Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2022 > Zprávy ze zastupitelstva

Zprávy ze zastupitelstva

Obr zastupitelstvo

Dne 13. prosince 2022 se uskutečnilo poprvé od zvolení nového vedení obce veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zájem veřejnosti z řad občanů byl enormní a tradičně využívaná velká zasedací síň OÚ byla zcela zaplněna. K hlavním bodům jednání veřejného zasedání patřil návrh rozpočtu obce na rok 2023, aktualizace a vyhodnocení plánu investic a oprav a volba členů kontrolního a finančního výboru.

Členy kontrolního výboru byli zvoleni Aleš Hanuš, Ing. Olga Audová, Jiří Krejčiřík a Libor Dofek. Předsedou kontrolního výboru byl schválen již na ustavujícím zastupitelstvu Drahomír Dofek.
Do finančního výboru, jehož předsedou byl na ustavujícím zasedání zastupitelstva zvolen Vladimír Benda, byla na návrh rady obce zastupiteli zvolena Martina Ježová, Ing. Jiří Hladík, Přemysl Richter a MUDr. Pavel Šín.

V průběhu jednání byl vyhodnocen Plán investic a oprav pro léta 2022–2023. Z něj vyplynulo, že většina plánovaných investic a oprav byla splněna, konkrétně oprava komunikace v ulici U Koupaliště, modernizace přečerpávací stanice, vybudování dešťové kanalizace v ulicích Lipová, Nosislavská a Zahradní, povýsadbová péče prvků územního systému ekologické stability, sanace krovu v budově základní školy. Před dokončením jsou akce úprava a rozšíření komunikace a parkovacích zálivů v ul. Sokolská, nadstavba patra v části objektu budovy základní školy v ul. Masarykova 178, stavební úpravy nebytových prostor v BD Náves 89 – zdravotní středisko. K investiční akci vybudování venkovního
sportoviště proběhlo v roce 2022 výběrové řízení, které však bylo z důvodu předložení nabídky jediného uchazeče s vysokou cenou za dílo zrušeno, vyhlášeno bylo následně druhé výběrové řízení, ze kterého byla hodnotící komisí a novou radou obce vybrána stavební firma,
která by měla v roce 2023 realizovat výstavbu venkovního sportoviště, jež bude největší investiční akcí obce v uvedeném roce. K investiční akci výstavby Sportovně společenského areálu Sokolské hřiště, které bylo zahrnuto do uvedeného plánu zastupiteli v předchozím volebním období, bylo v rámci aktualizovaného vyhodnocení paní starostkou sděleno, že se k tomuto záměru v rámci schvalování nového Strategického plánu rozvoje obce na roky 2023 až 2026 povede mezi nově zvolenými zastupiteli diskuze, neboť v současné době nejsou pro její realizaci dopředu zajištěné finanční prostředky, pohybující se ve výši cca 140 mil. Kč vč. DPH, a není vyloučeno, že by celková částka za výstavbu a vybavení objektu mohla být v dalších letech ještě vyšší. Zastupitelstvo schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2024 – 2025,
rozpočtové opatření č. 6/2022 a pro obec velmi důležitý dokument – rozpočet obce na rok 2023, ke kterému se při projednávání návrhu vedla velmi podrobná diskuze zejména v oblasti očekávaných daňových příjmů s dopadem na zajištění ekonomické stability obce, jejímž
výsledkem bylo schválení rozpočtu na rok 2023 s celkovými příjmy ve výši 55.479.000,-Kč, s celkovými výdaji ve výši 55.926.000,-Kč a splátkami dlouhodobých úvěrů ve výši 4.484.000,-Kč.
V rámci bodu zasedání – diskuse, který je primárně určen pro dotazy na všechny zastupitele ze strany veřejnosti, byly zastupiteli zodpovězeny dotazy přítomných občanů, které směřovaly k proběhnuvším podzimním volbám a povolebnímu složení nové rady obce a jejího vedení.
V závěru zasedání paní starostka poděkovala všem zastupitelům a přítomným občanům za účast a popřála jim příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

-kvap-