Obec Vranovice > Aktuality > Obec Vranovice se vyjadřuje k záměru plánované výstavby VRT „Modřice – Šakvice – Rakvice“

Obec Vranovice se vyjadřuje k záměru plánované výstavby VRT „Modřice – Šakvice – Rakvice“

Obec Vranovice se vyjadřuje k záměru plánované výstavby VRT „Modřice – Šakvice – Rakvice“

Obec Vranovice se 4. ledna 2024 vyjádřila podáním připomínek k záměru projektu výstavby vysokorychlostní trati (VRT) „Modřice – Šakvice – Rakvice“. Starostka obce Šárka Novotná v dopise adresovaném zainteresovaným stranám zdůraznila, že tento projekt má pro obec značný vliv na životní prostředí, krajinný ráz a kvalitu života obyvatel. Vedení obce upozornilo na negativní dopady nové liniové stavby VRT, které se projevují ve fragmentaci katastru obce, upozornilo na hrozící zhoršení kvality života místních obyvatel plánovanou výstavbou s potenciálním snížením cen nemovitostí. Vranovice patří do soustavy obcí, které čelí rozdělení svého zastavěného území stávající železniční tratí Brno – Břeclav, a které není ideální, přičemž by v budoucnu hrozilo další rozdělení obce.
Zastupitelstvo obce Vranovice v minulém roce přijalo usnesení, která mají za cíl zmírnit dopady projektu VRT na místní komunitu. Byly stanoveny požadavky obce jako např. provedení investorem VRT výstavby migračních tras pro zvířata, vybudování nadchodu pro cyklisty a pěší, zachování přístupu k pozemkům a významným krajinným prvkům.
Obec v nově podaných připomínkách zdůrazňuje potřebu detailnějšího posouzení vlivu projektu na životní prostředí, včetně hlukové studie, která by měla reflektovat specifika vysokorychlostních vlakových souprav a jejich vliv na okolní prostředí. Dalším požadavkem je minimalizace vlivu záměru na silniční dopravu v katastru obce a požadavek na opravy poškozené dopravní infrastruktury v důsledku stavebních prací. A v neposlední řadě obec Vranovice navrhuje v rámci podaných připomínek také kompenzace pro své občany a obec za negativní dopady železniční výstavby, včetně oprav rekreačních a naučných stezek, cyklostezek a obnovy krajinných prvků.
Vyjma toho vedení obce vyzvalo investora a posuzovatele záměru, aby vzali v úvahu všechny obcí zmíněné připomínky a hledali řešení, která by snížila dopady výstavby na krajinu a obyvatele Vranovic. Je zřejmé, že záměr výstavby VRT bude mít významný vliv na životní prostředí obce, a proto obec požaduje, aby byl projekt před povolením jeho realizace věcně posouzen příslušnými správními orgány.
Vedení obce je odhodláno hájit zájmy svých obyvatel a usiluje o to, aby byly při plánování a realizaci projektu VRT zohledněny všechny aspekty a důsledky pro místní občany.
Občané mohou své připomínky k záměru projektu výstavby vysokorychlostní tratě také podávat přímo na stránkách SŽ v online mapě, kde je i vidět reakce Správy železnic, s.p., na obdržené podněty.