyto osoby musíme vytvořit podmínky pro důstojné stáří, aby nebyly odkázáni s nákupy základních potravin na svých příbuzných, či známých, kteří mohou za nákupy vyrazit do okolních měst.

Na to vše musí reagovat na celosvětový společenský vývoj. Kdo by si před cca třiceti lety představil v každé rodině 2 auta, nyní je to téměř samozřejmost. Rozvoj turistiky, v naší oblasti zejména cykloturistiky, to má za následek nutný rozvoj cyklistických stezek a doprovodných aktivit. Kdo by si ještě před několika lety dovedl představit třídit bioodpad a následné zajištění likvidace bioodpadu ze strany obce. Každý měl svůj kompost a byla to naprostá samozřejmost.

I těmto změnám se musí přirozený rozvoj obce přizpůsobit.

Proto s rekonstrukcí chodníků a komunikací v každé lokalitě dochází k budování parkovišť. Nejedná se o budování nových betonových ploch. Dochází k omezování divokého parkování na neupravených nebo dokonce na travnatých plochách. Pro celkovou vyváženost potom dochází k výrazným úpravám a rozšiřování zelených ploch. V posledních třech letech došlo k významným úpravám zeleně na Návsi, na Náměstíčku, u hřiště, na ul. Školní, u místního hřbitova a u Hájku. To jsou všechno lokality, kde došlo k parkovým úpravám zelených ploch, kde došlo k výsadbě květin, keřů i stromů. Zcela nově je vybudován veřejný park za Domem pro seniory, který bude sloužit celé veřejnosti. Takto vybudované nové zelené plochy jsou pravidelně udržované.

Najít rovnováhu ve všech směrech rozvoje obce není snadné a vyžaduje to mít dostatečné, správné a úplné informace. K tomu slouží, v úvodu zmíněná, statistika a z ní vyplývající údaje o demografickém uspořádání naší obce.

Udržet rovnováhu v rozvoji obce také znamená odolat pokušení a nenechat se ovlivňovat úzkými zájmy jednotlivců a jednotlivých zájmových skupin.


Vedení obce tu nesmí být pro naplnění požadavků jednotlivců, vedení obce je zodpovědné za dlouhodobý, vyvážený a rovnoměrné rozvoj obce.

Váš starosta Ing. Jan Helikar