Obec Vranovice > Starosti starostky > Starosti starosty

Starosti starosty

Stále častěji vnímám diskuse, že se obec moc rozrůstá, že se mění charakter obce, že dochází ke změně sociální skladby atd. To vše je pravda. Jenom si musíme odpovědět na otázku: je to dobře, nebo špatně? Chceme rozvoj obce, nebo stagnaci?

Několik čísel na úvod:
Vývoj obyvatel v naší obci za posledních 50 let:
rok:                        1961        1970            1980         1991       2001         2011 (k 20.9.)
počet obyvatel:     2020        1913            1907         1879       1929          2075

Z jednoduchého časového porovnání vývoje počtu obyvatel je zřejmé, že po padesáti letech jsme dosáhli srovnatelného počtu obyvatel jako v r. 1961. Dokonce jsme ho převýšili.
Jedná se o nepřiměřené a velké rozrůstání obce? Nebo jsme pouze zvrátili nepříznivý vývoj v jejím postupném vylidňování? Každý si jistě odpoví sám.
Úbytek občanů nebo naopak zájem o bydlení v jakékoliv obci, či městě, ukazuje na úroveň a kvalitu života v daném místě.
Obec nikdy nikoho nedonutí k tomu, kde má bydlet. Vedení obce  může pouze vytvořit podmínky pro život svých obyvatel. A to buď dobré, nebo špatné. A pak je o zabydlení se v dané obci zájem, nebo není.
Nyní jsme v období, kdy zájem o bydlení v naší obci roste. Jak je vidět z uvedených čísel, nebylo tomu tak vždycky a ani v budoucnu to tak nemusí být. Proto si toho važme.
Úkolem každého vedení obce je (alespoň by mělo být) zajištění rozvoje obce, jako celku, což představuje neustálou rovnováhu mezi rodinnou výstavbou, občanskou vybaveností (ZŠ, MŠ, pošta, zdravotní zařízení, obchody, atd.), sociálními službami, dopravní dostupností a podobně.
Nelze investovat do rodinné výstavby a přitom nemít odpovídající občanskou vybavenost, zejména MŠ, ZŠ, knihovnu, obvodní lékaře, případně lékárnu. Není možné prezentovat podporu rodin s malými dětmi a při tom mít nedostatek míst v mateřské školce a nedostatek dětských hřišť.
Rozvoj obce musí reagovat na stále vzrůstající počet aut. Počet aut nevzrůstá pouze s počtem obyvatel, ale i s životní úrovní obyvatel. Dnes je téměř samozřejmostí, že v mnoha rodinách jsou dvě auta. Dříve tomu tak nebylo. Zajímavé by bylo srovnání počtu registrovaných aut v r. 1961 a v r. 2011, kdy byl srovnatelný počet obyvatel
Se vzrůstajícím počtem aut totiž také rostou nároky na jejich parkování. Aby nedocházelo k tzv. „divokému“ parkování na jakékoliv ploše (bohužel i na zeleni), snažíme při rekonstrukci jakékoliv ulice myslet i na budování nových parkovacích míst. Rekonstrukce komunikací na jednotlivých ulicích jsou rovněž dimenzovány na vyšší provoz.
Při tom všem nesmíme zapomínat na přírodu, na zeleň, aby nevznikaly zbytečně velké „betonové“ plochy. Najít v tomto všem rovnováhu je úkolem vedení obce. Je to složitý, komplikovaný a někdy bohužel i nepříjemný proces. Nikdy se nemůžeme zavděčit všem a bylo by nesmírnou chybou odchýlit se od dlouhodobé koncepce a nechat se ovlivňovat úzkými zájmy jednotlivců, nebo zájmových skupin.
Může tak vznikat (a taky logicky vzniká) nespokojenost u extrémně vyhraněných názorů. Na  jedné straně na zachování přírody a omezování v přirozeném rozvoji. Na straně druhé vyhraněný názor na předřazování účelovosti rozvoje na úkor zachování přírody. Jedni by chtěli všude pouze stromy, druzí by chtěli mít všude jenom beton a vše zelené zlikvidovat.
Ukazatelem vyváženosti jsou právě projevy vyhraněných skupin
Pokud jsou představitelé obou extrémů nespokojeni, je to známka toho, že rozvoj obce je vyvážený. Ve chvíli, kdy by byla kritika pouze z jedné strany, tak by to znamenalo vznikající nevyváženost. V současné době má kritika z obou stran stejnou intenzitu. Není to příjemné, ale je to dobře pro rozvoj obce.  
V čem je přínos z rozvoje obce pro každého z nás?
Jednak je to změna sociální skladby obyvatel. Podařilo se nám zpomalit velice výrazné „stárnutí“. Přichází k nám mnoho mladých spoluobčanů. I přes to se nám stále průměrný věk v obci zvyšuje.
Je to důsledek toho, že v uplynulých padesáti letech se mladí lidé stěhovali z Vranovic do měst. Nyní to je naopak, je to špatně? Snad ne, naopak!!!
Jde i o změny „materiální“, zmíním zde pouze jednu. Cena stavebních pozemků s vybudovanými inženýrskými sítěmi před cca 10 – 12 lety byla asi 200 – 300,- Kč/m2. Cena současná je cca 900 – 1.100,- Kč/m2. A při tom jde o období, kdy byl celostátní pokles cen stavebních pozemků a bytů. I tento parametr se dá považovat za určitý ukazatel rozvoje obce.
Při tom všem se však nesmí zapomínat na podporu a rozvoj vesnických zvyků a tradic. I to se daří zachovat a snad i rozvíjet. Za to patří velký dík všem společenským organizacím, všem jednotlivcům, kteří neváhají a svůj veškerý volný čas věnují veřejnému životu v naší obci.

Je mnoho obcí, které dosud nedokázaly zastavit trend minulých let ve vylidňování venkova. Nám se to podařilo! Nechtějme tuto skutečnost uměle zastavovat. Společně dbejme, aby byl rozvoj obce i nadále vyvážený, a při tom, abychom udrželi její nezaměnitelný charakter.

Ing. Jan Helikar
starosta obce