Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2022 > Konkurz na místo ředitele/ředitelky

Konkurz na místo ředitele/ředitelky

Konkurz na místo ředitele/ředitelky

Konkurz

Rada Obce Vranovice ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky

Základní školy a Mateřské školy Vranovice, příspěvková organizace, Obec Vranovice, okres Brno – venkov

Požadavky

  1. předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,

  1. znalost školské problematiky a předpisů,
  2. organizační a řídící schopnosti,

K přihlášce přiložte:

  1. úředně ověřenou kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení

o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení),

  1. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení

(např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),

  1. strukturovaný profesní životopis
  2. písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu maximálně 5 stran strojopisu,
  3. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce)
  4. originál, popřípadě ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního

místa ředitele /ky (ne starší 3 měsíců)

  1. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve

smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a Nařízení

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob

v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: nejpozději 1.7.2022

Obálku označte slovy: „Konkurz – neotvírat „.

Své přihlášky do konkursního řízení s uvedenými doklady doručte nejpozději do 2.5.2022 do 12.00hod na adresu OÚ Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice. 

Ve Vranovicích 4.4.2022

 

Ing. Jan Helikar

starosta obce