Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2017 > Zprávy ze zastupitelstva : V letošním roce jsme dobře hospodařili, v příštím roce můžeme stavět.

Zprávy ze zastupitelstva : V letošním roce jsme dobře hospodařili, v příštím roce můžeme stavět.

Informace nahl obr 144x144

Zastupitelstvo obce se sešlo na pravidelném veřejném setkání 14.prosince 2017. Hlavními body programu čtvrtečního zasedání byly zprávy o hospodaření v letošním roce a finanční plány i plány oprav a investic na rok 2018.

Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č. 4/2017, které předložil k jednání starosta obce, zastupitelstvo schválilo. Předpokládaná výše celkových příjmů za rok 2017 je 84,5 milionu korun a 51,5 milionu je  na straně výdajů. Hospodaření  za rok 2017 tedy bude přebytkové na straně příjmů a celková výše přebytku bude činit 33,4 milionů korun. Celkovou zadluženost se v letošním roce podaří snížit o více než 15 milionů korun. Úspory, které se ve stávajícím roce  vytvoří, budou v roce následujícím využity k dostavbě I. etapy Vzdělávacího centra a započetí II. etapy.

Rozpočet 2018 počítá s investicemi do vzdělání

Starosta obce předložil zastupitelstvu k projednání návrh rozpočtu pro rok 2018. Předkládaný rozpočet již před tímto jednáním schválila Rada obce a následně byl schválen i zastupiteli. Rozpočet počítá s příjmy ve výši 36,3 milionu korun a výdaji ve výši 77,4 milionu korun. Schodek rozpočtu, ve výši 41,1 milionu korun bude financován z úspor letošního roku a poskytnutého úvěru. Úspory se podařilo vytvořit zejména prodejem bytů v bytovém domě Doliny. V následujícím období bude díky tomuto výnosu financována dostavba Vzdělávacího centra a rozšíření kapacity mateřské školy. Celkově bude tedy investice do školství v příštím roce přesahovat částku 56,5 milionů korun.

Rozpočtový výhled je v plusu

Starosta obce Ing. Helikar předložil dále zastupitelstvu také rozpočtový výhled na r. 2019 – 2020, který počítá s mírně přebytkovým rozpočtem. Obec v následujících letech počítá ročně s částkou 15 milionů korun určenou na opravy a investice.

Plán investic a oprav 2018 – 2019

Prioritou pro rok 2018 je dokončení I. etapy výstavby Vzdělávacího centra a zahájení II. etapy. Plán rovněž zahrnuje přístavbu mateřské školy a realizaci I. etapy vranovické naučné stezky. Pokračovat se bude také v opravách komunikací a to konkrétně chodníků na ulici Obchodní, opravou silnic a výstavbou parkovacích míst na ulici Dlouhá a komunikací spolu s inženýrskými sítěmi na ulici Vinohrádky.

V roce 2019 je počítáno s financováním II. etapy výstavby Vzdělávacího centra, opravou Sokolského hřiště a s rekonstrukcí chodníků na ulici Nová. Plán zahrnuje i realizaci odpočinkové zóny Síčky spolu s výstavbou II. etapy naučné stezky. Plánovaná je i rekonstrukce obřadní síně.

Z dalších bodů programu….

V dalším jednání Ing. Pezlar informoval zastupitelstvo o pokračující výstavbě Vzdělávacího centra. Výstavba  trvá  22 týdnů a za tuto doby byla kompletně vystavěna dvě podlaží a v současné době je vše připraveno pro výstavbu krovů a střech. Dále místostarosta Ing. Pezlar informoval zastupitelstvo o úsporných opatření celé výstavby a zlepšeních, kterých se podařilo dosáhnout například ve zkvalitnění tepelných izolací.

V dalším projednávání  byly schváleny odměny neuvolněným zastupitelům a plán jednání zastupitelstva obce pro I. pololetí roku 2018.

Zastupitelstvo také vyjádřilo poděkování Hasičskému záchrannému sboru za zásah a pomoc při odstraňování škod způsobených vichřicí i za celoroční činnost.