Obec Vranovice > Jsem občan > Územní plánování

Územní plánování

Výchozím prvkem územně plánovací dokumentace je Územní plán sídelního útvaru, který byl schválen v zastupitelstvu obce v r. 1996.

V návaznosti na Územní plán a na potřeby rozvoje obce již bylo vypracováno a schváleno pět změn. V současné době je zpracována změna šestá, která je ve schvalovacím procesu.
Aktuální Územní plán je následně, v případě potřeby, rozpracován pro jednotlivé lokality Zastavovací studií, která řeší vždy rozvoj pouze určitého segmentu obce.
Zpracovatel: AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno, vedoucí a zodpovědný projektant: Ing. Arch. Milan Hučík

Způsoby projednání s občany:
Územní plán sídelního útvaru mohou občané aktivně ovlivnit ve třech fázích:

  1. občané mohou podávat podněty pro změny ÚPN SÚ
  2. zpracovaný souhrnný návrh změny ÚPN SÚ je zveřejněn, zpřístupněn k případným připomínkám a následně projednáván na veřejném zasedání obce.
  3. projednávání a následné schválení vypracované příslušné změny ÚPN SÚ.

Požadavky občanů jsou posuzovány z pohledu komplexního začlenění do Územního plánu a do jeho dlouhodobého vývoje.

Stav schvalování:

V současné době je schválena a tudíž v platnosti změna č. 5 Územního plánu sídelního útvaru obce Vranovice a současně je ve stadiu schvalování změna č. 6. Změna č. 6 je ve stadiu vypracování a schválení v zastupitelstvu obce návrhu. Návrh byl předán k projednání s dotčenými orgány státní správy a občany na Stavební úřad v Pohořelicích.