Obec Vranovice > Archív aktualit > Archiv 2019 > Zprávy ze Zastupitelstva

Zprávy ze Zastupitelstva

Obr zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce se sešlo k veřejnému zasedání ve čtvrtek 25. dubna.

V úvodu starosta obce informoval Zastupitele a přítomné občany o proběhlých zasedání Rady obce. K jednotlivým tématům jednání rady se vedla podrobná diskuze. Zvláštní pozornost se věnovala problémům s reklamacemi bytového domu Doliny.

Dalším stěžejním tématem bylo hospodaření obce. Starosta Jan Helikar shrnul hospodaření za rok 2018. Ze závěrečné zprávy a výsledků hospodaření vyplývá, že obec v roce 2018 hospodařila se schodkem. Příjmy za rok 2018 byly 47,9 mil., výdaje 91, 5 milionů. Rozdíl ve výši 43, 6 mil. je způsoben zejména výstavbou Vzdělávacího centra. Schodek byl financován ze dvou základních zdrojů. Z přebytku hospodaření z minulých let ve výši cca 24 mil. Kč a z poskytnutého úvěru. Obec také v loňském roce poskytla dotace místním spolkům a organizacím v celkové výši 504 840,-, uhradila členské příspěvky organizacím v celkové výši 136 585,- Kč. Na zajištění požární ochrany v obci Přibice a Uherčice obdržela obec příspěvky ve výši 50 000 Kč.

Hospodaření obce za loňský rok přezkoumal auditor, který neshledal na hospodaření obce žádné chyby a nedostatky. Při ověření poměru dluhů vůči rozpočtovým příjmům bylo zjištěno, že obec dodržuje zákonem stanovený limit. Výsledky hospodaření za 1. čtvrtletí letošního roku ukazují, že příjmy i výdaje jsou v souladu se schváleným rozpočtem i Plánem investic a oprav.

Předmětem dalšího jednání byly žádosti o dotace na rok 2019 pro ZO ČZS vinaři Vranovice ve výši 20 000 a pro Moravský rybářský svaz 22 000. Zastupitelstvo tyto dotace schválilo. V dalším hlasování zastupitelé schválili také Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace pro jednotlivé spolky a organizace, kterým byla schválena dotace z obecního rozpočtu.

Místostarosta Drahomír Dofek referoval Zastupitelům o postupu výstavby Vzdělávacího centra.

Kvapilová Dana